Hírek Elszakított területi hirek Hová tűnt el hat­van­ezer nyol­ca­di­kos? – oda­szúrt a román minisz­ter­el­nök­nek Sep­si­szent­györgy polgármestere

Hová tűnt el hat­van­ezer nyol­ca­di­kos? – oda­szúrt a román minisz­ter­el­nök­nek Sep­si­szent­györgy polgármestere

Nem Szé­kely­föld, illet­ve auto­nó­mi­á­já­nak léte vagy nem­lé­te kel­le­ne sze­re­pel­jen Mar­cel Cio­la­cu prob­lé­ma­lis­tá­ja élén, hanem azok a fia­ta­lok, aki tíz­ez­ré­vel tűn­nek el az isko­lák­ból és az ország­ból – utalt hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Antal Árpád sep­si­szent­györ­gyi pol­gár­mes­ter a minisz­ter­el­nök hét­vé­gi három­szé­ki láto­ga­tá­sán elhang­zott kijelentésekre. 

Sep­si­szent­györgy pol­gár­mes­te­re örven­de­tes­nek talál­ja, hogy Mar­cel Cio­la­cu­hoz elju­tott annak az RMDSZ által ren­delt köz­vé­le­mény-kuta­tás­nak a híre, amely­nek egyik követ­kez­te­té­se, hogy a három­szé­ki magya­rok (egyéb­ként sok román­nal egye­tem­ben) nem bíz­nak a román kormányban. 

Antal sze­rint ugyan­is vél­he­tő­en ezért láto­ga­tott el Kovász­na megyé­be a minisz­ter­el­nök, hogy ezt a bizal­mat erő­sít­se, és nyil­ván nem a magyarokban. 

Cio­la­cu kijelentéseit 

„Szé­kely­föld­nek soha, de soha nem lesz auto­nó­mi­á­ja! Elő­ször is, ami­kor volt auto­nó­mi­á­juk, nem mi, romá­nok adtuk meg nekik. Mi több, nem is mi, romá­nok vet­tük el tőlük!”

rész­ben rossz­in­du­lat­nak, rész­ben buta­ság­nak tulaj­do­nít­ja a sep­si­szent­györ­gyi elöl­já­ró, ezért nem is vitat­koz­na felet­tük, noha nyil­ván nem ért egyet velük. 

Mint elmond­ta, 2012 – 2013 óta a poli­ti­ku­sok – ame­ri­kai min­tá­ra – tuda­to­san hasz­nál­ják azt a meg­kö­ze­lí­tést is, hogy (ha már Ame­ri­ká­ban min­den­ki ame­ri­kai) Romá­ni­á­ban min­den­ki román, azaz a „magyar nem­ze­ti­sé­gű romá­nok” is.

Nyil­ván ez nem így van, hiszen Euró­pá­ban vagyunk, az ország ősho­nos kisebb­sé­ge, és román állam­pol­gá­rok ugyan, de magya­rok – nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta Antal Árpád. 

Az elro­má­no­sí­tás egy esz­kö­zét lát­ja az idé­zett poli­ti­kai szó­for­du­lat­ban, illet­ve nem­ze­ti­sé­günk leta­ga­dá­sá­ban, amely meg­lá­tá­sa sze­rint a kom­mu­niz­mus ide­jé­ben műkö­dő töb­bi mód­szert vált­ja: az anya­nyelv­hasz­ná­lat egy­re foko­zó­dó vissza­szo­rí­tá­sát és a magyar vidé­kek­re tör­té­nő erő­sza­kos bete­le­pí­tést az etni­kai ará­nyok meg­vál­toz­ta­tá­sa végett.

A minisz­ter­el­nö­ki láto­ga­tá­son elhang­zott magyar­el­le­nes kije­len­té­sek­kel össze­füg­gés­ben a pol­gár­mes­ter elmond­ta, már csak azért is tév­út ezzel kam­pá­nyol­ni, mert „a válasz­tók az ere­de­ti és a máso­lat közül min­dig az ere­de­tit választ­ják, már­pe­dig magyar­el­le­nes­ség­ben Șoșo­a­ca sze­ná­tor és az AUR (Romá­nok Egye­sü­lé­sé­ért Szö­vet­ség) az eredeti.

A mos­ta­ni pró­ba-képes­ség­vizs­gán részt­ve­vő nem­ze­dék szá­ma szü­le­tés­től a nyol­ca­dik osz­tály végé­ig drá­ma­i­an meg­csap­pant – inkább ezzel kel­le­ne fog­lal­koz­nia a minisz­ter­el­nök­nek, véle­ke­dik Antal Árpád, aki miu­tán tüze­te­seb­ben szem­ügy­re vet­te a szü­le­té­sek szá­má­ról szó­ló orszá­gos sta­tisz­ti­ká­kat, azt vet­te ész­re, hogy a most pró­ba­vizs­gá­zó 14 éves nyol­ca­di­ko­sok szá­ma közel 60 ezer­rel keve­sebb az 1990-ben jegy­zett szü­le­té­sek­hez viszonyítva. 

Míg 1990-ben 315 ezer gyer­me­ket anya­köny­vez­tek, most 163 ezren vizs­gáz­tak, azaz gya­kor­la­ti­lag egy Szent­györgy mére­tű város fia­tal­sá­ga tűnt el az isko­lák­ból és/vagy az ország­ból. Ez pedig való­ban súlyos gond, és ez kel­le­ne a minisz­ter­el­nök szá­má­ra is első­ren­dű legyen 

– jelen­tet­te ki a polgármester.

Ugyan­így a 2023-ban érett­sé­gi­zők szá­ma is szin­te fele­annyi (114 500), mint az azelőtt 18 évvel, tehát a 2005-ben szü­le­tet­te­ké (221 ezer), való­szí­nű­leg azért, mert szü­le­ik­kel együtt elván­do­rol­tak az országból.

És annak is jelen­tő­sé­ge van, hogy hová.

„Nekem az a hipo­té­zi­sem, hogy ezen gye­re­kek nagy része két olyan ország­ban van, Olasz­or­szág­ban és Spa­nyol­or­szág­ban, ahol egyéb­ként auto­nó­mi­ák működ­nek. Tehát vala­hogy az auto­nó­mi­ák­kal ren­del­ke­ző orszá­gok egy­re von­zób­bak a román embe­rek és a román fia­ta­lok szá­má­ra, úgy­hogy lehet, még­is­csak el kel­le­ne gon­dol­kod­nia a minisz­ter­el­nök úrnak azon, hogy az auto­nó­mia segí­te­ne az itt élő ember­nek abban, hogy marad­jon itt­hon, ne men­je­nek el külföldre”

– szúrt oda Cio­la­cu­nak a polgármester. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro