Hírek Vélemények/Publicisztikák Hova tünt a tisztelet?

Hova tünt a tisztelet?

Ember­nek marad­ni egy fruszt­rált világban 

Min­den­ki bor­zasz­tó­an siet. Nagyon fon­tos­nak kép­zel­jük magun­kat attól, hogy teen­dők hosszú sorát kell kipi­pál­nunk. Nem érünk rá vála­szol­ni a bará­ta­ink­nak, mert „hát sűrű a hetünk”. Tola­ko­dunk a buszon, mert „muszáj fel­fér­ni”. Hol van mind­eköz­ben a ked­ves­ség, a tisz­te­let, az, hogy ember­szám­ba vesszük egymást? 

Véle­mény­blog egy fia­tal fel­nőtt tollából.

Friss élmény: teg­nap elmen­tem a bank­ba, pénzt sze­ret­tem vol­na fel­ven­ni. Nagy len­dü­let­tel nyi­tot­tam vol­na az ajtót, de meg­lát­tam, hogy egy idős hölgy áll kint. „Az ATM-hez vár?” – kér­dez­tem. Igen­nel felelt, így beáll­tam mögé a sor­ba. Nem telt el két perc sem, ami­kor egy közép­ko­rú fér­fi bevág­ta­tott az ajtón, és ahogy az elő­ző ember vég­zett a pénz­fel­vé­tel­lel, ő állt oda az auto­ma­tá­hoz. Az idős hölggyel össze­néz­tük, és hir­te­len nem hit­tük el, amit lát­tunk. Sza­vak nél­kül eldön­töt­tük, hogy beme­gyünk és meg­kér­dez­zük a fér­fi­tól, még­is miért vágott be elénk.

„Elné­zést, uram, de mi is az ATM-hez áll­tunk sor­ba” – kezd­te óva­to­san a hölgy.

„És én azt hon­nan tud­jam? Nem fogok kint ácso­rog­ni a dög­me­leg­ben” – vála­szolt a fér­fi, akit innen­től nem sze­ret­nék úri­em­ber­nek nevez­ni. Erre én is meg­je­gyez­tem neki, hogy nem azért áll­tunk kint, mert mi annyi­ra sze­ret­jük a 40 fokos hősé­get, hanem mert nagy­be­tűk­kel ki van írva a bank ajta­já­ra, hogy az az auto­ma­tá­nál egy­szer­re csak egy fő tartózkodhat.

A fér­fi erre: „Ez van, ennyit ki lehe­tett bír­ni, nem?”. Majd elviharzott.

Csak pis­log­tunk egy­más­ra a néni­vel, hogy milyen stí­lus­ban beszélt velünk az imént ez az ember.

„Régen a nők­kel nem így bán­tak” – mond­ta a hölgy, inkább szo­mo­rú kiáb­rán­dult­ság­gal, mint dühö­sen. Nem éltem akkor, ami­kor ő, de biz­tos vagyok ben­ne, hogy iga­za van: a tisz­te­let és az ember­ség vala­hogy kive­sző­ben van manapság. 

Nem tudom, olvastatok‑e Jókai-regé­nye­ket, de az abban sze­rep­lő fér­fi­ak való­ban fér­fi­ak vol­tak. A nők­kel tisz­te­let­tu­dó­ak, udva­ri­a­sak, elő­zé­ke­nyek, nagy­lel­kű­ek – miköz­ben volt egy maga­sabb ren­dű cél­juk, pél­dá­ul a haza és a hit védel­me, ez tet­te őket nemes­sé és erőssé. 

Hiány­zik ez a világ, még úgy is, hogy én magam nem tapasz­tal­hat­tam meg. A néni­vel még a femi­niz­mus­ról is beszél­get­tünk – már amennyi­re bele lehe­tett mélyed­ni néhány perc alatt – és egyet­ér­tet­tünk abban, hogy nem vezet seho­va, ha a nők azt akar­ják, hogy ugyan­úgy bán­ja­nak velük, mint a fér­fi­ak­kal. Terem­tett­sé­günk­ből fakad, hogy különbözünk.

Itt viszont nem is csak arról van szó, hogy a fér­fi­ak let­tek tisz­te­let­le­nek a nők­kel szem­ben, hiszen for­dít­va is igaz: nem egy, nem két nőt hal­lot­tam gúnyo­san, meg­alá­zó­an beszél­ni a pár­já­val vagy épp egy ide­gen­nel, legyen az busz­ve­ze­tő, ellen­őr vagy egy „túl las­san totyo­gó” öreg.

Mint­ha a XXI. szá­zad­ra kive­sző­ben len­né­nek az érté­kek – tudom, hogy ez úgy hang­zik, mint­ha én magam is idős len­nék, és a „bez­zeg az én időm­ben” köz­he­lyet mon­do­gat­nám, de a szo­mo­rú hely­zet az, hogy ez vesz kör­be min­ket. Min­den­ki bor­zasz­tó­an siet. Nagyon fon­tos­nak kép­zel­jük magun­kat attól, hogy teen­dők hosszú sorát kell kipi­pál­nunk. Nem érünk rá vála­szol­ni a bará­ta­ink­nak, mert hát sűrű a hetünk. Tola­ko­dunk a buszon, mert „muszáj fel­fér­ni”. Elvesszük az utol­só tej­fölt a bolt­ban egy anyu­ka elől, mert „nekünk job­ban kell”. Dudá­lunk, ha egy idős ember las­san megy át a zeb­rán, hisz nekünk már rég zöld a lám­pa. Ráor­dí­tunk arra, aki vala­mi­ért fel­ide­ge­sí­tett. Röviden:

fruszt­rál­tak vagyunk. De ez biz­tos fel­men­tést ad, hogy ne legyünk ked­ve­sek egymással?

A bank­ban elénk tola­ko­dó fér­fi nem­csak fel­há­bo­rí­tott, hanem tük­röt is tar­tott: ilye­nek len­nénk? Ennyi­re nem figye­lünk már egy­más­ra? Talán azt hisszük, hogy keresz­tény­ként job­bak vagyunk, de ez sem fel­tét­le­nül igaz. Néz­zünk magunk­ba őszin­tén: biz­tos min­dig úgy visel­ke­dünk, úgy beszé­lünk egy­más­sal, ahogy az helyes? Való­já­ban nem vagyunk job­bak sen­ki­nél, egy­sze­rű­en ráéb­red­tünk arra, hogy Isten mennyi­re sze­ret min­ket és hogy Jézus Krisz­tus meg­vál­tott a bűne­ink­től és a halál­tól, és elfo­gad­tuk az Ő kegyel­mét. Ennyi a különbség.

Sze­ret­nék olyan ember len­ni, aki ember marad akkor is, ha siet, akkor is, ha fáradt, akkor is, ha épp frusztrált.

Sze­ret­ném Isten ked­ves­sé­gét köz­ve­tí­te­ni a világban,

ami nagyon nehéz, ha mások nem azok velem, még­is erre hív az Atyánk. Ő is hány­szor ked­ves és meg­bo­csá­tó velünk, ami­kor mi min­dent elkö­ve­tünk azért, hogy ne legyünk sze­ret­he­tők. Ő is mennyi­re irgal­mas, ami­kor hibát hibá­ra hal­mo­zunk. Őt aka­rom követ­ni, és nem a tár­sa­dal­mi „nor­má­ba” illesz­ked­ni – mert csak így van értelme. 

„Ne iga­zod­ja­tok e világ­hoz, hanem vál­toz­za­tok meg értel­me­tek meg­úju­lá­sá­val, hogy meg­ítél­hes­sé­tek: mi az Isten aka­ra­ta, mi az, ami jó, ami neki tet­sző és töké­le­tes.” (Róm. 12:2)

Szi­lá­gyi Anna

For­rás: 777b​log​.hu