Hírek Sport hirek Hős­tett len­ne, ha a Fra­di meg­nyer­né a kije­vi csatát

Hős­tett len­ne, ha a Fra­di meg­nyer­né a kije­vi csatát

Újra egy­más ellen ját­szik Lion­el Mes­si és Cris­ti­a­no Ronal­do a Baj­no­kok Ligájában

A har­ma­dik helye­zés a tét­je a ma esti Dina­mo Kijev – Ferenc­vá­ros mér­kő­zés­nek a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja cso­port­kö­re utol­só for­du­ló­já­ban az ukrán fővá­ros­ban. A magyar baj­nok­nak győ­ze­lem vagy mini­mum hat­gó­los dön­tet­len kell ahhoz, hogy tavasszal az Euró­pa-ligá­ban szerepelhessen

Hőstett lenne, ha a Fradi  megnyerné a kijevi csatátBoli (bal­ra) győ­ze­lem­mel sze­ret­né ünne­pel­ni szü­le­tés­nap­ját­Fo­tó: MH/Hegedüs Róbert

Mivel a G cso­port­ból a Bar­ce­lo­na és a Juven­tus is tovább­ju­tott, a Dina­mo és az FTC pedig eddig csak egy-egy pon­tot szer­zett, így a két csa­pat küz­del­me oda-vissza­vá­gós pár­harc­ra egy­sze­rű­sö­dött. Az ukrán együt­tes 2 – 2‑es dön­tet­lent ért el a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban, ezért a Fra­di­nak győz­nie kell Kijev­ben, vagy egy mini­mum hat­gó­los (3 – 3‑as) dön­tet­lent kell ját­sza­nia. Tehát nagyon nehéz hely­zet­ben van a Szer­gej Reb­rov irá­nyí­tot­ta magyar baj­nok, ennek elle­né­re remény­ke­dik a tovább­ju­tás­ban.

A hét­főn 27. szü­le­tés­nap­ját ünnep­lő Franck Boli is – aki az FTC eddig öt BL-gól­já­ból ket­tőt szer­zett – opti­mis­tán vár­ja a mér­kő­zést: „Győz­nünk kell, min­dent meg is fogunk ten­ni annak érde­ké­ben, hogy meg­sze­rez­zük a három pon­tot, és foly­tat­has­suk nem­zet­kö­zi kupa­sze­rep­lé­sün­ket.”

A cso­port másik mér­kő­zé­sét a már tovább­ju­tott két sztár­csa­pat, a Bar­ce­lo­na és a Juven­tus vív­ja egy­más­sal. Az olasz baj­nok vissza akar vág­ni a tori­nói 2 – 0‑s vere­sé­gért, azon­ban Ronal­dó­ék csak akkor előz­het­nék meg Mes­si­é­ket, ha leg­alább két­gó­los különb­ség­gel, de mini­mum három szer­zett gól­lal nyer­nek.

Nagy csa­ta vár­ha­tó a nyol­cad­dön­tő­be jutá­sért a H cso­port­ban, amely­ben a Paris Saint-Ger­ma­in, a Man­ches­ter Uni­ted és az RB Leip­zig egy­aránt kilenc pon­tot gyűj­tött az első öt kör alatt. A leg­jobb hely­zet­ben a fran­cia együt­tes van, mert a sereg­haj­tó Basak­se­hirt fogad­ja, és mivel köz­vet­len rivá­li­sai ellen jobb az egy­más elle­ni össze­ve­tés­ben, akár egy vere­ség­gel is tovább­lép­het. A Man­ches­ter Uni­ted­nek már a pont­szer­zés is elég Lip­csé­ben ahhoz, hogy a nyol­cad­dön­tő­be jus­son, viszont Gulá­csi­ék­nak győz­ni­ük kell, illet­ve szá­muk­ra csak akkor elég a dön­tet­len, ha a törö­kök meg­le­pe­tést okoz­nak Párizs­ban, ami­re nagyon kevés az esély.

Baj­no­kok Ligá­ja, hato­dik forduló,


G cso­port: Dina­mo Kijev – Ferenc­vá­ros (tv: M4 Sport), Bar­ce­lo­na – Juven­tus. A cso­port állá­sa: 1. Bar­ce­lo­na 15 pont, 2. Juven­tus 12, 3. Dina­mo Kijev 1 (3 – 13), 4. Ferenc­vá­ros 1 (5−16).
E cso­port: Rennes – Sevil­la, Chel­sea – Krasz­no­dar. Az állás: 1. Chel­sea 13 pont, 2. Sevil­la 10, 3. Krasz­no­dar 4, 4. Rennes 1.
F cso­port: Laz­io – Brug­ge, Zenit – Dort­mund. Az állás: 1. Dort­mund 10 pont, 2. Laz­io 9, 3. Brug­ge 7, 4. Zenit 1.
H cso­port: Paris Saint-Ger­ma­in – Basak­se­hir, Leip­zig – Man­ches­ter Uni­ted. Az állás: 1. Man­ches­ter Uni­ted 9 pont (13−7), 2. PSG 9 (8−5), 3. RB Leip­zig 9 (8−10), 4. Basak­se­hir 3.
Az F cso­port­ban 18.55-kor, a töb­bi­ben 21 óra­kor kez­dőd­nek a mérkőzések.

For­rás: Magyar Hírlap