Hírek Amerikai hirek Hosszú órák­ra leállt a Face­book, a Mes­sen­ger és az Instagram

Hosszú órák­ra leállt a Face­book, a Mes­sen­ger és az Instagram

Hét­főn este elér­he­tet­len­né vált a leg­nép­sze­rűbb közös­sé­gi oldal, a Face­book, és az ahhoz köz­vet­le­nül kap­cso­ló­dó töb­bi közös­sé­gi felü­let, a Mes­sen­ger, az Ins­ta­gram és a WhatsApp is.

Hosszú órákra leállt a Facebook, a Messenger és az Instagram

Képünk illuszt­rá­ció Fotó: Pexels

A hibát világ­szer­te jelez­ték a fel­hasz­ná­lók, annak oka isme­ret­len. Asz­ta­li nézet­ben a pró­bál­ko­zók „ser­ver error” üze­ne­tet kap­tak, és az app­li­ká­ci­ók hiá­ba működ­tek, kizá­ró­lag koráb­bi posz­to­kat töl­töt­ték be, de azok­ra sem lehe­tett reagálni.

A közös­sé­gi olda­lak közül a Twit­ter tovább­ra is műkö­dött, ott ren­ge­te­gen szá­mol­tak be a tapasz­tal­tak­ról és vitat­ták meg a lehet­sé­ges oko­kat, vala­mint osz­tot­ták meg gyor­san készí­tett mém­je­i­ket a leállásról.

A Face­book kis­sé kínos módon, Twit­te­ren üzen­te meg, hogy tuda­tá­ban van­nak az elér­he­tő­sé­gi prob­lé­mák­kal, azon van­nak, hogy a lehe­tő leg­gyor­sab­ban orvo­sol­ják a gon­dot és elné­zést kér­nek az eset­le­ges kellemetlenségekért.

We’re aware that some people are hav­ing tro­ub­le acces­sing our apps and pro­ducts. We’re wor­king to get things back to nor­mal as quickly as pos­sib­le, and we apo­lo­gi­ze for any incon­ve­ni­en­ce.— Face­book (@Facebook) Octo­ber 4, 2021

For­rás: Magyr Hírlap