Hírek Külföldi hirek Hor­vát­or­szág csat­la­ko­zott a schen­ge­ni övezethez

Hor­vát­or­szág csat­la­ko­zott a schen­ge­ni övezethez

Hor­vát­or­szág vasár­nap nul­la órá­tól tag­ja a schen­ge­ni öve­zet­nek, így a hor­vát-magyar határ­át­ke­lő­ket is meg­ál­lás és ellen­őr­zés nél­kül vehe­tik igény­be az uta­zók – jelen­tet­te be a hor­vát kül- és Euró­pa-ügyi minisz­ter a Lete­nye-Mura­csány (Gori­can) határ­át­ke­lőn szom­bat éjsza­ka tar­tott ünnepségen.

Gor­dan Grlic Rad­man – aki koráb­ban Hor­vát­or­szág buda­pes­ti nagy­kö­ve­te volt – beszé­dé­ben magyar nyel­ven is tör­té­nel­mi lépés­nek nevez­te mind­két ország szá­má­ra a schen­ge­ni öve­zet­hez csat­la­ko­zást. Úgy fogal­ma­zott: orszá­ga két stra­té­gi­ai célt is meg­va­ló­sí­tott ezzel a nap­pal, hiszen nem­csak a schen­ge­ni sza­bá­lyok lép­tek élet­be a bel­ső hatá­ro­kon, de az euró­zó­na tag­ja is lett Horvátország.

Hoz­zá­tet­te, hogy ami­kor buda­pes­ti nagy­kö­vet volt – 2012 és 2017 között -, hazá­ja akkor lett az Euró­pai Unió tag­ja, most pedig a kül­ügyi tár­ca minisz­te­re­ként jelent­he­ti be, hogy Hor­vát­or­szág csat­la­ko­zott a schen­ge­ni öve­zet­hez, ami tel­jes moz­gás­sza­bad­sá­got jelent az EU‑n belül.

„Ez meg­könnyí­ti és egy­ben javít­ja, elő­moz­dít­ja a hatá­ro­kon átnyú­ló együtt­mű­kö­dést.” Hatal­mas elő­re­lé­pés gaz­da­sá­gi téren ez két olyan nem­zet­nek, amely­nek 800 éves közös tör­té­nel­me van – mél­tat­ta a hor­vát politikus.

Gor­dan Grlic Rad­man sze­rint a határ men­tén élők szá­má­ra, akik­nek bir­to­ka­ik van­nak a határ túl­ol­da­lán, nagy elő­re­lé­pés, de a turiz­mus szem­pont­já­ból is továb­bi fel­len­dü­lést hoz­hat a határ sza­bad átjárhatósága.

Horvátországi január elsején csatlakozik a schengeni térséghez

„Köszön­jük a bará­ti Magyar­or­szág­nak a támo­ga­tást” – hang­sú­lyoz­ta a hor­vát kül- és Euró­pa-ügyi miniszter.

Cse­res­nyés Péter, Nagy­ka­ni­zsa és tér­sé­gé­nek fide­szes ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je az ünnep­sé­gen fel­idéz­te, hogy évti­ze­dek­kel korá­ban még milyen nehéz­sé­gei vol­tak a hatá­ron átlé­pés­nél. Mos­tan­tól azon­ban már meg­ál­lás és vára­ko­zás nél­kül kel­het­nek át azok­nak a turis­ták­nak a száz­ez­rei, akik az Adri­ai-ten­ger­hez utaz­nak – emel­te ki.

A határ­el­len­őr­zés meg­szű­né­sé­vel mind­két olda­lon új együtt­mű­kö­dé­si lehe­tő­ség­hez jutot­tak a vál­lal­ko­zók, de a hor­vát nem­ze­ti­sé­gű­ek szá­má­ra is kiemel­ke­dő ered­mény, hogy sok­kal könnyeb­ben tart­hat­ják a kap­cso­la­tot a túl­ol­da­lon élő roko­na­ik­kal, bará­ta­ik­kal – hang­sú­lyoz­ta az ország­gyű­lé­si képviselő.

A Lete­nye-Mura­csány köz­úti határ­át­ke­lőn tar­tott ünnep­sé­gen részt vet­tek a két ország nagy­kö­ve­tei, vala­mint kisebb­sé­gi kép­vi­se­lői, Zala megye és a határ men­ti tele­pü­lé­sek veze­tői, illet­ve Mura­köz megye és a köze­li tele­pü­lé­sek irá­nyí­tói is.

Hor­vát­or­szág schen­ge­ni öve­zet­be belé­pé­sé­vel a hor­vát-magyar hatá­ron 15, a hor­vát-szlo­vén hatá­ron pedig 58 átke­lő­he­lyen szűnt meg az ellenőrzés.

For­rás: demok​ra​ta​.hu