Hírek Morzsák Hor­váth Lili film­je nyer­te a fődí­jat a nem­zet­kö­zi filmfesztiválon

Hor­váth Lili film­je nyer­te a fődí­jat a nem­zet­kö­zi filmfesztiválon

A Fel­ké­szü­lés meg­ha­tá­ro­zat­lan ide­ig tar­tó együtt­lét­re című alko­tás nyer­te a leg­jobb játék­film díját Phi­la­del­phia nem­zet­kö­zi film­fesz­ti­vál­ján. A Nem­ze­ti Film­in­té­zet (NFI) támo­ga­tá­sá­val készült roman­ti­kus drá­mát már több mint 18 ezren lát­ták a magyar­or­szá­gi mozik­ban – tájé­koz­tat­ta az NFI az MTI‑t.

Mint írják, a Phi­la­del­phia Film Soci­ety az idén a koro­na­ví­rus jár­vány miatt a kur­rens film­ter­més leg­ja­vát a phi­la­del­phi­ai mozik helyett autós­mo­zik­ban és online mutat­ta be az ame­ri­kai közön­ség­nek. Hor­vát Lili film­je egyet­len magyar alko­tás­ként sze­re­pelt a héten véget ért 29. Phi­la­del­phi­ai Nem­zet­kö­zi Film­fesz­ti­vál versenyprogramjában.

A zsű­rit Rachel Wal­ker, a Los Angeles‑i Ala­mo Draft­hou­se prog­ram­igaz­ga­tó­ja, Jes­si­ca Kiang, a Vari­ety és Jus­tin Chang, a Los Ange­les Times neves film­kri­ti­ku­sa alkotta.

A Fel­ké­szü­lés meg­ha­tá­ro­zat­lan ide­ig tar­tó együtt­lét­re című film­ben Már­ta, a negy­ven­éves ideg­se­bész sze­rel­mes lesz. Fényes ame­ri­kai kar­ri­er­jét hát­ra­hagy­va vissza­tér Buda­pest­re, hogy új éle­tet kezd­jen a fér­fi­val. Ám Már­ta hiá­ba vár a Sza­bad­ság-híd pes­ti híd­fő­jé­nél: a fér­fi nem jele­nik meg a ran­de­vún. Már­ta két­ség­be­eset­ten a kere­sé­sé­re indul, de ami­kor ráta­lál, éle­te sze­rel­me azt állít­ja: soha­sem lát­ta őt azelőtt.

A Fel­ké­szü­lés meg­ha­tá­ro­zat­lan ide­ig tar­tó együtt­lét­re című magyar film siker­rel mutat­ko­zott be nyár végén a velen­cei, majd a toron­tói fesz­ti­vá­lon. Anta­lyá­ban Stork Nata­sa elnyer­te a leg­jobb szí­nész­nő díját, Var­só­ban a magyar fil­met a film­kri­ti­ku­sok nem­zet­kö­zi szö­vet­sé­ge zsű­ri­je a FIPRESCI díj­jal tün­tet­te ki. Arany Hugó fődí­jat nyert a Chi­ca­gói Nem­zet­kö­zi Film­fesz­ti­vá­lon, és a fődíj­jal együtt három tró­fe­át kapott a spa­nyol­or­szá­gi Val­la­dol­idi Nem­zet­kö­zi Filmfesztiválon.

Jelen­leg műso­ron van a den­ve­ri fesz­ti­vá­lon, a héten elkez­dő­dött thessza­lo­ni­ki fesz­ti­vál pedig a ver­seny­prog­ram­já­ba hív­ta meg a való­ság és kép­ze­let hatá­rán ját­szó­dó sze­rel­mes­fil­met – áll a közleményben.

A film fősze­rep­lő­je Stork Nata­sa és Bodó Vik­tor. Továb­bi fon­tos sze­re­pek­ben Vil­má­nyi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor lát­ha­tó. A roman­ti­kus drá­ma Cser­ná­tony Dóra, Mis­kolczi Péter és Hor­vát Lili pro­duk­ci­ó­já­ban, a Pos­te Res­tante gyár­tá­sá­ban készült. A film ope­ra­tő­re Maly Róbert. A magyar­or­szá­gi közön­ség a Mozi­net for­gal­ma­zá­sá­ban ország­szer­te lát­hat­ja az alko­tást a mozikban.

For­rás: Demokrata