Hírek Külföldi hirek Hogyan tovább, Észak-Írország?

Hogyan tovább, Észak-Írország?

Lemon­dott az észak-ír minisz­ter­el­nök. Paul Givan dön­té­se része annak a kam­pány­nak, ame­lyet a bel­fas­ti fele­ke­zet­kö­zi koa­lí­ci­ós kor­mány nagyob­bik párt­ja, a koro­na hű pro­tes­táns Demok­ra­ti­kus Unio­nis­ta Párt foly­tat a bre­xit fel­té­tel­rend­sze­rét rög­zí­tő meg­ál­la­po­dás észak-íror­szá­gi pro­to­koll­ja ellen. A kiala­kult hely­zet­ről Gálik Zol­tánt, a Buda­pes­ti Cor­vi­nus Egye­tem docen­sét kérdeztük.

Street light, seagull and weathered flags of UK and Northern Ireland, Millisle, County Down, Northern Ireland.  During the summer months it has become common place for Protestant Loyalists to illegally erect flags on street lamps within the neighbourhoods that they dominate.

Észak-Íror­szág az Egye­sült Király­sá­gon belül spe­ci­á­lis stá­tuszt élvez, ugyan­is az 1998-as meg­ál­la­po­dás sze­rint úgy­ne­ve­zett devol­vált jog­kö­rök­kel ren­del­ke­zik az otta­ni par­la­ment, ami azt jelen­ti, hogy saját tör­vény­ho­zá­si jogai van­nak, és első minisz­te­re, aki az ország­nak az ügye­it vezeti.

Gálik Zol­tán magya­rá­za­ta sze­rint a mos­ta­ni lemon­dás­hoz két ok vezetett:

  • Egy­részt a bre­xit követ­kez­té­ben elő­állt hely­ze­tet nagyon nehe­zen tud­ják poli­ti­ka­i­lag elvi­sel­ni azok a pár­tok, ame­lyek – főleg az unio­nis­ták kere­té­ben – az „egy Nagy-Bri­tan­ni­á­hoz” való tar­to­zást sze­ret­nék minél szo­ro­sab­ban fenn­tar­ta­ni, így a bre­xit-meg­ál­la­po­dás szá­muk­ra elfogadhatatlan.
  • A másik ok, hogy május­ban önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok lesz­nek Észak-Íror­szág­ban, az ott nyer­tes párt adhat­ja majd az első minisz­tert – és momen­tán úgy fest, hogy a Sinn Féin, a hatal­mon lévő Demok­ra­ti­kus Unio­nis­ta Párt nagy rivá­li­sa, több­ség­be kerül­het. Emi­att töb­ben úgy vélik, a mos­ta­ni lemon­dás össze­füg­gés­ben áll­hat azzal, hogy elő­ké­szí­tik a poli­ti­kai tere­pet az unio­nis­ták, hogy még­is sike­re­sen szerepeljenek.

A Buda­pes­ti Cor­vi­nus Egye­tem docen­se azt is fel­idéz­te, hogy a meg­ál­la­po­dás értel­mé­ben az Egye­sült Király­ság észak­ír része belül maradt az Euró­pai Unió sza­bá­lyo­zá­si rend­sze­ré­ben, illet­ve a vám­uni­ó­já­ban. Bár ezt négy­éven­te felül lehet vizs­gál­ni, első­sor­ban az észak­írek­től függ, hogy fennmarad‑e. Ahogy telik viszont az idő, és egy­re messzebb kerü­lünk a jogi bre­xit­től, ami már két éve bekövetkezett,

a meg­ál­la­po­dás egy­re súlyo­sabb nehéz­sé­ge­ket okoz­hat a min­den­na­pi áru­for­ga­lom­ban és a szol­gál­ta­tá­sok áramlásában,

hiszen újabb és újabb sza­bá­lyo­zá­so­kat kell beve­zet­ni – magya­ráz­ta Gálik Zol­tán. Pél­da­ként emlí­tet­te a brit sza­lá­mi kér­dé­sét és egyéb más élel­mi­sze­re­ket, illet­ve a gyógy­szer­ter­mé­ke­ket, amik beér­ke­zé­se Észak-Íror­szág­ba nagyon sok admi­niszt­rá­ci­ós ter­het jelent. Hoz­zá­tet­te: tavaly év köz­ben ugyan elkez­dő­dött egy folya­mat, ami révén könnyí­te­né­nek eze­ken az admi­niszt­rá­ci­ós ter­he­ken, de a napok­ban maga a brit minisz­ter­el­nök – egy bizal­mas beszél­ge­té­sen – is csak 30 szá­za­lék esélyt adott arra, hogy új kere­te­ket sike­rül majd letár­gyal­ni az Euró­pai Unióval.

Így aztán a máju­si válasz­tá­so­kig vár­ha­tó­an egy átme­ne­ti idő­szak követ­ke­zik az észak­ír minisz­ter­el­nök lemon­dá­sá­val. Gálik Zol­tán nem tart­ja kizárt­nak, hogy

a válasz­tá­sok alkal­má­val a Sinn Féin­nek végül sike­rül majd a tör­té­nel­mi áttö­rést elér­nie és új poli­ti­kai hely­ze­tet létrehoznia,

hiszen évti­ze­dek óta lát­ha­tó, hogy a lakos­ság ará­nya folya­ma­to­san vál­to­zik, és a kato­li­ku­sok van­nak egy­re töb­ben. Az egye­te­mi docens egyet­ér­tett azzal is, hogy a hely­zet fel­erő­sít­he­ti a kato­li­kus és pro­tes­táns ellen­té­te­ket, ami­ből koráb­ban komoly prob­lé­mák, tra­gé­di­ák is szár­maz­tak. Meg­is­mé­tel­te, a demog­rá­fi­ai hely­zet vál­to­zá­sa már évti­ze­dek óta ismert, a ten­den­cia pedig egy­ér­tel­mű volt. Az viszont nagyon fon­tos, hogy csak úgy tud­nak mind a bre­xit kér­dé­sé­ben, mind pedig a poli­ti­kai rend­szer fenn­tar­tá­sá­ban, a devol­vált jog­kö­rök meg­tar­tá­sá­ban elő­re­lép­ni, ha együtt­mű­köd­nek, mert így van kita­lál­va a rend­szer, egy­más nél­kül nem fog sike­rül­ni – fogal­ma­zott Gálik Zoltán.

For­rás: info​start​.hu