Hírek Vélemények/Publicisztikák Hogyan hur­col­ta meg a Pro­ject Ver­i­tast és James O’Keefe‑t a Biden veze­té­se alatt álló FBI

Hogyan hur­col­ta meg a Pro­ject Ver­i­tast és James O’Keefe‑t a Biden veze­té­se alatt álló FBI

A demok­rá­cia hazá­já­nak neve­zett USA-ban min­den prob­lé­ma nél­kül meg lehet bilin­csel­ni és meg lehet hur­col­ni ellen­zé­ki újság­író­kat. Sőt az sem okoz demok­rá­cia­vál­sá­got, hogy az FBI és az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um együtt nyo­moz egy tény­fel­tá­ró újság ügyében.

 • A Project Veritas hazánkban is ismert, oknyomozó civil szervezet, amelynek célja a Demokrata Párt választási konspirációinak  bemutatása, illetve az úgynevezett mainstream média és a demokraták közötti együttműködés feltárása.
 • A Project Veritas több kompromittáló felvételt hozott nyilvánosságra a CNN és az ABC liberális újságíróiról, jól szemléltetve az elfogultságukat. Ezzel persze ki is vívták a demokraták haragját.
 • A 2020-as elnökválasztási kampányban eltűnt Joe Biden Ashley nevű lányának a naplója, amelyből részletek kerültek napvilágra. Ashley Biden naplója ügyében nyomoz az FBI, és a munkában részt vesz az Igazságügyi Minisztérium is, ami szokatlan egy demokráciában, hiszen a hatalmi ágak elválasztása miatt ez elvi­leg nem történhetne meg.
 • A hatóságok szerint a Project Veritasnak köze lehet a napló eltűnéséhez, így az FBI-ügynökök betörtek James O’Keefe alapító lakásába, és megbilincselték őt, majd házkutatást tartottak nála. Lefoglalták O’Keefe két telefonját, amelyeken fontos információk találhatóak Project Veritas tevékenységéről.
 • A Project Veritas alapítója szerint a naplót nem lopták el, hanem megkapták valakitől, de annak tartalmát nem tették közzé, és nem is szivárogtatták ki. Helyette átadták azt a bűnüldöző szerveknek.
 • O'Keefe arról beszélt, hogy a razzia után egy órán belül megkereste őt a New York Times, és már a történtekről érdeklődött. Véleménye alapján az FBI vagy a bíróság összejátszhatott a New York Timesszal, hiszen a házkutatási parancs titkos volt. Elvileg.
 • O'Keefe szerint politikai okokból vizsgálódnak ellene, de nem fog meghátrálni. A Project Veritas szakértői csapata elérte, hogy a bíróság függessze fel az információk kinyerését O’Keefe telefonjaiból.
 • A gyalázatos eljárást követően O’Keefe mellett két újságíró-szervezet és több republikánus politikus is kiállt.

New York állam déli kör­ze­té­nek  kerü­le­ti bíró­sá­ga (SDNY) a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da (FBI) kéré­sé­re 2021. novem­ber 4‑én ház­ku­ta­tá­si paran­csot adott ki és haj­tott vég­re más­nap haj­nal­ban a Pro­ject Ver­i­tas oknyo­mo­zó por­tál ala­pí­tó­ja, James O’Ke­e­fe és egy újság­író­tár­sa ellen.

A Pro­ject Ver­i­tas mun­ka­tár­sa­it azzal gya­nú­sít­ják, hogy közük lehet Joe Biden elnök lányá­nak, Ash­ley Biden nap­ló­já­nak eltű­né­sé­hez, vala­mint ahhoz, hogy az iro­mány tar­tal­ma kiszi­vár­gott a saj­tó­ba. Biden máso­dik házas­sá­gá­ból szár­ma­zó 40 éves lánya a tava­lyi elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány haj­rá­já­ban, 2020 októ­be­ré­ben fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, azt állít­va, hogy betör­tek a laká­sá­ba, és ellop­tak onnan több dol­got, köz­tük a naplóját.

Az ügy­ben szö­vet­sé­gi szin­tű nyo­mo­zás zaj­lik, az FBI irá­nyí­tá­sá­val. A mun­ká­ban részt vesz az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um is, ami elég fura egy demok­rá­ci­á­ban, hiszen nem­igen fér össze a hatal­mi ágak elvá­lasz­tá­sá­nak elvével.

James O’Ke­e­fe a tör­tén­tek­ről novem­ber 5‑én beszélt a Pro­ject Ver­i­tas­nak, illet­ve három nap­pal később exk­lu­zív inter­jút adott a Fox News Han­nity című műso­rá­nak, ame­lyet Sean Han­nity, a Fox egyik sztár­ri­por­te­re vezet.

O’Keefe elmond­ta, hogy Mama­ro­neck­ben (West­ches­ter megye, New York állam) talál­ha­tó ott­ho­ná­ban novem­ber 5‑én haj­nal­ban raz­zi­át tar­tot­tak. Ő arra ébredt, hogy vala­kik döröm­böl­nek az ajta­ján, aztán alsó­nad­rág­ban ajtót nyitott.

Ott állt tíz fér­fi, akik közöl­ték vele, hogy az FBI-tól van­nak, majd egy vakí­tó­an fényes lám­pá­val a sze­mé­be vilá­gí­tot­tak, ezt köve­tő­en gyor­san meg­bi­lin­csel­ték, noha ő az ellen­ál­lás­nak a leg­ki­sebb jelét sem mutat­ta. A nagy döröm­bö­lés­re a szom­szé­dai is fel­éb­red­tek, akik tanú­sí­ta­ni tud­ják a tör­tén­te­ket.  

Az FBI mun­ka­tár­sai fel­mu­tat­ták O’Keefe-nek a ház­ku­ta­tás­ról szó­ló bíró­sá­gi vég­zést, illet­ve elmond­ták neki, hogy Biden lányá­nak az ügyé­ben nyo­moz­nak. Ezek után fel­dúl­ták a laká­sát, több mint két órán át bizo­nyí­té­kok után kuta­kod­va. Végül két tele­fon­ját fog­lal­ták le, ame­lye­ken O’Keefe köz­lé­se alap­ján fon­tos infor­má­ci­ók talál­ha­tó­ak, pél­dá­ul rész­anya­gok ripor­tok­hoz, az infor­má­to­rai elér­he­tő­sé­gei, vala­mint a Pro­ject Ver­i­tas ado­má­nyo­zó­i­nak listája.

A NEW YORK TIMES TÚL KORÁN ÉRTESÜLT

James O’Ke­e­fe a Fox­nak még arról beszélt, hogy a raz­zia után egy órán belül keres­te őt a New York Times, érdek­lőd­ve a történtekről. 

A Pro­ject Ver­i­tas ala­pí­tó­ja szerint

fel­me­rül annak gya­nú­ja, hogy az FBI vagy a bíró­ság össze­ját­szott a New York Timesszal, hiszen a ház­ku­ta­tá­si parancs elvi­leg tit­kos volt, arról a ható­sá­gok nem adhat­tak vol­na ki infor­má­ci­ó­kat, de a NYT újság­írói még­is nagyon hamar tudo­mást sze­rez­tek róla.

Az FBI nem rea­gált a Fox News­nak a témá­val kap­cso­la­tos kérdéseire.

O’Keefe Ash­ley Biden nap­ló­já­nak ügyé­ben arról beszélt, hogy tavaly év végén úgy­ne­ve­zett „infor­má­to­rok” keres­ték meg őket, akik azzal áll­tak elő, hogy a bir­to­kuk­ban van a nap­ló, amely­ben leír­tak külö­nö­sen ter­he­lő­ek lehet­nek Joe Biden akko­ri elnök­je­lölt­re néz­ve. Saját beval­lá­suk alap­ján a nap­lót nem ellop­ták, hanem egy szo­bá­ban talál­ták, ahol Ash­ley elő­ző­leg tartózkodott.

Hoz­zá­fűz­te: az infor­má­to­rok­kal azt meg­elő­ző­en még soha nem talál­ko­zott, a sza­va­ik­ból pedig úgy vet­te ki, hogy ők koráb­ban tár­gyal­tak a nap­ló eladá­sá­ról több saj­tó­or­gá­num­mal is, de sikertelenül.

A nap­lót ugyan meg­kap­ta a Pro­ject Ver­i­tas, de O’Keefe ezzel kap­cso­la­to­san kiemel­te, hogy annak tar­tal­mát soha nem tet­ték köz­zé, és más saj­tó­or­gá­nu­mok­nak sem szi­vá­rog­tat­ták ki azt, mivel nem tud­ták ellen­őriz­ni a ben­ne lévő infor­má­ci­ók hite­les­sé­gét. Ezt köve­tő­en átad­ták a nap­lót a bűn­ül­dö­ző szer­vek­nek, hogy jut­tas­sák vissza az ere­de­ti tulajdonosának.

O’Keefe meg­döb­ben­tő­nek nevez­te, hogy a Joe Biden vezet­te kabi­net Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­má­nak alá­ren­delt New York állam déli kör­ze­té­nek kerü­le­ti bíró­sá­ga (SDNY) vizs­gá­ló­dik elle­nük, azzal vádol­va őket, hogy ellop­ták a nap­lót. Ez már csak azért is meg­le­pő, mert a Pro­ject Ver­i­tas jogi csa­pa­ta koráb­ban fel­vet­te a kap­cso­la­tot az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­mal, és önként közölt a tár­cá­val olyan infor­má­ci­ó­kat, ame­lyek­ből egy­ér­tel­mű­en kide­rül, hogy ők nem vet­tek részt sem­mi­lyen bűncselekményben.

A tör­vé­nyek­nek és az újság­írói eti­ká­nak meg­fe­le­lő­en jár­tunk el – hang­sú­lyoz­ta O’ Keefe.

Ezt köve­tő­en arról beszélt, hogy poli­ti­kai okok­ból vizs­gá­lód­nak elle­ne, de ő és a Pro­ject Ver­i­tas nem fog­nak meg­hát­rál­ni a rájuk nehe­ze­dő nyo­más elle­né­re sem. Vége­ze­tül O’Keefe fel­tet­te a köl­tői kér­dést: „Milyen ország az, ahol egy nap­ló állí­tó­la­gos ello­pá­sa miatt az elnök FBI-ja és az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um szer­vei vizsgálódnak?”.

A Fox News jogi szak­ér­tő­je, Gregg Jar­rett a tele­ví­zió meg­ke­re­sé­sé­re rea­gál­va arról beszélt, hogy „nagy különb­ség van akö­zött, amit Ash­ley Biden és ügy­véd­je állí­tott, misze­rint ellop­ták a nap­ló­ját, és amit O’Ke­e­fe mond, hogy a nap­lót egy szo­bá­ban hagy­ták. Az előb­bi ugyan­is bűn­cse­lek­mény, míg az utób­bi nem”. Gregg Jar­rett sze­rint helye­sen járt el a Pro­ject Ver­i­tas,  ami­kor úgy dön­tött, hogy nem teszik köz­zé a nap­lót, mivel nem tud­ták ellen­őriz­ni az abban sze­rep­lő infor­má­ci­ók meg­bíz­ha­tó­sá­gát. (Egy másik kon­zer­va­tív por­tál ugyan nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ta a nap­lót, de azok mun­ka­tár­sai azt állí­tot­ták, hogy ők ellen­őriz­ték annak hite­les­sé­gét.) Jar­rett meg­lá­tá­sa alap­ján „non­szensz”, hogy a nap­ló eltű­né­sét szö­vet­sé­gi ügy­ként keze­lik, véle­mé­nye sze­rint még ha tény­le­ge­sen lopás­ról len­ne  szó, akkor is álla­mi szin­ten (New York állam szint­jén – a szerk.) kel­le­ne azt kezelniük.

Vége­ze­tül a jogi szak­ér­tő azt mond­ta: „újság­írót nem lehet bün­te­tő­el­já­rás alá von­ni lopott anya­gok köz­zé­té­te­le miatt, hacsak maga az újság­író nem vesz részt a lopás­ban. Ennek azon­ban sem­mi jele. Ugyan­ez vonat­ko­zik a kiszi­vá­rog­ta­tott, úgy­ne­ve­zett minő­sí­tett ada­tok­ra is”.

(Meg­jegy­zés: ugyan­azon a napon, ami­kor raz­zi­át tar­tot­tak O’Keefe laká­sá­ban, az FBI a Pro­ject Ver­i­tas egy másik mun­ka­tár­sá­nak, Spen­cer Meads­nek az ott­ho­ná­ba is betört, szin­tén Ash­ley Biden nap­ló­já­nak ügyé­ben. Ter­mé­sze­te­sen erről is a New York Times tudó­sí­tott első­ként. Ez meg­erő­sí­ti azt a fel­té­te­le­zést, hogy az újság­írók és az FBI vagy a bíró­ság mun­ka­tár­sai össze­ját­szot­tak egymással.)

RÉSZLEGES SIKEREKET ÉRTEK EL A PV JOGI MUNKATÁRSAI

A raz­zi­át köve­tő­en, novem­ber 10-én a Pro­ject Ver­i­tas jogi tanács­adó­ja bead­ványt nyúj­tott be New York állam déli kör­ze­té­nek kerü­le­ti bíró­sá­ga (SDNY) elé, köve­tel­ve egy füg­get­len igaz­ság­ügyi szak­em­ber (Spe­ci­al Mas­ter) kine­ve­zé­sét az ügy­ben. Ezzel pár­hu­za­mo­san szin­tén bead­vány­ban kez­de­mé­nyez­ték, hogy fejez­zék be az ada­tok kinye­ré­sét O’Keefe telefonjaiból. 

Novem­ber 11-én Ana­li­sa Tor­res szö­vet­sé­gi bíró úgy dön­tött, hogy helyt ad a Pro­ject Ver­i­tas jogi szak­ér­tő­je egyik kéré­sé­nek. A bíró­sá­gi vég­zés sze­rint  az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um alá ren­delt ható­sá­gok­nak két napon belül meg kell erő­sí­te­ni­ük, hogy fel­füg­gesz­tet­ték az infor­má­ci­ók kinye­ré­sét a telefonokból.

Tor­res bíró – aki Barack Oba­ma kine­ve­zett­je – viszont még min­dig nem dön­tött O’Keefe kérel­mé­ről egy füg­get­len igaz­ság­ügyi szak­em­ber (Spe­ci­al Mas­ter) iránt. A szak­em­ber álta­lá­ban egy nyu­gal­ma­zott bíró szo­kott len­ni. A bíró­ság­nak az infor­má­ció-kinye­rés fel­füg­gesz­té­sé­re vonat­ko­zó dön­té­sét a Fox News Tuc­ker Carl­son Tonight című műso­rá­ban üdvö­zöl­te Har­meet Dhil­lon, James O’Keefe ügyvédje.

SOKAKAT FELHÁBORÍTOTT AZ ESET

Novem­ber 13-án Josh Gers­te­in újság­író a nem éppen kon­zer­va­tív Poli­ti­có­ban meg­je­len­tett egy cik­ket az O’Keefe-ügy kap­csán, amely­nek címe: „A Pro­ject Ver­i­tas ala­pí­tó­ja ott­ho­ná­ban vég­re­haj­tott FBI-raz­zia kér­dé­se­ket vet fel a saj­tó­sza­bad­ság kapcsán”.

A szer­ző kifej­ti, hogy bár a Biden-admi­niszt­rá­ció a saj­tó­sza­bad­ság „baj­no­ka” kíván len­ni, de az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­nak alá­ren­delt szer­vek agresszi­vi­tá­sa alá­ás­sa ezt a törekvést.

Gers­te­in fel­ve­ti Mer­rick Gar­land igaz­ság­ügyi minisz­ter (aki az Egye­sült Álla­mok­ban főügyész is) fele­lős­sé­gé­nek a kérdését.

A Poli­ti­co újság­író­ja bár nem áll egy­ér­tel­mű­en a Pro­ject Ver­i­tas ala­pí­tó­ja mel­lé, de azért leszö­ge­zi, hogy a saj­tó­sza­bad­ság és a tör­vé­nyes eljá­rás szem­pont­já­ból az ügy komoly kér­dé­se­ket vet fel és az eljá­rás eddi­gi mene­te – külö­nös tekin­tet­tel a haj­na­li FBI-raz­zi­á­ra – nagyon nincs rendben.

Novem­ber 15-én Tom Cot­ton arkan­sa­si repub­li­ká­nus sze­ná­tor nyílt leve­let inté­zett Mer­rick Gar­land igaz­ság­ügyi minisz­ter­hez, leg­főbb ügyész­hez, kife­jez­ve aggá­lya­it a Pro­ject Ver­i­tas ellen zaj­ló eljá­rá­sok kap­csán, külö­nös tekin­tet­tel a ház­ku­ta­tás­ra O’Keefe otthonában.

Tom Cot­ton emlé­kez­tet­te a minisz­tert arra, hogy a bíró­sá­gi jegy­ző­köny­vek alap­ján a New York Times újság­írói nem sok­kal azután keres­ték meg James O’Ke­e­fe-et, hogy az FBI-ügy­nö­kök ház­ku­ta­tást tar­tot­tak nála és egy mun­ka­tár­sá­nál (Spen­cer Meads­ről lehet szó ‑a szerk.).

Cot­ton azt kér­te Gar­land­tól, hogy Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um hoz­za nyil­vá­nos­ság­ra a tár­ca és a New York Times újság­írói közöt­ti eset­le­ges leve­le­zé­sek azon részét, ame­lyek kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó­ak Ash­ley Biden eltűnt nap­ló­já­nak nyo­mo­za­ti anyagával.

A repub­li­ká­nus sze­ná­tor bel­ső vizs­gá­la­tot is köve­telt az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­nál, amely arra irá­nyul­na, hogy derít­sék ki a szi­vá­rog­ta­tók kilé­tét. Tom Cot­ton továb­bá arra kér­te Mer­rick Gar­lan­dot, hogy tegyék köz­zé a Fehér Ház tiszt­ség­vi­se­lői és az ille­té­kes tár­ca közöt­ti kom­mu­ni­ká­ci­ót a nap­ló kap­csán. Vége­ze­tül arra is kíván­csi a repub­li­ká­nus hon­atya, hogy vajon a Fehér Ház kapott‑e elő­ze­tes érte­sí­tést arról, hogy hoz­zá­lát­tak az infor­má­ci­ók kinye­ré­sé­hez James O’Keefe telefonjaiból.

Ezt köve­tő­en O’Keefe mel­lett kiállt két nagy újság­író szer­ve­zet, a Repor­ters Com­mit­tee for Fre­e­dom of the Press és a Com­mit­tee to Pro­tect Jour­na­lists is.

Novem­ber 17-én Madi­son Cawt­horn észak-karo­li­nai repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő kong­resszu­si fel­szó­la­lá­sá­ban Nancy Pel­o­si demok­ra­ta ház­el­nök­nek cím­zett üze­ne­té­ben beszélt James O’Keefe meg­hur­co­lá­sá­ról. Chuck Grass­ley iowai repub­li­ká­nus sze­ná­tor pedig az eset­le­ges szi­vá­rog­ta­tás miatt írt nyílt leve­let az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­nak, hason­ló meg­ál­la­pí­tá­so­kat téve, mint Tom Cotton.

Más­nap két kép­vi­se­lő, Jim Jor­dan (Ohio) és James Comer (Tenn­es­see), illet­ve egy sze­ná­tor, Ron John­son (Wis­con­sin) szin­tén levél­ben kér­ték szá­mon a Biden-admi­niszt­rá­ció igaz­ság­ügyi miniszterét.

MI A PROJECT VERITAS?

A Project Veritas egy New York államban bejegyzett oknyomozó civil szervezet. A Project Veritast 2011-ben James O’Keefe konzervatív politikai aktivista alapította többedmagával. A szervezet célkitűzései között szerepel a Demokrata Párt választási konspirációinak a bemutatása, illetve a mainstream média és a demokraták közötti együttműködés feltárása. Gyakran hoznak nyilvánosságra a demokrata politikusokra és a velük szimbiózisban élő baloldali, liberális újságírókra nézve terhelő információkat, elsősorban hangfelvételek és videók formájában. A Project Veritas tulajdonképpen tényfeltáró újságíró szervezetként működik, bár ennél azért jóval többek az általuk kiszivárogtatott anyagok alapján. Első számú támogatójuk a Donors Trus nevű civil szervezet, amelynek a Republikánus Pártnak szokott adományokat gyűjteni. Sok névtelen finanszírozójuk is akad.

SZÁMOS, A LIBERÁLISOKNAK KÍNOS ÜGYET TÁRTAK FEL

 • A Pro­ject Ver­i­tas iga­zán csak Donald Trump hata­lom kerü­lé­se után akti­vi­zá­ló­dott. 2017-ben a CNN egyik leg­el­is­mer­tebb ripor­te­ré­ről, Van Jones­ról olyan fel­vé­tel hoz­tak nyil­vá­nos­ság­ra, amely­nek alap­ján Jones beval­lot­ta, hogy sem ő, sem a kol­lé­gái nem hiszik el azt az álta­luk folya­ma­to­san tolt agen­dát, hogy Trump az orosz beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő­en nyer­te meg az elnök­vá­lasz­tást. A dolog­nak nem lett sem­mi követ­kez­mé­nye Jones­ra nézve.
 • 2020 feb­ru­ár­já­ban az ABC News egyik sztár­új­ság­író­já­ról, David Wright­ról hoz­tak nyil­vá­nos­ság­ra olyan rej­tett kame­rás fel­vé­telt, amely­ben ő beval­lot­ta, hogy tel­je­sen hamis képet fes­te­nek le Trum­pról, a sike­re­i­ről pedig nem tudó­sí­ta­nak, csu­pán a bot­rá­nya­i­ról. Ennek már lett követ­kez­mé­nye, Writgh­tot ugyan­is fel­füg­gesz­tet­ték és poli­ti­ká­ról soha töb­bé nem „tudó­sít­hat”.
 • 2020 decem­be­ré­ben a CNN veze­tői, köz­tük vezér­igaz­ga­tó­já­ról, Jeff Zuc­ker­ről olyan fel­vélt hoz­tak nyil­vá­nos­ság­ra, amely­nek alap­ján Trum­pot szid­ta, és őrült­nek nevez­ve az elnö­köt. Nem­so­ká­ra kijött egy olyan hang­fel­vé­tel is, ame­lyen a CNN veze­tői arról beszél­nek, hogy nem fog­lal­koz­nak majd a Joe Biden fiá­nak, Hun­ter­nek az ukraj­nai kor­rup­ció­gya­nús ügye­it kiszi­vá­rog­ta­tó mailekkel.
 • 2021 ápri­li­sá­ban a CNN műsza­ki igaz­ga­tó­já­ról, Char­lie Ches­ter­ről tet­ték köz­zé fel­vé­te­le­ket. Ches­tert tulaj­don­kép­pen tőr­be csal­ták, mivel a Pro­ject Ver­i­tas egyik női mun­ka­tár­sa ran­di­nak álcáz­va talál­ko­zott vele, és fel­vet­te, amit mon­dott. A CNN műsza­ki igaz­ga­tó­ja beval­lot­ta, hogyan mani­pu­lál­tak az elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány alatt, majd azzal büsz­kél­ke­dett, hogy Trum­pot tulaj­don­kép­pen ők ver­ték meg:

Nézd, mit tet­tünk, mi (CNN) kitet­tük Trum­pot. Tel­jes meg­győ­ző­dés­sel mon­dom, és 100 szá­za­lék­ban hiszem, hogy ha nem len­ne a CNN, akkor nem tudom, hogy Trum­pot levál­tot­ták volna.

Nyíl­tan beval­lot­ta, hogy azért ment a CNN-hez dol­goz­ni, hogy része lehes­sen a Trump-elle­nes ámok­fu­tás­nak. Arról is beszélt Ches­ter, hogy direkt töre­ked­tek Trump meg­buk­ta­tá­sá­ra, az akko­ri elnö­köt alkal­mat­lan­nak mutat­ták be, míg Joe Biden­ről éppen az ellen­ke­ző­jét sugall­ták, neve­ze­te­sen, hogy fitt és fia­ta­los, aki gyak­ran jár fut­ni. Beval­lot­ta, hogy a CNN-nél Biden mel­let­ti  és Trump elle­ni pro­pa­gan­dát gyár­tot­tak, az inter­jú­ala­nya­ik­nak a szá­juk­ba adták a vála­szo­kat, és támo­gat­ták a radi­ká­lis bal­ol­da­li BLM-et. A Ches­ter-ügy­nek végül nem lett következménye.

For­rás: kont​ra​.hu