Hírek Sport hirek Hiva­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött a 24. téli olim­pia Pekingben

Hiva­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött a 24. téli olim­pia Pekingben

Brahms Magyar tán­cok dal­la­ma­i­ra érke­zett a Madár­fé­szek­be a magyar csapat.

A kínai szer­ve­zők min­dent meg­tet­tek azért, hogy emlé­ke­ze­tes meg­nyi­tó­val kez­dőd­jön a 24. téli olim­pia. A kínai zász­ló ötle­tes beho­za­ta­la után a lel­kes nézők ének­szó­val kísér­ték a nem­ze­ti him­nuszt, ame­lyet – maszk­ját le nem véve – az ország állam­fő­je, Hszi Csin-ping is éne­kelt. Bár

Tóth Zita és Kékesi Márton alpesi sízők viszik a nemzeti zászlót a magyar küldöttség élén a XXIV. téli olimpia nyitóünnepségén a pekingi Nemzeti Stadionban 2022. február 4-én. Tizennégy magyar sportoló indul a versenyeken.

azt ígér­ték, hogy vissza­fo­got­tabb lesz a meg­nyi­tó, mint a 2008-as, nyá­ri játé­kok előt­ti, inkább azt lehet­ne mon­da­ni, más­mi­lyen volt.

Akkor ren­ge­teg sze­rep­lő­je volt a gálá­nak, most – talán a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt is – sok­kal keve­seb­bet vonul­tat­tak fel, de nagyobb sze­re­pet kapott a digi­ta­li­zá­ció, a tech­ni­kai ele­mek, a lát­vány. Egyéb­ként a gála ren­de­ző­je ugyan­az volt, mint 2008-ban: Csang Ji-mou.

Külö­nö­sen lát­vá­nyos volt, aho­gyan egy jég­tömb­ből kiemel­ke­dett az olim­pi­ai ötka­ri­ka. Vagy az az elgon­do­lás, hogy a jég­tömb­re gra­ví­ro­zást imi­tál­va, fel­vit­ték a koráb­bi téli olim­pi­ai hely­szí­nek nevét.

A beve­ze­tő­nek mond­ha­tó negyed­óra után meg­kez­dő­dött a 91 részt­ve­vő ország bevo­nu­lá­sa, az olim­pia hagyo­má­nya­i­nak meg­fe­le­lő­en a görög kül­dött­ség lépett be első­ként a Madár­fé­szek stadionba.

Miu­tán a ren­de­ző ország által meg­ha­tá­ro­zott, álta­lá­ban alfa­be­ti­kus sor­rend­ben érkez­nek a kül­dött­sé­gek, Török­or­szág, Mál­ta és Mada­gasz­kár volt a követ­ke­zők sorrendje.Külön vonult a taj­va­ni kül­dött­ség, azaz nem Kína részeként,

éppen olyan nagy tap­sot kapott, mint a hong­kon­gi mini­de­le­gá­ció, amely ugyan­csak önál­ló csa­pa­tot alkot.

A nagyon ele­gáns irá­ni­ak után vonult be a magyar kül­dött­ség, Brahms Magyar tán­cok dal­la­ma­i­ra érke­zett a sta­di­on­ba, magyar idő sze­rint 13.40-kor.

Kéke­si Már­ton és Tóth Zita, két alpe­si síző hoz­ta a Xiōngy­álì, kínai karak­te­rek­kel 匈牙利 volt a kis hópe­hely­re írva.

A 2022-es pekin­gi téli olim­pia meg­nyi­tó­ün­nep­sé­ge 35 kép

Körül­be­lül egy órán keresz­tül vonul­tak a részt­ve­vők, utol­só­ként a ren­de­ző ország, Kína sportolói.

Magyar idő sze­rint dél­után 3 óra előtt Tho­mas Bach NOB-elnök beszélt rövi­den, majd a kínai elnök beje­len­tet­te, meg­kez­dő­dött a téli olim­pia; fel­von­ták az olim­pi­ai lobo­gót – ennek érin­té­sé­vel olvas­ta fel két kínai spor­to­ló a coubertin‑i olim­pi­ai esküt -, kínai gye­re­kek pedig eléne­kel­ték a kísé­ret nél­kü­li olim­pi­ai himnuszt.

Az olim­pi­ai láng egy hópi­hét ábrá­zo­ló szer­ke­zet köze­pén kap helyet, de a kör­nye­zet­kí­mé­let jegyé­ben egyet­len fák­lya fog égni az olim­pia két hete alatt.

Forrás:magyarnemzet.hu

%d bloggers like this: