Hírek Magyarországi hírek Hiva­ta­lo­san is hun­ga­ri­kum lett a Magyar nép­me­sék rajzfilmsorozat

Hiva­ta­lo­san is hun­ga­ri­kum lett a Magyar nép­me­sék rajzfilmsorozat

Nyil­ván a magyar nép­me­sé­ket magyar művé­szek által fel­dol­go­zó rajz­fil­mek alap­ból is „hun­ga­ri­ku­mok”, de most már hiva­ta­lo­san is azok. Erről az Agrár­mi­nisz­té­ri­um adott ki közleményt.

Nagy Ist­ván, agrár­mi­nisz­ter, a Hun­ga­ri­kum Bizott­ság elnö­ke sze­rint a Magyar nép­me­sék rajz­film­so­ro­zat egye­dül­ál­ló for­má­ban és vizu­á­lis ele­mek­kel ter­jesz­ti szé­les kör­ben hazánk hagyo­má­nya­it. A bizott­ság Laki­te­le­ken meg­tar­tott ülé­sén egy­han­gú­an úgy dön­tött, a Magyar nép­me­sék rajz­film­so­ro­zat mos­tan­tól hungarikum.

A Hun­ga­ri­ku­mok Gyűj­te­mé­nyé­be így jelen­leg 76 érték tar­to­zik a fröccs­től Pus­kás Ferenc örök­sé­gén át a Magyar operettig.

Csak­nem egy­mil­li­árd forint támo­ga­tást nyer­het­tek idén a hun­ga­ri­kum-pályá­za­ton részt­ve­vők. A befo­ga­dott és for­ma­i­lag meg­fe­lelt 425 pályá­zat­ból 360 kapott támogatást.

A Hun­ga­ri­kum Bizott­ság dön­té­se sze­rint ezút­tal a Magyar Érték­tár­ba került: a Jász­kürt – Lehel Kürt­je, Mária­pócs Nem­ze­ti Kegy­hely és a pócsi búcsúk, Vitéz Lász­ló és Vitéz Lász­ló- báb­já­ték, a Magyar Érték­men­tő Műhely­ként Műkö­dő Csán­gó Fesz­ti­vál, a Dél-alföl­di szi­kes tavak, vala­mint Kecs­ke­mét sze­cesszi­ós város­mag­ja, külö­nös tekin­tet­tel a Cif­ra­pa­lo­ta épületére.

Na de mik is azok a hun­ga­ri­ku­mok a hiva­ta­los meg­ha­tá­ro­zás szerint?

Erről egy erre sza­ko­so­dott hon­la­pon lehet tájé­ko­zód­ni. E sze­rint ez „a magyar­ság csúcs­tel­je­sít­mé­nyét jelö­lő gyűj­tő­fo­ga­lom, amely olyan meg­kü­lön­böz­te­tés­re, kieme­lés­re mél­tó érté­ket jelez, amely a magyar­ság­ra jel­lem­ző tulaj­don­ság, egye­di­ség, külön­le­ges­ség és minő­ség”. Az erről szó­ló tör­vényt 2012-ben fogad­ta el az Országgyűlés.

Bár­ki java­sol­hat érté­ket az alap szin­tű érték­tá­rak­ba tör­té­nő fel­vé­tel­re. Az ide beke­rü­lők ter­jeszt­he­tők fel a Hun­ga­ri­kum Bizott­ság­hoz a Magyar Érték­tár­ban talál­ha­tó kiemel­ke­dő nem­ze­ti érté­kek közé, majd pozi­tív dön­tést köve­tő­en újabb fel­ter­jesz­tés­sel a Hun­ga­ri­ku­mok Gyűj­te­mé­nyé­nek hun­ga­ri­ku­mai közé.

For­rás: HVG