Hírek Amerikai hirek Hiva­ta­lo­san is Donald Trump a Repub­li­ká­nus Párt elnökjelöltje

Hiva­ta­lo­san is Donald Trump a Repub­li­ká­nus Párt elnökjelöltje

A Repub­li­ká­nus Párt hiva­ta­lo­san is Donald Trum­pot jelöl­te az Egye­sült Álla­mok elnö­ké­nek a párt elnök­je­lölt-állí­tó kon­ven­ci­ó­ján hét­főn az észak-karo­li­nai Charlotte-ban.

Az elnök­je­lölt­ség­hez a kül­döt­tek 1276 vok­sá­ra volt szük­ség, Donald Trump ezt per­ce­ken belül megszerezte.

Trump – az elő­ze­tes jel­zé­sek­kel ellen­tét­ben – sze­mé­lye­sen is meg­je­lent az észak-karo­li­nai város­ban. A hiva­tal­ban lévő elnök beszé­dé­ben meg­kö­szön­te a jelö­lést, és fel­idé­zett kor­mány­za­ta ered­mé­nyei közül néhá­nyat, köz­tük az új keres­ke­del­mi meg­ál­la­po­dá­so­kat, vagy az egész­ség­biz­to­sí­tás javí­tá­sa érde­ké­ben tett dön­tést, amellyel köte­lez­te a biz­to­sí­tó­kat a súlyos bete­gek­kel tör­té­nő biz­to­sí­tás­kö­tés­re is. Trump hang­sú­lyoz­ta: az Egye­sült Álla­mok soha nem lesz szo­ci­a­lis­ta ország.

For­rás: MTI