Hírek Amerikai hirek Hiva­ta­los: Elon Musk ame­ri­kai üzlet­em­ber a Twit­ter új vezérigazgatója

Hiva­ta­los: Elon Musk ame­ri­kai üzlet­em­ber a Twit­ter új vezérigazgatója

Elon Musk ame­ri­kai üzlet­em­ber lett a Twit­ter új vezér­igaz­ga­tó­ja, ezzel egye­dül lát­ja el a Twit­ter tel­jes igaz­ga­tá­sát – jelen­tet­te be a vál­la­lat helyi idő sze­rint hét­fő este.

A Twit­ter mikrob­log­plat­form múlt heti meg­vé­te­le után a mil­li­ár­dos – saját köz­lé­se sze­rint csak átme­ne­ti­leg – egye­dül alkot­ja a közös­sé­gi oldalt működ­te­tő vál­la­lat igaz­ga­tói tanácsát.

Az elekt­ro­mos autó­kat gyár­tó Tes­la és a Spac­eX űripa­ri vál­la­lat tulaj­do­no­sa múlt pén­te­ken kötöt­te meg a Twit­ter meg­vá­sár­lá­sá­ról szó­ló üzle­tet, ezt köve­tő­en pedig azon­nal menesz­tet­te – töb­bek között – a cég vezér­igaz­ga­tó­ját, pénz­ügyi igaz­ga­tó­ját, vala­mint jogi vezetőjét.

A hét­fői beje­len­tés­ben nem tisz­táz­ták, Musk med­dig ter­vez a Twit­ter egye­dü­li igaz­ga­tó­ja­ként ténykedni.

Ápri­lis óta, mikor Musk beje­len­tet­te a Twit­ter­rel kap­cso­la­tos üzle­ti szán­dé­kát, a Tes­la rész­vé­nye­i­nek érté­ke két­har­ma­dá­ra csök­kent. Az üzlet pén­te­ki nyél­be üté­sét köve­tő­en Thi­er­ry Bre­ton bel­ső pia­cért fele­lős uni­ós biz­tos a Twit­te­ren figyel­mez­tet­te a közös­sé­gi média­plat­form új tulaj­do­no­sát, hogy a Twit­ter­nek be kell tar­ta­nia az unió digi­tá­lis szol­gál­ta­tá­sok­ról szó­ló jogszabályait.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu