Hírek Magyarországi hírek Hidat sze­ret­nénk épí­te­ni az ame­ri­kai és az euró­pai kon­zer­va­tí­vok között

Hidat sze­ret­nénk épí­te­ni az ame­ri­kai és az euró­pai kon­zer­va­tí­vok között

A Con­ser­va­tive Poli­ti­cal Acti­on Con­fe­ren­ce (CPAC) elne­ve­zé­sű kon­fe­ren­cia az Egye­sült Álla­mok­ban a kon­zer­va­tí­vok leg­fon­to­sabb poli­ti­kai ren­dez­vé­nye, mond­hat­ni, ez a repub­li­ká­nu­sok „sereg­szem­lé­je”. Jövő tavasszal a magyar fővá­ros ad ott­hont a rendezvénynek.

2022 már­ci­u­sá­ban Buda­pest­re érke­zik a Con­ser­va­tive Poli­ti­cal Acti­on Con­fe­ren­ce (CPAC) elne­ve­zé­sű kon­fe­ren­cia, amely az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban (USA) a kon­zer­va­tív oldal leg­fon­to­sabb poli­ti­kai ren­dez­vé­nye – jelen­tet­te be szer­da dél­után Szánt­hó Mik­lós, az Alap­jo­go­kért Köz­pont igaz­ta­tó­ja és Dan Sch­ne­i­der, az Ame­ri­can Con­ser­va­tive Union (ACU) ügy­ve­ze­tő igazgatója.A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón alá­ír­ták azt a meg­ál­la­po­dást is, amely a buda­pes­ti ese­mény meg­ren­de­zé­sé­nek alap­do­ku­men­tu­ma­ként szolgál.

Szánt­hó Mik­lós a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón arról beszélt, a CPAC olyan volu­me­nű ren­dez­vény, ahol az aktu­á­lis repub­li­ká­nus elnö­kök, volt elnö­kök – Ronald Rea­g­an­től kezd­ve – min­dig fel­szó­lal­nak. Mint mond­ta, az ame­ri­kai és magyar kon­zer­va­tí­vo­kat az óce­án két part­ján a hagyo­má­nyos érté­kek kép­vi­se­le­te, a haza sze­re­te­te, a nem­zet tisz­te­le­te, vagy épp a hatá­rok védel­me tart­ja össze„Azon­ban az az élet­mód, ami sze­rint hét­köz­nap­ja­in­kat ren­dez­zük, átfo­gó táma­dás alatt áll” – foly­tat­ta az Alap­jo­go­kért Köz­pont veze­tő­je, utal­va az egy­re inkább ter­je­dő „tri­gger war­nin­gok­ra”, a „can­cel cutu­re-re”, a „safe spa­cek­re” vagy a genderideológiára.

Szánt­hó sze­rint a bal­ol­da­li prog­resszív erők túl­tol­ják, élet­sze­rűt­len szi­tu­á­ci­ó­kat szül­nek, ezzel szem­ben lép fel ter­mé­szet­sze­rű­en egy „kon­zer­va­tív rene­szánsz, amit nevez­he­tünk akár ellen­for­ra­da­lom­nak is.” Hang­sú­lyoz­ta, a jövő tavasszal ren­de­zen­dő CPAC cél­ja, hogy hidat képez­zen az euró­pai és az ame­ri­kai kon­zer­va­tí­vok között. 

„Meg akar­juk mutat­ni – amit a libe­rá­lis erők min­dig szkep­szis­sel jegyez­nek meg –, hogy a kon­zer­va­tí­vok igen­is együtt tud­nak működ­ni nem­zet­kö­zi szin­ten is. (…) Ez a ren­dez­vény is rámu­tat arra, hogy Magyar­or­szág a kon­zer­va­tív rene­szánsz­nak a motor­ja. Bízunk ben­ne, hogy az első, Euró­pá­ban meg­ren­de­zett CPAC nagyot fog szól­ni” 

– fűz­te hozzá.

Dan Sch­ne­i­der a szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón arról érte­ke­zett, Euró­pá­ban még azért nem ren­dez­tek CPAC-et, mert nem vol­tak biz­to­sak abban, hogy az az üze­net, amit kép­vi­sel­nek, biz­to­san eljut az érdek­lő­dők felé.Az ACU ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja úgy véli, Magyar­or­szág és Buda­pest kivá­ló hely­szín lesz,

mert itt nem csu­pán őri­zik a múl­tat, új dol­go­kat is kipróbálnak.

 „Ezzel szem­ben a bal­ol­dal a rom­bo­lás­ban hisz, ennek pedig ször­nyű követ­kez­mé­nyei lesz­nek a tár­sa­da­lom­ra néz­ve” 

– jegyez­te meg.

Man­di­ner érdek­lő­dé­sé­re, hogy tud­ni­il­lik van‑e esély arra, hogy Donald Trump jövő­re Magyar­or­szág­ra láto­gat, Szánt­hó Mik­lós úgy rea­gált: bár a CPAC még szer­ve­zés alatt van, de a cél, hogy sok ország­ból invi­tál­ja­nak Buda­pest­re kon­zer­va­tív poli­ti­ku­so­kat, tudó­so­kat, újság­író­kat és influenszereket.

 „Hogy kik fog­nak eljön­ni, az a követ­ke­ző hóna­pok­ban dől el, de min­den­képp magas­ra fogunk lőni” 

– tet­te hozzá.

Cím­lap­kép for­rá­sa: AFP

Donald Trump, az Egye­sült Álla­mok volt elnö­ke beszél a CPAC idei, Dal­las­ban tar­tott rendezvényén

For­rás: Man​di​ner​.hu