Hírek Magyarországi hírek Hiba volt leépí­te­ni a hadi­ipart a rendszerváltáskor

Hiba volt leépí­te­ni a hadi­ipart a rendszerváltáskor

Pal­ko­vics Lász­ló kiemel­te, hogy a védel­mi ipa­ri stra­té­gia egyik leg­fon­to­sabb ele­me az ága­za­ti klasz­ter­rend­szer kiépí­té­se, ame­lyek egyi­ke a harc­jár­mű­fej­lesz­tés­re irányul.

– Hiba volt leépí­te­ni a hadi­ipart 1990-ben, de a kor­mány ezt kom­pen­zál­ni fog­ja – mond­ta az inno­vá­ci­ós és tech­no­ló­gi­ai minisz­ter szer­dán a Kos­suth rádió Jó reg­gelt, Magyar­or­szág! című műsorában.

Pal­ko­vics Lász­ló kiemel­te, hogy a védel­mi ipa­ri stra­té­gia egyik leg­fon­to­sabb ele­me az ága­za­ti klasz­ter­rend­szer kiépí­té­se, amely hat cso­port­ban, az adott szek­tor­ban érde­kelt ipar­vál­la­la­to­kat is tömö­rí­ti, irá­nyí­tá­suk pedig az Inno­vá­ci­ós és Tech­no­ló­gi­ai Minisz­té­ri­um­hoz tar­to­zik majd. Hozzátette,

a klasz­te­rek egyi­ke a harc­jár­mű­fej­lesz­tés­re irá­nyul, de lesz légi, lősze­re­ket elő­ál­lí­tó, illet­ve kiber­rend­sze­rek fej­lesz­té­sé­re szol­gá­ló védel­mi ipar cent­rum is.

A minisz­ter beszélt a fel­ső­ok­ta­tás­nak szánt több mint 1500 mil­li­árd forint­nyi fej­lesz­té­si for­rás­ról. Elmond­ta, hogy a pénzt fel­ső­ok­ta­tá­si inno­vá­ci­ós par­kok kiala­kí­tá­sá­ra, a fel­ső­ok­ta­tás szak­kép­zés­sel való „össze­kap­cso­lá­sá­ra” és intéz­mé­nyi fej­lesz­tés­re for­dít­ják majd. Az összeg mér­té­két azzal érzé­kel­tet­te a minisz­ter, hogy fel­idéz­te: az elő­ző uni­ós cik­lus­ban a fel­ső­ok­ta­tás­ra és a kuta­tás­ra 370 mil­li­árd forin­tot köl­töt­tek, ehhez képest most 1509 mil­li­ár­dot for­dí­ta­nak ezekre.

A minisz­ter sze­rint a kor­mány hely­re­hoz­za az évti­ze­des hibát
Fotó: Hav­ran Zoltán

A fel­ső­ok­ta­tá­si modell­vál­tás­ról azt mond­ta, az állam által lét­re­ho­zott vagyon­ke­ze­lő ala­pít­vá­nyok mint fenn­tar­tók révén az intéz­mé­nyek sza­ba­dab­ban működ­het­nek. – Azt remél­jük ettől a modell­től – s tulaj­don­kép­pen ez elkez­dett beiga­zo­lód­ni –, hogy lénye­ge­sen dina­mi­ku­sabb, egy­sze­rűbb, jobb műkö­dé­si módot tud­nak majd az intéz­mé­nyek pro­du­kál­ni – fogal­ma­zott Pal­ko­vics László.

A gaz­da­ság­fej­lesz­té­si zónák kiala­kí­tá­sa kap­csán a minisz­ter fel­idéz­te, hogy külön­le­ges meg­ál­la­po­dást kötött a kor­mány a Rhe­in­me­tall ipa­ri cso­port­tal, hiszen közö­sen lét­re­hoz­tak egy tár­sa­sá­got, ame­lyet 51 szá­za­lék­ban a német cég, míg 49 szá­za­lék­ban egy álla­mi tulaj­do­nú vál­la­lat bir­to­kol. Pal­ko­vics Lász­ló sze­rint ez a modell kivá­ló­an műkö­dik, amit alá­tá­maszt, hogy a német cég­gel foly­ta­tott első meg­be­szé­lé­sek után hat hónap­pal már el is kezd­ték meg­épí­te­ni a gyá­rat Zala­eger­sze­gen. – Ez kivá­ló pél­dá­ja annak, hogy a jövő­ben – nem is csak a hadi­ipar, hanem mond­juk az élel­mi­szer­ipar terü­le­tén – milyen hason­ló meg­ál­la­po­dá­so­kat tudunk köt­ni kül­föl­di tech­no­ló­gi­ai vál­la­la­tok­kal, de úgy, hogy jelen­tős magyar­or­szá­gi rész is legyen ben­ne – mond­ta a miniszter.

For­rás: KOSSUTH RÁDIÓ, MTI, Magyar Nemzet