Hírek Amerikai hirek Hiá­ba a woke-moz­ga­lom, az embe­rek inkább támo­gat­ják a rendőrséget

Hiá­ba a woke-moz­ga­lom, az embe­rek inkább támo­gat­ják a rendőrséget

Hang­za­tos szlo­gen volt a Geor­ge Floyd halá­la utá­ni BLM-tün­te­té­se­ken a „Defund the poli­ce”, azaz hogy von­ják meg a pénz­be­li támo­ga­tá­so­kat a rend­őr­ség­től. Sőt egye­sek egye­ne­sen a rend­fenn­tar­tó szerv eltör­lé­sét köve­tel­ték. Egy­re több alka­lom­mal derül ki azon­ban, hogy a rend­őr­ség­re igen­is szük­ség van, és ezt a véle­ményt a lako­sok is osztják.

Min­nea­po­lis volt a meleg­ágya a Geor­ge Floyd halá­la miat­ti tava­lyi tün­te­té­sek­nek, miu­tán ott vesz­tet­te éle­tét egy rend­őr­sé­gi iga­zol­ta­tás után a feke­te bőrű fér­fi. A várost ellep­ték a sok­szor erő­sza­kos tün­te­tők, kifosz­tot­ták a bol­to­kat, és (anti)utópisztikus han­gu­la­tot terem­tet­tek az utcá­kon. A tün­te­té­sek egyik fő jel­sza­va az volt, hogy von­ják meg a támo­ga­tást a rend­őr­ség­től, vagy – még fokoz­va az indu­la­to­kat – egye­ne­sen szün­tes­sék meg a szer­vet. Ez az elgon­do­lás már az ele­jé­től prob­lé­má­kat vetett fel a nor­má­li­san gon­dol­ko­dó embe­rek szá­má­ra. Hiszen ha nincs rend­őr­ség, akkor ki megy ki a házuk­hoz, ha azt vala­ki kira­bol­ja? Kit hív­ja­nak, ha vala­ki meg­tá­mad az utcán egy ártat­lan embert? Ezek a kér­dé­sek ugyan­ak­kor a jelek sze­rint nem fogal­ma­zód­tak meg a woke-moz­ga­lom köve­tő­i­nek fejében.

Vissza­tér­ve Min­nea­po­lis­hoz, a napok­ban sza­va­zás volt a város­ban, és amel­lett, hogy pol­gár­mes­tert válasz­tot­tak, azt a kér­dést is fel­tet­ték a lako­sok­nak, hogy helyettesítsék‑e a helyi rend­őr­sé­get egy köz­biz­ton­sá­gi hiva­tal­lal. Ez a szerv lénye­gé­ben a rend­őr­ség helyett len­ne, bár igény ese­tén kiegé­szül­ne egy-két rend­őr­rel. Azon­ban eltö­röl­nék a mini­má­lis támo­ga­tás­ra vonat­ko­zó elő­írá­so­kat, ami­ben vissza­kö­szön a woke-ideo­ló­gia elve.

Az eddi­gi sza­va­zá­si ered­mé­nyek sze­rint azon­ban a lakók több­sé­ge meg­őriz­te a józan eszét, és mint­egy 56 szá­za­lé­kuk a javas­lat ellen sza­va­zott, így inkább a rend­őr­ség mel­lett állt ki.

Nem ez az első alka­lom, hogy a lakók több­sé­ge szem­be­megy a woke-ideo­ló­gia néze­te­i­vel. Tavaly szin­tén Min­nea­po­lis­ban esett meg, hogy néhány ott élő bepe­rel­te a várost, mert nem volt elég rend­őr, és emi­att nem volt rend a váro­suk­ban. A bűn­cse­lek­mé­nyek szá­ma eköz­ben folya­ma­to­san emel­ke­dett, az embe­rek pedig már fél­tet­ték az éle­tü­ket. Így aztán, hogy kiáll­ja­nak a saját biz­ton­sá­gu­kért, és hogy meg­mu­tas­sák, ele­gük volt a woke-moz­ga­lom és a BLM elve­i­ből, a lakók kény­te­le­nek vol­tak pert indí­ta­ni a város ellen. Ezek után idén nyá­ron egy min­nea­po­li­si pár a szom­szé­da­i­val együtt ugyan­ezt tet­te. Az indí­ték az elő­ző­höz hason­ló volt, a pert indí­tók sze­rint a város­ve­ze­tés nem tud­ta garan­tál­ni a lakók biz­ton­sá­gát. Hason­ló­an cse­le­ke­dett egy lakók­ból és üzlet­tu­laj­do­no­sok­ból álló cso­port Seatt­le-ben, akik azért perel­tek, mert nagy káro­kat okoz­tak a tüntetők.

Min­nea­po­lis­ban egyéb­ként a város­ve­ze­tés a BLM-tün­te­té­sek kirob­ba­ná­sa óta nincs a hely­zet magas­la­tán. Kez­det­ben azt köve­tel­te a váro­si tanács, hogy osz­las­sák fel a rend­őr­sé­get, és helyet­te legyen egy olyan biz­ton­sá­gi rend­szer, ame­lyet a közös­ség vezet. Ez a terv nem való­sult meg, és csak rom­lott a köz­biz­ton­ság. Néhány hónap­pal később pedig a tanács már a rend­őr­fő­nö­köt von­ta kér­dő­re. A kép­vi­se­lők sze­rint a lakók azt kér­dez­ték, hol a rend­őr­ség, mit csi­nál a város, miért van ilyen kevés rend­őr, ami­nek követ­kez­té­ben nem is tud­nak min­den beje­len­tés­re reagálni.

A mos­ta­ni sza­va­zás egy­ér­tel­mű jel­zés volt, hogy a város­nak cse­le­ked­nie kell, és nem meg­von­ni kel­le­ne a támo­ga­tást a rend­őr­ség­től, hanem inkább növel­ni azt. Hogy a veze­tés hallgat‑e a lakók sza­vá­ra, tovább­ra is kér­dé­ses, tekint­ve, hogy azt eddig sem nagyon vet­ték figyelembe.

For­rás: 888​.hu