Hírek Magyarországi hírek Hét­vé­gén tart­ja tiszt­újí­tó kong­resszu­sát a Fidesz

Hét­vé­gén tart­ja tiszt­újí­tó kong­resszu­sát a Fidesz

Szom­ba­ton tart­ják a Fidesz 30., tiszt­újí­tó kong­resszu­sát Buda­pes­ten, ame­lyen sza­vaz­nak a párt­el­nök­ről és a négy alel­nök sze­mé­lyé­ről – közöl­te Hol­lik Ist­ván, a Fidesz kom­mu­ni­ká­ci­ós igaz­ga­tó­ja szer­dán az MTI-vel.

A ren­dez­vé­nyen 1500 – 1800 kül­dött és leg­alább ugyan­ennyi ven­dég vesz részt – mond­ta el Hol­lik Ist­ván. Hoz­zá­tet­te: a tiszt­újí­tó kong­resszu­son meg­vá­laszt­ják az elnö­köt, az alel­nö­kö­ket és a párt bizott­sá­ga­i­nak veze­tő­it, tag­ja­it, ugyan­ak­kor nem hoz­nak for­má­lis dön­tést a Fidesz-KDNP EP-lis­ta­ve­ze­tő­jé­ről.

A kom­mu­ni­ká­ci­ós igaz­ga­tó közöl­te: a beszé­de­ket a Fidesz szö­vet­sé­ge­se­i­nek nevé­ben Sem­jén Zsolt, a KDNP elnö­ke kez­di, majd a hatá­ron túli­ak nevé­ben Kele­men Hunor, a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) elnö­ke köszön­ti a kongresszust.

A kül­döt­tek ezután beszá­mo­ló­kat hall­gat­hat­nak meg: fel­szó­lal Kövér Lász­ló, a Fidesz Orszá­gos Választ­má­nyá­nak elnö­ke, ház­el­nök; Kocsis Máté frak­ció­ve­ze­tő, az euró­pai par­la­men­ti dele­gá­ció nevé­ben pedig Deutsch Tamás.

Eköz­ben zaj­lik majd a sza­va­zás, dél­után pedig ismét több beszéd elhang­zik majd: minisz­te­rek, az elnök­ség tag­jai és több fide­szes tele­pü­lés­ve­ze­tő is fel­szó­lal – ismer­tet­te a prog­ra­mot. 

A kong­resszust Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök beszé­de zárja.

Face­boo­kon bár­ki élő­ben végigkövetheti

Az érdek­lő­dők a Fidesz Face­book-olda­lán az egész kong­resszust élő­ben tud­ják követ­ni – mond­ta Hol­lik Ist­ván.

A Fidesz leg­utób­bi, 2021-ben tar­tott tiszt­újí­tó kong­resszu­sán a kül­döt­tek újabb két évre válasz­tot­ták párt­el­nök­ké Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nö­köt, a Fidesz alel­nö­ke­i­nek pedig Kósa Lajost, Kuba­tov Gábort, Németh Szi­lár­dot és Gál Kin­gát válasz­tot­ták meg.

For­rás: MTI