Hírek Magyarországi hírek Hét­főn választ­ják meg Orbán Vik­tort kormányfőnek

Hét­főn választ­ják meg Orbán Vik­tort kormányfőnek

Az Ország­gyű­lés meg­ala­ku­lá­sa után jövő hét­főn, május 16-án tehe­ti le a kor­mány­fői esküt Orbán Vik­tor, miu­tán a par­la­ment hon­lap­já­ra fel­töl­tött napi­ren­di javas­lat sze­rint 14:30-tól a köz­tár­sa­sá­gi elnök javas­la­tá­ra dön­te­nek a kép­vi­se­lők a minisz­ter­el­nök meg­vá­lasz­tá­sá­ról, majd az új kor­mány­fő le is teszi az esküt. 

Hétfőn választják meg Orbán Viktort kormányfőnek

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az alap­tör­vény sze­rint a minisz­ter­el­nök meg­vá­lasz­tá­sá­hoz az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők több mint a felé­nek sza­va­za­ta szük­sé­ges. Ismert: az új par­la­ment­ben a Fidesz – KDNP-nek két­har­ma­dot meg­ha­la­dó több­sé­ge – 199-ből 135 kép­vi­se­lő­je – van. A meg­vá­lasz­tá­sá­val együtt a minisz­ter­el­nök hiva­tal­ba is lép. 

Áder János lekö­szö­nő köz­tár­sa­sá­gi elnök még ápri­lis 29-én kér­te fel Orbán Vik­tort az ötö­dik kor­má­nya meg­ala­kí­tá­sá­ra, a par­la­ment előt­ti hiva­ta­los javas­lat­té­tel­re pedig május 2‑án, az Ország­gyű­lés ala­ku­ló ülé­sén került sor.

Ezután a minisz­ter­el­nök múlt héten, a Kos­suth rádió Jó reg­gelt, Magyar­or­szág! című műso­rá­ban közöl­te, hogy remé­li, május 20. és 30. között be tud­ja mutat­ni új kor­má­nya tag­ja­it.  Az elmúlt idő­szak­ban az új kor­mány fel­ál­lá­sá­ról, sze­mé­lyi össze­té­te­lé­ről szá­mos infor­má­ció látott nap­vi­lá­got. Ezen a héten a minisz­ter­el­nök Egyez­te­tés az új kor­mány­ról cím­mel osz­tott meg egy bejegy­zést a közös­sé­gi médi­á­ban, amin a lekö­szö­nő kabi­net tag­jai mel­lett több olyan sze­mély is fel­tűnt, akik eddig nem vál­lal­tak kor­mány­za­ti pozíciót.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu