Hírek Külföldi hirek Hetes cik­kely és jog­ál­la­mi­ság – indul a brüssze­li csata

Hetes cik­kely és jog­ál­la­mi­ság – indul a brüssze­li csata

Az euró­pai par­la­ment sokad­já­ra marasz­tal­ta el Lengyelországot

Elma­rasz­tal­ta teg­nap az Euró­pai Par­la­ment Len­gyel­or­szá­got a jog­ál­la­mi­ság álla­po­ta miatt. A bal­li­be­rá­lis több­sé­gű intéz­mény részé­ről bevett­nek szá­mít ez a gya­kor­lat, ám most az idő­zí­tés magyar szem­pont­ból is kulcs­fon­tos­sá­gú lehet. Az Euró­pai Bizott­ság ugyan­is jövő héten áll elő az éves jog­ál­la­mi­sá­gi jelen­té­se­i­vel, a német EU-elnök­ség pedig a hetes cik­kely ügyét veszi napi­rend­re. Var­ga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter előb­bi­vel kap­cso­lat­ban a minap a Face­boo­kon azt írta: kíván­csi­an vár­ja, hogy a bizott­sá­gi doku­men­tum elfo­gu­lat­lan jelen­tés vagy poli­ti­kai pamf­let lesz‑e.

Elsöp­rő több­ség­gel – 513 sza­va­zat, 148 ellen­sza­va­zat és 33 tar­tóz­ko­dás mel­lett – az Euró­pai Par­la­ment (EP) teg­nap tizen­egye­dik (!) alka­lom­mal foga­dott el hatá­ro­za­tot arról, hogy Len­gyel­or­szág­ban egy­re rosszabb a jog­ál­la­mi­ság álla­po­ta. A doku­men­tu­mot az EP állam­pol­gá­ri jogi bizott­sá­gá­nak (LIBE) spa­nyol bal­ol­da­li elnö­ke, a magyar kor­mányt is gyak­ran kri­ti­zá­ló Juan Fer­nan­do López Agu­il­ar jegy­zi, aki koráb­ban a mig­ráns­ví­zu­mok ötle­te nyo­mán vált ismert­té a hazai saj­tó­ban. Len­gyel­or­szág­gal kap­cso­la­to­san az euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lők ezút­tal is meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy fenn­áll a demok­ra­ti­kus érté­kek rend­szer­szin­tű sérel­me, az ország­ban az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­ge csor­bul, a jog­ál­la­mi­ság hely­ze­te folya­ma­to­san rom­lik. A mint­egy negy­ven­ol­da­las doku­men­tum külö­nös figyel­met szen­tel a len­gyel LMBTQ-közös­ség joga­i­nak: az EP sze­rint az idei len­gyel elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány során pél­dá­ul len­gyel kor­mány­tiszt­vi­se­lők vol­tak azok, akik diszk­ri­mi­ni­nál­ták a sze­xu­á­lis kisebbségeket.

A par­la­men­ti erő­fi­tog­ta­tás idő­zí­té­se nem vélet­len: az Euró­pai Bizott­ság a jövő héten hoz­za nyil­vá­nos­ság­ra első alka­lom­mal az éven­te ese­dé­kes jog­ál­la­mi­sá­gi jelen­té­se­it, szin­tén jövő héten pedig a tag­ál­la­mo­kat tömö­rí­tő Euró­pai Tanács­ban tár­gyal­ják majd a hetes cik­kely sze­rin­ti eljá­rá­so­kat. Jelen­leg két EU-ország, Len­gyel­or­szág és Magyar­or­szág ellen zaj­lik ilyen: míg Var­só­val szem­ben az ­Euró­pai Bizott­ság akti­vál­ta a jog­ál­la­mi­sá­gi mecha­niz­must, hazán­kat az Euró­pai Par­la­ment a Sar­gen­ti­ni-jelen­tés alap­ján ítél­te el. Az EP a len­gyel hatá­ro­zat­ban arra kér­te teg­nap az Euró­pai Taná­csot – így annak jelen­le­gi, német elnök­sé­gét –, hogy min­den­képp foly­tas­sa a folya­ma­tot és – leg­alább­is Len­gyel­or­szág tekin­te­té­ben – minél szé­le­seb­ben értel­mez­ze a jog­ál­la­mi­ság elvét.

Magyar szem­pont­ból emlé­ke­ze­tes az is, hogy az állam- és kor­mány­fők nyá­ri csúcs­ta­lál­ko­zó­ján a hetes cik­kely ügyé­vel kap­cso­la­to­san Ang­e­la Mer­kel kan­cel­lár mond­ta azt, hogy ígé­re­tet tett Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­nek arra: az eljá­rás „nem fog a leve­gő­ben lóg­ni”, tehát a német EU-elnök­ség ered­mény­re jut majd. A magyar fel­té­tel ugyan­is az, hogy a hazai állás­pont sze­rint átpo­li­ti­zált jog­ál­la­mi­sá­gi folya­ma­tot még az uni­ós men­tő­cso­mag és költ­ség­ve­tés elfo­ga­dá­sa előtt le kell zár­ni. ­Emi­att lehet kulcs­fon­tos­sá­gú a jövő heti ülés a tanács­ban, ahol hazán­kat Var­ga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter fog­ja kép­vi­sel­ni. A tár­ca­ve­ze­tő a napok­ban egyéb­ként közös­sé­gi olda­lán is posz­tolt, épp a már beha­ran­go­zott jog­ál­la­mi­sá­gi jelen­té­sek­kel kap­cso­la­to­san. Mint írta, kíván­csi­an vár­ja, hogy a bizott­ság jelen­té­se elfo­gu­lat­lan jelen­tés vagy poli­ti­kai pamf­let lesz‑e.

Az min­den­eset­re biz­to­san állít­ha­tó, hogy az uni­ós intéz­mé­nyek között a bal­li­be­rá­lis több­sé­gű Euró­pai Par­la­ment a leg­in­du­la­to­sabb a jog­ál­la­mi­ság kér­dé­sé­ben. A kép­vi­se­lők a hét­ele­ji len­gyel vitán is jórészt pár­ban emle­get­ték Buda­pes­tet és Var­sót: a Magyar Nem­zet is tudó­sí­tott róla, hogy Orbán Vik­tor neve is szá­mos alka­lom­mal elhang­zott az ülé­sen. Akkor a magyar kor­mány­pár­tok szí­ne­i­ben Hid­vég­hi Balázs EP-kép­vi­se­lő uta­sí­tot­ta el a váda­kat, mond­ván: Len­gyel­or­szág és Magyar­or­szág ellen évek óta zaj­lik egy való­já­ban ideo­ló­gi­ai kér­dé­sek­ről szó­ló eljá­rás, amely maga sem felel meg a jog­ál­la­mi­ság követelményének.

For­rás: Magyar Nemzet