Hírek Magyarországi hírek Hete­dik alka­lom­mal adták át a Pető­fi zenei díjakat

Hete­dik alka­lom­mal adták át a Pető­fi zenei díjakat

Hete­dik alka­lom­mal adták át a Pető­fi zenei díja­kat szom­ba­ton, idén kilenc kate­gó­ri­á­ban ismer­ték el a hazai könnyű­ze­nei élet kiemel­ke­dő elő­adó­mű­vé­sze­it és alko­tá­sa­it, töb­bet a Pető­fi-bicen­te­ná­ri­um jegyé­ben – közöl­te a Média­szol­gál­ta­tás-támo­ga­tó és Vagyon­ke­ze­lő Alap (MTVA) Saj­tó és Mar­ke­ting Iro­dá­ja az MTI-vel.

A Pető­fi 200 emlék­év alkal­má­ból ext­ra pro­duk­ci­ó­val is készült a köz­mé­dia, Takács Niko­las Horá­nyi Juli­val adta elő A Dal 2023-ban debü­tált Hazám­ban című duet­tet. A műsor­ban meg­em­lé­kez­tek az ápri­lis­ban elhunyt Máté Péter-díjas zenész­ről, Török Ádám­ról, a Mini együt­tes ala­pí­tó-front­em­be­ré­ről. Oláh Ibo­lyá­tól A Dal 2022 nye­re­mény­le­me­zé­nek cím­adó dalát, a Gye­re köze­leb­bet akusz­ti­kus vál­to­zat­ban hall­hat­ta a közön­ség és a Duna dal­ver­se­nyé­nek két­sze­res győz­te­se, Pápai Joci, vala­mint a koráb­bi ver­seny­ző­je, a Zapo­ro­zsec is szín­pad­ra állt.

A tájé­koz­ta­tás sze­rint az „Év női elő­adó­ja” elis­me­rést Tóth Gabi nyer­te el. Az éne­kes­nő a feb­ru­á­ri Pető­fi Zenei Díj – Az Élet­mű gálán az Omega híres slá­ge­rét, a Gyöngy­ha­jú lányt adta elő, a Kos­suth-díjas dal­szö­veg­író, Ada­mis Anna élet­mű­dí­ja előtt tisz­te­leg­ve. A fel­lé­pés külön­le­ges­sé­ge­ként a zene­kar néhai front­em­be­ré­vel, Kóbor János­sal vir­tu­á­lis duett­ben áll­ha­tott színpadra.

Az „Év fér­fi elő­adó­ja” elis­me­rést Csík János vehet­te át. A Kos­suth-díjas zenész, a Csík zene­kar ala­pí­tó tag­ja, prí­má­sa, éne­ke­se öt évvel ezelőtt kezd­te meg együtt­mű­kö­dé­sét a kecs­ke­mé­ti Mez­zo zene­kar­ral. A nép­ze­nei- és jazz motí­vu­mo­kat ötvö­ző for­má­ció, a Csík János és a Mez­zo kon­cert­je­i­vel itt­hon és a hatá­ron túl egy­aránt sike­re­sen nép­sze­rű­sí­tik a sajá­tos zenei fúziót.

Az „Év zene­ka­ra” elis­me­rést az Isme­rős arcok kap­ta. A köz­le­mény sze­rint a Máté Péter-díjas és Tele­ki Pál-érdem­érem­mel kitün­te­tett együt­tes jel­leg­ze­tes, magá­val raga­dó hang­zást és egye­di gon­do­la­to­kat kínál a közön­ség­nek. Dala­ik­ban meg­je­le­nik a nem­zet sor­sa, a haza­sze­re­tet, a csa­lá­di egy­ség, a kul­tu­rá­lis érté­kek meg­óvá­sá­nak fon­tos­sá­ga. Az idei Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Nap­ján a Duna a tema­ti­kus műsor­fo­lya­mát 2022-es lemez­be­mu­ta­tó kon­cert­jük­kel zárta.

Az „Év kon­cert­je 2023” cím­mel a Pető­fi 200 – Feren­czi György és az 1ső Pes­ti Rac­kák, vala­mint a Modern Art Orchest­ra közös kon­cert­jét ismer­ték el. Koráb­ban még soha nem hal­lott for­má­ban, áthang­sze­rel­ve han­goz­tak el az ismert Pető­fi-művek Roby Laka­tos, Pál Ist­ván Sza­lon­na és Ban­dá­ja, Oláh Ibo­lya és az Anta­res zene­kar ven­dég­sze­rep­lé­sé­vel. A pro­duk­ci­ó­val ünne­pel­te a Duna a Petőfi-bicentenáriumot.

Az „Év zenei ese­mé­nye 2023” kate­gó­ri­á­ban a Sza­bad­ság, sze­re­lem – Pető­fi 200 című zenés, iro­dal­mi elő­adást díjaz­ták. A darab­ban kilenc könnyű­ze­nei vers­fel­dol­go­zás jele­nik meg DÁNIELFY, Ember Márk, Pau­li­na, a Rom­en­go, a 4S Street, az Aure­vo­ir., Trap kapi­tány és a THA SHUDRAS, a The Biebers és az Irie Maf­fia éne­kes­nő­je, Sena tol­má­cso­lá­sá­ban. A Pető­fi Sán­dor éle­tét meg­ele­ve­ní­tő, főként közép­is­ko­lá­sok­nak szó­ló pro­duk­ci­ót a Kos­suth-díjas Káel Csa­ba ren­dez­te, szö­veg­köny­vét Ugron Zsol­na József Atti­la-díjas író, a Ker­tész Imre Inté­zet művé­sze­ti igaz­ga­tó­ja írta.

Szar­ka Tamás Áll­nak az órák című dala két kate­gó­ri­á­ban is nyer­tes lett. Az „Év tele­ví­zi­ós fel­vé­te­le 2023” díjat Nagy Ist­ván ren­de­ző és Sze­pe­si Dávid ope­ra­tőr kap­ta a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész békét hir­de­tő lírai hang­vé­te­lű szer­ze­mé­nyé­hez készí­tett vide­ók­li­pért. A Wolf Kati­val közös duet­tet az „Év zenei fel­vé­te­le 2023” kate­gó­ri­á­ban is díjaz­ták. A köz­mé­dia által készí­tett klip orszá­gos tévé­pre­mi­er­ként debü­tált feb­ru­ár­ban a Dunán.

Az „Év hang­sze­res elő­adó­ja 2023” elis­me­rést Magyar­or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb jazz-zon­go­ra­mű­vé­sze, Sárik Péter vehet­te át. A Sárik Péter Trió ala­pí­tó­ja önál­ló szer­ze­mé­nyei mel­lett rend­sze­re­sen adja elő Bar­tók és Bee­tho­ven saját maga által jazz­re áthang­sze­relt műve­it. A zene­szer­ző a Bar­tók Rádió kez­de­mé­nye­zé­sé­ben meg­va­ló­sult Magyar Jazz Hete műsor­fo­lyam­ban, az M5 Jazz­Ün­nep című kul­tu­rá­lis show­mű­so­rá­nak egyik házi­gaz­dá­ja volt.

A Titán Éjfé­li járat című slá­ge­re lett az „Év dala 2023” kate­gó­ria díja­zott­ja. A Dal 2023 nyer­tes pro­duk­ci­ó­ját egy tra­gi­kus sze­rel­mi tör­té­net ihlet­te. Az idén 20 éves erdé­lyi együt­tes a nem­ze­ti dal­vá­lasz­tó győz­te­se­ként „Az Év Dala 2023”, vala­mint a Pető­fi Zenei Díj „Év dala 2023” elis­me­rés mel­lett tíz­mil­lió forin­tos pénz­ju­tal­mat is nyert zenei pro­duk­ci­ó­ja fej­lesz­té­sé­re – áll a közleményben.

For­rás: demok​ra​ta​.hu