Hírek Magyarországi hírek Hely­re­ál­lí­tot­ták a var­sói tün­te­té­sek alatt meg­ron­gált magyar emlékművet

Hely­re­ál­lí­tot­ták a var­sói tün­te­té­sek alatt meg­ron­gált magyar emlékművet

Hely­re­ál­lí­tot­ták és meg­ko­szo­rúz­ták azt a var­sói magyar emlék­mű­vet, ame­lyek a hét végén, az abor­tusz­ti­lal­mat szi­go­rí­tó alkot­mány­bí­ró­sá­gi dön­tés elle­ni tün­te­té­sek ide­jén isme­ret­len tet­te­sek meg­ron­gál­tak – közöl­te hét­főn az MTI-vel a var­sói magyar nagykövetség. 

Az 1944-es náci­el­le­nes var­sói fel­ke­lés­ben a len­gye­lek olda­lán részt vett magyar kato­nák emlék­mű­ve a par­la­men­ti épü­let­együt­tes köze­lé­ben áll. A var­sói bel­vá­ros­nak ez a része egyik hely­szí­ne volt az utób­bi napok­ban zaj­ló tüntetéseknek.

„Értet­le­nül állunk a ron­gá­lás ténye előtt, és nem tudunk logi­kus össze­füg­gést föl­fe­dez­ni az emlék­mű és a ráfes­tett ábrák között” – áll a nagy­kö­vet­ség közleményében.

Az emlék­mű­ről készült fény­ké­pe­ken lát­ha­tó egyes ábrák a jelen­le­gi tün­te­té­sek jel­ké­pé­re, a vörös vil­lám­ra emlé­kez­tet­nek. Lát­ha­tó a Har­co­ló Len­gyel­or­szág elne­ve­zé­sű, eltor­zí­tott jel­kép is. Ez a hor­go­nya­la­kú szim­bó­lum az ere­de­ti for­má­já­ban a máso­dik világ­há­bo­rús len­gyel ellen­ál­lás­ra utal.

A magyar kül­kép­vi­se­let köszö­nötét fejez­te ki annak az önkén­tes­nek, aki meg­pró­bál­ta eltá­vo­lí­ta­ni a fir­ká­lást, vala­mint meg­kö­szön­te a len­gyel Nem­ze­ti Emlé­ke­zet Inté­ze­té­nek (IPN) az emlék­mű megtisztítását.

A rend­be­ho­zott emlék­mű­vet Kovács Orso­lya Zsu­zsan­na magyar nagy­kö­vet, Sza­bó József kato­nai atta­sé, vala­mit az IPN nevé­ben Mate­usz Szpyt­ma igaz­ga­tó­he­lyet­tes megkoszorúzták.

For­rás: Demokrata