Hírek Elszakított területi hirek Helyé­re került Beth­len Gábor szob­ra Marosvásárhelyen

Helyé­re került Beth­len Gábor szob­ra Marosvásárhelyen

Szo­vá­tá­ról Maros­vá­sár­hely­re szál­lí­tot­ták, ezt köve­tő­en pedig helyé­re került ked­den dél­előtt Beth­len Gábor erdé­lyi feje­de­lem szobra. 

A Har­math Ist­ván által ter­ve­zett szo­bor már egy éve Sán­ta Csa­ba szo­vá­tai öntő­mű­vész udva­rán vár­ja, hogy elfog­lal­ja mél­tó helyét Maros­vá­sár­hely főterén. 

Soós Zol­tán maros­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter  kom­mu­ni­ká­ci­ós tanács­adó­ja, Bor­sos Csa­ba a Szé­kely­hon­nak azt nyi­lat­koz­ta, hogy jogi aka­dá­lyok nagy­já­ból elhá­rul­tak Beth­len Gábor erdé­lyi feje­de­lem szob­rá­nak Maros­vá­sár­he­lyen tör­té­nő fel­ál­lí­tá­sa elől. 

A ter­vek sze­rint már idén fel­ál­lít­ják Beth­len Gábor szob­rát Maros­vá­sár­he­lyen Zöm­mel elhá­rul­tak a jogi aka­dá­lyok Beth­len Gábor erdé­lyi feje­de­lem tel­jes ala­kú szob­rá­nak Maros­vá­sár­he­lyen tör­té­nő fel­ál­lí­tá­sa elől, a szer­ve­zé­si fel­ada­tok meg­ol­dá­sa maradt csak hát­ra – mond­ta el a Szé­kely­hon­nak Bor­sos Csa­ba, a pol­gár­mes­ter kom­mu­ni­ká­ci­ós tanácsadója.

Mint kifej­tet­te, a pon­tos dátu­mot ezután rög­zí­ti az önkor­mány­zat, és idő­ben tájé­koz­tat­ja erről a maros­vá­sár­he­lyi­e­ket. „Az ese­mény­re még ebben az évben sor kerül” – hangsúlyozta. 

Fotó: Haáz Vince

For­rás: sze​kely​hon​.ro