Hírek Magyarországi hírek Hazánk­ban kötöt­ték tavaly a leg­több házas­sá­got Euró­pá­ban, sike­res a magyar csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rendszer

Hazánk­ban kötöt­ték tavaly a leg­több házas­sá­got Euró­pá­ban, sike­res a magyar csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rendszer

Magyar­or­szá­gon köt­te­tett a leg­több házas­ság a kon­ti­nen­sen a tava­lyi évben – erre hív­ta fel a figyel­met a házas­ság heté­nek alkal­má­ból az igaz­ság­ügyi minisz­ter, Tuzson Ben­ce. Bár saj­nos divat­tá vált házas­ság­el­le­nes­nek len­ni, a kor­mány ren­ge­te­get dol­go­zott azon, hogy meg­ér­je még­is bele­vág­ni ebbe a kaland­ba, amit a szá­mok is bizo­nyí­ta­nak. Ugyan­is a házas­ság­ban élők­nek szá­mos lehe­tő­sé­get kínál a magyar csa­lád­po­li­ti­ka, gyer­mek­vál­la­lás ese­tén pedig még ennél is töb­bet, de nem volt ez min­dig így. 

Magyar­or­szá­gon kötöt­ték a leg­több házas­sá­got Euró­pá­ban az elmúlt évek­ben. Tavaly 6500 házas­ság köt­te­tett Pest Vár­me­gyé­ben, orszá­go­san pedig 50150 

–szá­molt be a közös­sé­gi olda­lán az igaz­ság­ügyi minisz­ter. A házas­ság­kö­tés viszont az elmúlt évek­ben vált újra nép­sze­rű­vé, ami a szá­mo­kat vizs­gál­va betud­ha­tó annak, hogy sike­res a magyar csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rendszer.

A Köz­pon­ti Sta­tisz­ti­kai Hiva­tal szá­mai alap­ján a házas­ság­kö­té­sek szá­ma a 2010-es kor­mány­vál­tás ide­jén mély­pon­ton vol­tak. Abban az évben össze­sen 35 520 házas­ság köt­te­tett és 23 873 válás tör­tént. Mint az köz­tu­dott a csa­lá­dok­ban az anya­gi­a­kon való vesze­ke­dés szok­ta okoz­ni a sok­szor kibé­kít­he­tet­len ellen­té­te­ket, amit egy 2008-as gaz­da­sá­gi világ­vál­ság és az arra a szo­ci­a­lis­ta kor­má­nyok által adott elhi­bá­zott vála­szok csak fokoz­tak. A bal­ol­da­li kor­mány­zás nem csak az orszá­got, de a csa­lá­do­kat is a csőd szé­lé­re sodor­ta, még a szoc­polt is meg­szün­tet­ték, ezzel pedig a mara­dék segít­sé­get is elvé­ve tőlük.

A CSOK BEVEZETÉSE HATALMAS UGRÁST JELENTETT

A 2010-es kor­mány­vál­tást köve­tő­en viszont a szá­mok a gaz­da­ság és a házas­sá­gok terén is elkez­dett javul­ni. Az iga­zi áttö­rést a 2015-ben beve­ze­tett csok hoz­ta. Ebben az évben ugyan­is nagyot ugrott a a házas­ság­kö­té­sek szá­ma. Amíg 2014-ben még csak 38 780 háza­sod­tak, addig a csok beve­ze­té­se után 2015-ben már 46 137 dön­töt­tek így.

A pesszi­mis­ták per­sze most fel­ki­ál­ta­nak, hogy jó, jó, de a válá­sok szá­ma is biz­tos nőtt. Ez azon­ban téves fel­té­te­le­zés, hiszen 2016 óta a válá­sok szá­ma évről-évre csök­ken. Amíg 2006-ban 24 869 válás tör­tént, addig 2016-ban már csak 19 552. A hely­zet pedig tovább javult, ugyan­is 2022-ben a válá­sok szá­ma már “csak” 17 695 volt, amíg a házas­ság­kö­té­sek szá­ma 63 967.

A BABAVÁRÓ HITEL ÚJABB FELLENDÜLÉST HOZOTT

A szá­mok jól bizo­nyít­ják, hogy a 2019-ben beve­ze­tett baba­vá­ró hitel – ami idén már 10 helyet 11 mil­lió forint­ra emelt meg a kor­mány- továb­bi emel­ke­dő szá­mo­kat ered­mé­nye­zett. 2018-ban 50 828 kötöt­tek házas­sá­got, 2019-ben pedig 65 268-en. A fia­tal párok tehát rájöt­tek, hogy bol­do­gu­lá­suk érde­ké­ben, ha úgy­is sze­re­tik egy­mást, job­ban meg­éri házas­ság­ban élni. Innen­től pedig már tény­leg csak egy lépés választ el a gyer­mek­vál­la­lás­tól, ami továb­bi ked­vez­mé­nye­ket kínál. A támo­ga­tás pedig annál nagyobb, minél több gye­re­ket vál­lal a család.

A három­gyer­me­kes anyák­nak pél­dá­ul elen­ge­dik a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adót, a baba­vá­ró hitelt nem kell vissza­fi­zet­ni, a CSOK Plusz­nál pedig min­den gye­rek után elen­ged­nek 10 mil­lió forin­tot. A kor­mány azon­ban min­den gyer­mek után ad ked­vez­mé­nye­ket, ennek mér­té­ke attól függ, hogy hány gyer­mek szü­le­tik a csa­lád­ban. A jelen­leg Euró­pá­ban tapasz­tal­ha­tó ener­gia­krí­zis­ben sem feled­ke­zik meg a kor­mány a csa­lá­dok­ról, ugyan­is még rezsi­tá­mo­ga­tás is igényelhető.

PÉLDAÉRTÉKŰ A MAGYAR CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER

Összes­sé­gé­ben tehát nem vélet­len, hogy szá­mos ország – köz­tük pél­dá­ul az olasz kor­mány – ötle­te­ket merít a magyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer­ből, hiszen a demog­rá­fi­ai szá­mo­kat javí­ta­ni kell Euró­pá­ban, a csa­lád fon­tos­sá­gát hang­sú­lyoz­ni kell. Ennek első lépé­se, hogy a fia­ta­lok háza­sod­ja­nak össze, ennek nép­sze­rű­sí­té­sé­hez pedig úgy tűnik a pénz­tár­cá­ju­kon keresz­tül vezet az út. Aki pedig azon az állás­pon­ton van, hogy minek háza­so­dik, ez csak egy papír, gon­dol­jon arra, hogy min­den nap elmegy dol­goz­ni azért, hogy pénzt keres­sen, ami szin­tén csak egy papír.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu