Hírek Vélemények/Publicisztikák Haza­já­rók­kal otthon

Haza­já­rók­kal otthon

A Pri­ma Pri­mis­si­ma díjas Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let csa­pa­ta nem lehet ismer­te­len egyet­len­egy magyar ember szá­má­ra sem ezen a vilá­gon. Film­koc­ká­ik által a néző bejár­hat­ja Nagy-Magyar­or­szág gyö­nyö­rű tája­it, meg­is­mer­ked­het a kör­nyék­be­li igaz magyar embe­rek­kel. Ezál­tal rög­tön ked­vet kap­hat bár­ki túra­ba­kan­csot húz­ni és ellá­to­gat­ni azok­ra a helyek­re ame­lye­ken ők jár­tak, hogy saját lábá­val bejár­ja, saját sze­mé­vel lát­has­sa hazánk mesés tája­it, meg­is­mer­hes­se azon vidék érté­ke­it és nevezetességeit .

Cleve­land-ben már két­szer is járt a Haza­já­ró csa­pat, elő­ször 2016-ban egy rövid láto­ga­tá­son vol­tak váro­sunk­ban, akkor ismer­ked­tünk meg velük. Majd 2018-ban egy hosszabb Egye­sült Álla­mok­be­li kör­uton vet­tek részt, akkor már több időt tölt­het­tünk egy­más társaságában. 

A köl­csö­nös szim­pá­tia hamar átala­kult iga­zi barát­ság­gá és azóta is tart ez a szo­ros kapcsolat.

Uta­zá­sa­ik során nagyon sok jó magyar ember­rel meg­is­mer­ked­nek szer­te a nagy­vi­lág­ban és így egy­re nagyobb a köve­tő tábo­ruk, akik közül gyak­ran csat­la­koz­nak hoz­zá­juk, hogy együtt jár­ják végig azo­kat a helye­ket, ame­lye­ket ők fel­ke­res­nek és bemu­tat­nak a Haza­já­ró című műsorukban.

A mos­ta­ni, azaz a 2021-es évi erdé­lyi haza­lá­to­ga­tá­sunk során sze­ret­tünk vol­na ismét talál­koz­ni velük, leüll­ni, elbe­szél­get­ni, ugyan­is a jár­vány miatt 2019 óta nem tud­tunk kezet ráz­ni, meg­ölel­ni egymást. 

Mivel éppen Erdély­ben jár­tak és külön­bö­ző, eddig még be nem járt terü­le­tek, neve­ze­tes­sé­gek vol­tak a cél­pont­ja­ik, meg­be­szél­tük, hogy egy ilyen hely­szí­nen csat­la­ko­zunk majd hoz­zá­juk és jár­juk végig velük az éppen arra a nap­ra ter­ve­zett úticélt.

Talál­ko­zás

Így esett a válasz­tás a Foga­ra­si hava­sok­ra, ame­lyek a Kár­pá­tok déli elő­te­ré­nek egyik külön­le­ges hegy­sé­ge, ezen belül is a Foga­ra­si-hava­sok elő­he­gye, a Kozia. 

Irány­mu­ta­tás

A tör­té­nel­mi Regát­ban emel­ke­dő kis alap­te­rü­le­tű hegy­ség kivá­ló kiin­du­ló­pont a szom­szé­dos Foga­ra­si-hava­sok déli meg­má­szá­sá­hoz is.

Itt talál­koz­tunk a csa­pat­tal és indul­tunk együtt a majd­nem 5 órás túrának. 

Az álta­luk készí­tett Haza­já­ró Kozia-hegy­ség-és a Foga­rai-hava­sok elő­te­re című rész, 26 per­ce min­dent meg­mu­tat ebből a párat­lan élmény­ből amely­ben részt vettünk. 

Élet­re­szó­ló élménnyel gaz­da­god­va vál­tak el az útja­ink, a miha­ma­rab­bi viszont­lá­tás remé­nyé­ben ölel­tük meg egy­mást és ráz­tunk kezet. 

Simon-Bene­dek Zsu­zsán­na és Csi­bi Lóránd