Hírek Morzsák Hat­van évet köve­tő­en sike­rült legyőz­nünk Ang­li­át lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen! Magyar­or­szág – Ang­lia 1 – 0

Hat­van évet köve­tő­en sike­rült legyőz­nünk Ang­li­át lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen! Magyar­or­szág – Ang­lia 1 – 0

Fan­tasz­ti­kus estét pro­du­kált a magyar rajon­gók­nak a hazai lab­da­rú­gó-válo­ga­tott. Kezd­jük mind­járt a végén! Hat­van évet köve­tő­en sike­rült újra tét­mér­kő­zé­sen legyőz­ni az angol csa­pa­tot. A csu­pa gye­rek­kel meg­töl­tött lelá­tó fan­tasz­ti­kus han­gu­la­tot terem­tett a Pus­kás-Aré­ná­ban, és talán ennek is köszön­he­tő volt, hogy nagyon aktí­van és hatá­ro­zot­tan kezd­tük a mér­kő­zést. A talál­ko­zó ide­je alatt végig mél­tó ellen­fe­lei vol­tunk a South­ga­te vezet­te angol válo­ga­tott­nak. Aztán a hat­van­ha­to­dik perc­ben jött James buk­ta­tá­sa, amit Szo­bosz­lai bün­te­tő­je köve­tett, ami gól lett. Ezzel a talá­lat­tal sike­rült nyer­nie Mar­co Ros­si­nak és a magyar válo­ga­tott­nak. Elké­pesz­tő siker. Köszön­jük fiúk!

Sokan aggo­da­lom­mal vet­ték tudo­má­sul, hogy bizony a fer­ge­te­ges szur­ko­ló­tá­bor nél­kül kell majd pályá­ra lép­nie a magyar válo­ga­tott­nak, ehhez képest har­minc­öt­ezer fia­tal, tizen­négy éven alu­li gyer­mek kapott helyet a lelá­tón és be kell val­la­ni, már a fel­ve­ze­tő pil­la­na­tok­ban lehe­tett lát­ni ez egy nagyon külön­le­ges atmosz­fé­ra lesz. Szük­ség is volt arra, hogy a lelá­tók ne üre­sen kong­ja­nak, hiszen hazánk lab­da­rú­gó­it a világ egyik leg­jobb csa­pa­ta vár­ta a Pus­kás Aré­ná­ban, az angol válo­ga­tott. Mar­co Ros­si nagy­sze­rű­en irá­nyít­ja és moti­vál­ja a csa­pa­tot, ami­kor a leg­na­gyobb fut­ball nem­ze­tek lab­da­rú­gói ellen ját­szunk. Úgy­hogy, ha győ­zel­mi elvá­rá­sa nem is volt ma a rajon­gók­nak a tisz­tes helyt­ál­lás köte­le­ző kívá­na­lom volt.

Isko­lá­sok a lelá­tón a lab­da­rú­gó Nem­ze­tek Ligá­ja 1. for­du­ló­já­ban ját­szott Magyar­or­szág – Ang­lia mér­kő­zé­sen a Pus­kás Aré­ná­ban 2022. júni­us 4‑én. A mér­kő­zést az UEFA-szank­ci­ók miatt zárt kapuk mögött játsszák, de 14 éven alu­li gye­re­kek lehet­nek a hely­szí­nen.
MTI/Szigetváry Zsolt

A kez­dő­síp­szó körü­li pil­la­na­tok­ban az ango­lok letér­del­tek, de hiá­ba a csu­pa fia­tal­ból álló közön­ség, a han­gos fütty­szó nem maradt el. Aztán Sal­lai lövé­se volt az első kapu­ra lövés a mér­kő­zé­sen, mind­ez a har­ma­dik perc­ben tör­tént. Azért is volt ez örven­de­tes tény, mert az ango­lok töb­bet bir­to­kol­ták a lab­dát a nyi­tó per­cek­ben. Aztán Har­ry Kane is meg­mu­tat­ta tudá­sát, de az ő kapu­ra tekert lövé­sét köve­tő­en nem volt szük­ség a háló­őr mun­ká­já­ra. A kilen­ce­dik perc­ben Sza­lai Atti­lá­nak kel­lett blok­kol­nia Bowen lövé­sét. Egy perc­cel később ismét Bowen került hely­zet­be, de ezút­tal egé­szen közel­ről lőhe­tett azon­ban Gulá­csi nagy­sze­rű­en védett. A kont­rá­ból gyö­nyö­rű­en táma­dott a magyar csa­pat, Szo­bosz­lai lövé­sét a gól­vo­nal­ról vág­ta ki Coady. Elké­pesz­tő­en izgal­mas pil­la­na­tok vol­tak ezek, a ven­dé­ge­ket egy haj­szál válasz­tot­ta el a beka­pott gól­tól. Külön ki kell emel­ni, hogy a fél­idő felé­hez köze­lít­ve ki lehe­tett jelen­te­ni, hogy a hely­ze­tek szá­má­val egyik olda­lon sem volt gond, ami a magyar válo­ga­tot­tat néz­ve kife­je­zet­ten dicsé­re­tes teljesítmény.

Sza­lai Ádám (b) és az angol Dec­lan Rice a lab­da­rú­gó Nem­ze­tek Ligá­ja 1. for­du­ló­já­ban ját­szott Magyar­or­szág – Ang­lia mér­kő­zé­sen a Pus­kás Aré­ná­ban 2022. júni­us 4‑én.
MTI/Szigetváry Zsolt

A har­minc­ket­te­dik perc­ben Sza­lai Ádám majd­hogy­nem a fél­pá­lyán vet­te ész­re, hogy Pick­ford kapus meg­le­he­tő­sen távol áll a kapu­já­tól. Azon­nal kapu­ra lőt­te a lab­dát, ami alig pat­tant mel­lé. Nem sok­kal később már Gulá­csi kapu­ja került veszély­be, de Lang Ádám nagy­sze­rű­en pöc­cin­tet­te el a lab­dát a kapu­tól. A har­minc­he­te­dik perc­ben már kel­tet­tünk izgal­ma­kat, de Nego beadá­sa nem talált célt. A csa­pat játé­ka azon­ban sok­kal jobb képet muta­tott, mint azt vár­ni lehe­tett és ahogy köze­le­dett a fél­idő vége, egy­re job­ban csa­ló­dást kel­tő volt, hogy még nem sike­rült gólt sze­rez­nie Mar­co Ros­si legény­sé­gé­nek.  A játék­rész utol­só per­ce­i­ben is sike­rült hely­zet­hez jut­ni, de ismét egy célt tévesz­tett beadást lát­hat­tunk. Sebaj! Ebben a fél­idő­ben annyi hely­ze­tet sike­rült kidol­goz­nia Ros­si csa­pa­tá­nak, mint a világ­baj­no­ki selej­te­zőn a három meccs alatt. Ennek tuda­tá­ban vonul­hat­tak a csa­pa­tok az öltözőbe.

Sal­lai Roland (b) és az angol Mason Mount a lab­da­rú­gó Nem­ze­tek Ligá­ja 1. for­du­ló­já­ban ját­szott Magyar­or­szág – Ang­lia mér­kő­zé­sen a Pus­kás Aré­ná­ban 2022. júni­us 4‑én.
MTI/Koszticsák Szi­lárd

A szü­net­ben cse­rél­tek az ango­lok, Saka érke­zett Jus­tin helyé­re. South­ga­te tehát némi módo­sí­tást haj­tott vég­re, ami nem meg­le­pő hiszen nem sike­rült gólt sze­rez­ni­ük az első negy­ven­öt perc­ben. A negy­ven­ki­len­ce­dik­ben pedig Nagy Zsolt lövé­se kerül­te el a kaput, de lest fújt a bíró. Aztán bő egy perc­cel később Saka lódult meg és Gulá­csi­tól volt szük­ség bra­vúr­ra ahhoz, hogy ne legyen gól a cse­re­ként beállt játé­kos lövé­sé­ből. Az ötven­he­te­dik perc­ben több ízben is veszé­lyes volt a magyar válo­ga­tott Pick­ford kapu­já­ra és ezt köve­tő­en kivé­te­le­sen az ango­lok­nak kel­lett kont­ráz­nia, de Lang gyö­nyö­rű­en men­tett. Ahogy telt múlt az idő egy­re job­ban lehe­tett bíz­ni egy jó ered­mény­ben is, hiszen a magyar csa­pat elszán­tan és jó fizi­ká­lis álla­pot­ban ját­szott a hat­va­na­dik per­cet köve­tő­en is. A hat­van­ket­te­dik perc­ben ismét az ango­lok cse­rél­tek, ráadá­sul hár­mas cse­rét lát­hat­tunk. A szél­ső védő Wal­kert Sto­nes vál­tot­ta, a másik szé­len Alex­na­der-Arnold – James cse­rét lát­hat­tunk, míg a táma­dó­sor­ban Mount helyé­re Gre­a­lish érkezett.

Szo­bosz­lai Domi­nik, miu­tán bün­te­tő­ből gólt szer­zett a lab­da­rú­gó Nem­ze­tek Ligá­ja 1. for­du­ló­já­ban ját­szott Magyar­or­szág – Ang­lia mér­kő­zé­sen a Pus­kás Aré­ná­ban 2022. júni­us 4‑én.
MTI/Koszticsák Szi­lárd

James-nek nem sok kel­lett ahhoz, hogy mara­dan­dót alkos­son, három perc alatt sike­rült össze­hoz­nia egy tizen­egyest, de sze­ren­csé­re a magyar válo­ga­tott szá­má­ra. Szo­bosz­lai végez­het­te el a bün­te­tőt, aki egy lapos bom­bát eresz­tett meg a  jobb sarok­ba, Pick­ford­nak sem­mi esé­lye nem volt a védés­re. Talán nem túl­zás kije­len­te­ni, hogy meg­ér­de­mel­ten szer­zett veze­tést a magyar válo­ga­tott a hat­van­ha­to­dik perc­ben. 1 – 0. A gólt köve­tő­en is meg­ma­radt a len­dü­le­te a meccs­nek és a magyar csa­pat­nak is, aztán a het­ven­egye­dik perc­ben már Ros­si is cse­rélt. Sal­lai helyé­re érke­zett Klein­heis­ler. Az ango­lok ter­mé­sze­te­sen sze­ret­tek vol­na egyen­lí­te­ni Bowen jóvol­tá­ból, de Gulá­csi sokad­já­ra volt résen. Egy perc­cel később ismét a magyar kapus­nak kel­lett véde­nie és ezzel fel­ké­szül­het­tünk a vég­ső angol roha­mok­ra. A het­ven­he­te­dik perc­ben jött is egy veszé­lyes fejes a védő Coady­tól, ami cen­tik­kel kerül­te el a magyar kaput. A nyolc­van­egye­dik perc­ben Klein­heis­ler lövé­sét még meg­fog­ta az angol por­tás, de a kipat­ta­nó pon­to­san Scha­fer­hez érke­zett, azon­ban a fia­tal magyar játé­kos fölé lőt­te a lab­dát. Ezt köve­tő­en jöt­tek a magyar cse­rék is, Nagy Ádám helyé­re az angol Sty­les érke­zett továb­bi pikan­té­ri­át adva ezzel a ma esté­nek. Az utób­bi hóna­pok leg­iz­gal­ma­sabb tíz per­ce követ­ke­zett el, a meccs záró­sza­ka­sza. A nyolc­van­ne­gye­dik perc­ben Har­ry Kane is meg­vil­lant, éles szög­ből pró­bál­ko­zott, de Gulá­csi Péter ismét véde­ni tudott. A követ­ke­ző perc­ben Ros­si ismét cse­rélt, a pak­si bom­bá­zó Ádám Mar­tin vál­tot­ta Sza­lai Ádá­mot, vala­mint Nagy Zsolt helyé­re Vécsei Bálint érke­zett. Kane pedig az utol­só perc­ben vala­mi félel­me­tes erő­vel bom­bá­zott a magyar kapu­ra, de sze­ren­csénk­re mel­lé ment. Abban viszont már nem volt máz­link, hogy viszony­lag komo­lyabb idő­tar­tal­mú, ötper­ces ráadás követ­ke­zett. A kilenc­ven­har­ma­dik perc­ben Ádám Mar­tin is bemu­tat­ko­zott Pick­ford­nak, de az angol kapus véde­ni tudott. Aztán két perc múl­va meg­szó­lalt a bírói síp­szó, ami nem csak a meccs végét jelen­tet­te, hanem azt is, hogy Magyar­or­szág tör­té­nel­mi sikert ért el. Hat­van éve várunk erre a győ­ze­lem­re, köszön­jük a hazai lab­da­rú­gó válo­ga­tott­nak! Győ­ze­lem­mel kezd­tük a Nem­ze­tek Ligá­ja leg­újabb szezonját!

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu