Hírek Magyarországi hírek Hatá­ron túli magyar fia­ta­lok­nak nyílt vitorlástábor

Hatá­ron túli magyar fia­ta­lok­nak nyílt vitorlástábor

Meg­nyílt a Rákó­czi Szö­vet­ség és a Magyar Vitor­lás Szö­vet­ség szer­ve­zé­sé­ben a hatá­ron túli magyar fia­ta­lok­nak ren­de­zett vitor­lás­tá­bor ked­den a Bara­nya megyei Orfűn.

Szi­li Kata­lin, a Kár­pát-meden­cei auto­nó­mia­tö­rek­vé­sek egyez­te­té­sé­ért fele­lős minisz­ter­el­nö­ki meg­bí­zott a ren­dez­vé­nyen azt mond­ta: a tábor is mutat­ja, hogy a nem­ze­ti össze­tar­to­zás évé­ben ter­ve­zett ren­dez­vé­nyek­nek leg­alább egy részét sike­rült, illet­ve sike­rül meg­tar­ta­ni a koro­na­ví­rus-világ­jár­vány ellenére.

Az augusz­tus 14-éig tar­tó kár­pát-meden­cei vitor­lás­tá­bor­ról szól­va kiemel­te: a Fel­vi­dék­ről érke­ző tizen­öt álta­lá­nos isko­lás diák és kísé­rő­ik meg­is­mer­he­tik a tér­sé­get, spor­to­lá­si lehe­tő­sé­get kap­nak, és vár­ha­tó­an csa­lád­ja­ik­ban is nép­sze­rű­sí­tik majd Magyar­or­szág­nak ezt a turisz­ti­ka­i­lag kiemelt terü­le­tét, később pedig vissza­tér­nek a most meg­is­mert vidékre.

Szi­li Kata­lin remé­nyét fejez­te ki, hogy a két szö­vet­ség együtt­mű­kö­dé­se­ként a jövő­ben rend­sze­res­sé vál­nak a hason­ló tábo­rok, és évről évre egy­re több diák­nak biz­to­sít­ják az orfű­i­hez hason­ló lehe­tő­sé­ge­ket Bara­nyán kívül a Bala­ton­nál és a Tisza-tónál is.

Kol­lár Lajos, a vitor­lászövet­ség elnö­ke azt mond­ta: szí­ve­sen segí­tet­te szer­ve­ze­tük a tábor lét­re­jöt­tét, hiszen a vitor­lá­zás ter­mé­szet­kö­zel­sé­ge, sze­mé­lyi­ség­for­má­ló és csa­pat­épí­tő ere­je miatt is az egyik leg­cso­dá­la­to­sabb sport.

A szö­vet­ség a jövő­ben is igyek­szik támo­gat­ni a hason­ló alkal­ma­kat – tet­te hozzá.

Csá­ky Cson­gor, a Rákó­czi Szö­vet­ség elnö­ke emlé­kez­te­tett arra, hogy szer­ve­ze­tük az idei nyár­ra 5000 hatá­ron túli magyar fia­tal­nak szer­ve­zett prog­ra­mot, azon­ban a jár­vány miatt elren­delt kor­lá­to­zá­sok követ­kez­té­ben nem tud­nak annyi diá­kot fogad­ni, mint ter­vez­ték. Örö­mét fejez­te ki ugyan­ak­kor, hogy a szö­vet­ség sátor­al­ja­új­he­lyi tábo­ra mel­lett lét­re­jö­het­tek olyan szí­nes prog­ra­mok is, mint az e heti orfűi, illet­ve a nyár ele­ji nyék­lád­há­zi hason­ló vitorlástábor.

A Rákó­czi Szö­vet­ség júli­us ele­jén azt közöl­te az MTI-vel, hogy vár­ha­tó­an több ezer diák és tanár tábo­ro­zik idén a szer­ve­zé­sük­ben Magyar­or­szág több hely­szí­nén; a tizen­öt tema­ti­kus nyá­ri ren­dez­vény Magyar­or­szág­ról és a hatá­ron túl­ról egy­aránt vár­ja a részt­ve­vő­ket, így álta­lá­nos és közép­is­ko­lá­so­kat, egye­te­mis­tá­kat, vala­mint tanárokat.

Az akko­ri tájé­koz­ta­tás sze­rint a tábo­rok nem­csak a kap­cso­lat­épí­tést, a pihe­nést szol­gál­ják, hanem jó alkal­mat terem­te­nek a magyar iden­ti­tás erő­sí­té­sé­re is. Az egyes nyá­ri tábo­rok­ba a tudo­mány, a köz­élet, a gaz­da­ság, a sport és a művész­vi­lág több kép­vi­se­lő­je is ellátogat.

For­rás: Demok­ra­ta / MTI