Hírek Amerikai hirek Hatal­mas káosz van az ame­ri­kai-mexi­kói határon

Hatal­mas káosz van az ame­ri­kai-mexi­kói határon

A Joe Biden vezet­te demok­ra­ta kor­mány­zat egy ter­ve­zet alap­ján az ame­ri­kai adó­fi­ze­tők pén­zé­ből 1,5 bil­lió (1500 mil­li­árd) dol­lárt áldoz­na a mig­rán­sok bete­le­pí­té­sé­re és később az állam­pol­gár­ság­hoz jut­ta­tá­sá­ra. A rész­le­tek kidol­go­zá­sá­val Kama­la Har­ris alel­nö­köt bíz­ták meg. Az alel­nök azon­ban nem haj­lan­dó nyi­lat­koz­ni, sőt, az ame­ri­kai-mexi­kói határ­ra sem akar elmen­ni. A repub­li­ká­nu­sok már beje­len­tet­ték, hogy nem érte­nek egyet Bide­nék ter­ve­ze­té­vel, amely sze­rin­tük az ille­gá­lis beván­dor­lást ösztönzi.

A kon­zer­va­tív Daily Wire infor­má­ci­ói alap­ján pén­te­ken, a Fehér Ház­ban a Biden-kor­mány­zat bemu­ta­tott egy ter­ve­ze­tet, ame­lyet az ame­ri­kai-mexi­kói hatá­ron kiala­kult mig­ráns­vál­ság miatt alkot­tak meg.

Ez abból a szem­pont­ból elő­re­lé­pés, hogy több hét hall­ga­tás, tit­ko­ló­zás és szán­dé­kos taga­dás után Bide­nék vég­re elis­mer­ték, hogy tart­ha­tat­lan álla­po­tok ala­kul­tak ki az Egye­sült Álla­mok déli hatá­rán. Ugyan­ak­kor a ter­ve­zet értel­mé­ben nem az ille­gá­lis mig­rán­sok haza­kül­dé­sét kíván­ják elő­re­moz­dí­ta­ni, hanem épp ellen­ke­ző­leg: ARRA TESZNEK JAVASLATOT, HOGYAN LEHET BEFOGADNI, ELHELYEZNI, ÁLLANDÓ LAKHELYHEZ ÉS VÉGÜL AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁGHOZ JUTTATNI A TÖRVÉNYTELENÜL OTT LÉVŐKET. 

Az eddi­gi gya­kor­la­tuk­nak meg­fe­le­lő­en Bide­nék tehát arra hasz­nál­ják a mig­rá­ci­ós vál­sá­got, hogy leen­dő demok­ra­ta sza­va­zók újabb töme­gét impor­tál­ják az ország­ba, ennek a költ­sé­ge­it pedig az ame­ri­kai adó­fi­ze­tők­re hárí­ta­nák, A TERVEZET ALAPJÁN 1500 MILLIÁRD DOLLÁRT ÁLDOZNÁNAK A MIGRÁNSOKRA. 

Magá­tól érte­tő­dő­en fel­me­rül a kér­dés, hogy Bide­nék miért nem inkább a koro­na­ví­rus-jár­vány nega­tív gaz­da­sá­gi hatá­sai miatt komoly baj­ban lévő ame­ri­ka­i­ak­ra köl­te­nek, a válasz erre azon­ban vég­te­le­nül egy­sze­rű: NEM KÖZÜLÜK, HANEM A KÉSŐBB ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPÓ MIGRÁNSOK TÖMEGÉBŐL TUDNAK ÚJ SZAVAZÓKAT NYERNI. Bár Bide­nék már­ci­us­ban elfo­gad­tak egy 1900 mil­li­árd dol­lá­ros men­tő­cso­ma­got, de ez lénye­ge­sen keve­sebb, mint a tavaly decem­ber­ben a Trump-kor­mány­zat által java­solt 2300 mil­li­árd dol­lá­ros cso­mag, ame­lyet akkor a demok­ra­ták is támo­gat­tak. Beszé­des, hogy a Washing­ton Post sze­rint Bide­nék cso­mag­ja első­sor­ban a vál­lal­ko­zá­sok­nak jut­tat lénye­ge­sen keve­sebb pénzt, noha az ő fel­ada­tuk len­ne a mun­ka­he­lyek megtartása.

Ahogy arról az Ori­go is beszá­molt, Joe Biden fele­lőt­len ígér­ge­té­sei miatt idén feb­ru­ár­ban több mint 100 ezer, MÁRCIUSBAN PEDIG 172 EZER ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓ ÉRKEZETT MEXIKÓ FELŐL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRÁRA, EZ TAVALYHOZ KÉPEST 71 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉST JELENT, ÍGY MEGDŐLT A 15 ÉVVEL EZELŐTT FELÁLLÍTOTT NEGATÍV MIGRÁCIÓS REKORD. Ebből közel 20 ezer lehet a fel­nőtt kísé­rő nél­kü­li kis­ko­rú, nagy­ré­szük, mint­egy 15 500 fő jelen­leg is a határ köze­lé­ben lévő ide­ig­le­nes tábo­rok­ban van elhelyezve.

Az 1500 mil­li­árd dol­lá­ros ter­ve­ze­tet a Kong­resszus­nak is támo­gat­nia kell, a kép­vi­se­lők meg­győ­zé­se nem lesz egyszerű.

A saj­tó sze­rint a mig­rá­ci­ós ter­ve­zet kidol­go­zá­sá­nak rész­le­tei Kama­la Har­risre vár­nak, az alel­nök a témá­val kap­cso­la­to­san azon­ban nem haj­lan­dó nyilatkozni. 

SOKAN MEGJEGYEZTÉK, HOGY KAMALA HARRIS MÉG CSAK A HATÁRRA SEM MEGY EL, HOGY SZEMÜGYRE VEGYE, HOVA VEZETETT BIDEN FELELŐTLEN ÍGÉRGETÉSE. Újab­ban Nik­ki Haley volt ENSZ-nagy­kö­vet is emi­att kér­te szá­mon az alelnököt.

A repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok rend­kí­vül kri­ti­ku­san fogad­ták Biden ter­ve­ze­tét, egy­be­hang­zó véle­mé­nyük sze­rint a demok­ra­ta kor­mány­zat mind a poli­ti­kai gya­kor­la­tá­val, mind a reto­ri­ká­já­val ösz­tön­zi az ille­gá­lis bevándorlást. 

Fotó: MTI/AP/Rodrigo Abd

For­rás: Ori​go​.hu