Hírek Morzsák Hatal­mas jur­ta falu épül a 2022-es Kurultájra

Hatal­mas jur­ta falu épül a 2022-es Kurultájra

Idén augusz­tus­ban Euró­pa leg­na­gyobb hagyo­mány­őr­ző ünne­pé­re meg­épül egy hatal­mas nomád tábor Buga­con. A 2022. évi Kurult­aj – Magyar Tör­zsi Gyű­lés­re fel­épü­lő jur­ta falu a sztyep­pei lovas­no­mád népek és kiemel­ten a hon­fog­la­lás kori magya­rok éle­té­be enged bepil­lan­tást. A mos­ta­ni cik­künk­ben sze­ret­nénk kis bete­kin­tést nyúj­ta­ni az augusz­tu­si ünnep­re fel­épü­lő jur­ta falu éle­té­be, és ben­ne lakó hagyo­mány­őr­zők min­den­nap­ja­i­ba. Cím­sza­vak­ban íze­lí­tőt nyúj­tunk az idei szem­káp­ráz­ta­tó kiál­lí­tá­sa­ink­ról is. Talál­ko­zunk Buga­con, a Kurult­aj – Magyar Tört­zsi Gyű­lé­sen, augusz­tus 12 – 14 között!

Jur­ta­fa­lu

A kora­be­li uta­zók és for­rá­sok révén tud­juk, hogy a magyar­ság nemez­sát­rak­ban lakott és még egy-két évszá­zad­dal a Hon­fog­la­lás után, az állan­dó tele­pü­lé­sek kiala­ku­lá­sa mel­let is ren­ge­teg jur­ta ‑sátor és jur­ta­te­lep volt lát­ha­tó ország­szer­te. A jur­ták (magya­rul sát­rak- törö­kül satir, de mivel ez több­fé­le sát­rat is jelent­het nem tud­juk pon­to­san milyen szót hasz­nál­tak a jur­ta- meg­je­lö­lé­sé­re. A yurt ősi türk szó, jelen­té­se ház, ott­hon.) a sztyep­pei lovas­no­mád népek min­den fon­to­sabb igé­nyét kielé­gí­tő ott­ho­nai voltak.

Jur­ták

Lét­re­ho­zá­suk magas fokú famű­ves és egyéb kéz­mű­ves (nemez­ké­szí­tés, sző­nyeg­szö­vés) tudást igé­nyel. Sok­kal fej­let­tebb mes­ter­ség­be­li tudás kell hoz­zá, mint egy faház vagy egy vályog­ház fel­épí­té­sé­hez, amely­re őse­ink szin­tén képe­sek vol­tak de ezek­re kevés­bé volt szük­sé­gük élet­mód­juk­ból kifolyólag.

Ősök Nap­ja – jur­ta belülről

A 2022-es Kurult­aj – Magyar Tör­zsi Gyű­lé­sen, elha­tá­rolt terü­le­ten fel­épü­lő nomád tábor­ban meg­je­le­nik a hon­fog­la­lók jur­tá­ja mel­lett a X. szá­za­di hadi tábor is, mely tel­je­sen kor­hű élet­mó­dot mutat be. Lehe­tő­sé­get sze­ret­nénk biz­to­sí­ta­ni min­den csa­pat­nak, akik­nek jur­tá­juk van, hogy részt vegye­nek a falu éle­té­ben. Azon­ban a jur­ta­tá­bor­ban való élet­nek szi­go­rú köve­tel­mé­nyei is van­nak. A falu lakó­i­nak egy­faj­ta rend­tar­tás sze­rint kell a kiala­kí­tott kor­hű han­gu­la­tot meg­te­rem­te­ni, és e sze­rint élni az ünnep nap­jai alatt.

Élet­kép – a tábor har­co­sa­i­nak felszerelése

Csak annak van mód­ja ebben a tábor­ban meg­száll­ni, aki jur­tá­val érke­zik vagy csat­la­ko­zik vala­me­lyik tábor­la­kó hagyo­mány­őr­ző csa­pat­hoz. Kér­jük, a három nap alatt visel­ke­dé­se­tek­kel is legye­tek mél­tók őse­ink szel­le­mé­hez. Akik komo­lyan veszik a hagyo­mány­őr­zést, azok­nak úgy­sem kell a figyel­mét erre felhívnunk.

Hagyo­mány­őr­ző csa­pat (Baga­tur) az óri­ás jur­ta előtt

A tábor­ban lehe­tő­leg X. szá­za­di, vagy a nép­ván­dor­lá­sok korá­nak meg­fe­le­lő hagyo­mány­őr­ző ruhá­za­tot kell visel­ni. Töre­ked­ni kell arra, hogy a tábor­la­kók hasz­ná­la­ti tár­gyai is lehe­tő­leg a fen­ti kor­sza­ko­kat idéz­zék. Pél­dá­ul  sze­rez­ze­tek be maga­tok­nak fa, cse­rép, vagy fém evő­esz­kö­zö­ket – a műanyag hasz­ná­la­ti esz­kö­zö­ket “szám­űz­zük”. (Néhány alap­ve­tő vise­let­tí­pust a hon­la­pun­kon is köz­zé­tet­tünk: https://​kurult​aj​.hu/​2​0​2​2​/​0​7​/​o​s​e​i​n​k​-​r​u​h​a​z​a​t​a​-​v​i​s​e​l​e​t​a​j​a​n​lo/)

Fon­tos a kor­sza­kot idé­ző han­gu­lat megteremtése

A Kurult­aj­ra fel­épü­lő hatal­mas nomád tábor, egyik része a hun kor­sza­kot fog­ja meg­idéz­ni. A hagyo­mány­őr­ző tábor mel­lett az Ősök Sát­rai mel­lett épül fel – az elmúlt Kurul­táj­o­kon már bemu­ta­tott – világ  leg­na­gyobb fából készült óri­ás jur­tá­ja. Az óri­á­si jur­tá­ban nagy­sza­bá­sú kiál­lí­tást ren­de­zünk be. A hatal­mas jur­tá­ban ismét meg­te­kint­he­tő lesz a Hunok bejö­ve­te­le című pano­rá­ma­kép, mely a Kár­pát-meden­cé­ből irá­nyí­tott Hun Biro­da­lom­nak állít emlé­ket. Az idei kiál­lí­tás szám­ta­lan új ele­met fog tar­tal­maz­ni, eddig sehol nem kiál­lí­tott ant­ro­po­ló­gi­ai és régé­sze­ti lele­te­ket tekint­het meg az érdek­lő­dő közön­ség. Az elmúlt évek­ben készül­tek el a leg­újabb tudo­má­nyos arc­re­konst­ruk­ci­ók Kár­pát-meden­cei hun vezé­ri lele­tek­ből, meg­te­kint­het­tük az avar és bese­nyő har­co­sok kép­má­sa­it. Az idei egye­dül­ál­ló ant­ro­po­ló­gi­ai és régé­sze­ti kiál­lí­tá­son izgal­mas meg­le­pe­té­sek­kel készü­lünk. Az idei lát­vá­nyos kiál­lí­tás-együt­te­sünk­ről, most csak a kiál­lí­tá­sa­ink címe­it ismer­tet­jük, bőbebb leírás a szem­káp­ráz­ta­tó tár­la­tok­ról az aláb­bi cikk­ben olva­sató: https://​kurult​aj​.hu/​2​0​2​2​/​0​7​/​h​u​n​o​k​-​e​s​-​u​t​o​d​a​i​k​-​l​a​t​v​a​n​y​o​s​-​k​i​a​l​l​i​t​a​s​-​a​-​k​u​r​u​l​t​a​j​on/

2014-ben Bíró And­rás Zsolt mutat­ta be a hun kiál­lí­tást Muk­ha­me­di­uly Arys­tan­bek kazak minisz­ter­nek és Rét­vá­ri Ben­ce magyar államtitkárnak

Az Atil­la Sát­ra, illet­ve az Ősök Sát­rai kiál­lí­tá­sai a 2022-es Kurult­aj – Magyar Tör­zsi Gyűlésen

Atil­la Sát­ra (óri­ás jurta):

“Hunok és utó­da­ik”,  nagy­sza­bá­sú és lát­vá­nyos régé­sze­ti – ant­ro­po­ló­gia kiállítások:

- “A hunok hagya­té­ka és Árpád népe”, régé­sze­ti – ant­ro­po­ló­gia kiál­lí­tás (Magyar-Turán Ala­pít­vány, Magyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Múzeum).

- A hunok örök­sé­ge, válo­ga­tás a nagy­szék­sós­tói hun arany­kics­ből (a sze­ge­di Móra Ferenc Múzeumból)

- Hun utód­né­pek, a tavaly fel­tárt külön­le­ges lele­tek kiál­lí­tá­sa,  Babarcról

- Hun lovas elő­ke­lő – Marosszentgyörgyről

„Ősök Arc­kép­csar­no­ka” ant­ro­po­ló­gi­ai kiállítás

Ősök Sát­rai:

Szar­ma­ta, avar, hun és  hon­fog­la­ló magyar – régé­sze­ti és ant­ro­po­ló­gi­ai kiállítások

“Hun, avar, magyar, bese­nyő, kun, török — műtár­gyak a Magyar Nem­ze­ti Múze­um­ból” – A Magyar Nem­ze­ti Múze­um tárlata

Nemez­jur­ta – élet­mód kiállítás

Íjké­szí­tést és a vissza­csa­pó íjak típu­sa­it és hasz­ná­la­tát bemu­ta­tó kiál­lí­tó jurta

Bőbebb leírás a szem­káp­ráz­ta­tó tár­la­tok­ról az aláb­bi cikk­ben olva­sató: https://​kurult​aj​.hu/​2​0​2​2​/​0​7​/​h​u​n​o​k​-​e​s​-​u​t​o​d​a​i​k​-​l​a​t​v​a​n​y​o​s​-​k​i​a​l​l​i​t​a​s​-​a​-​k​u​r​u​l​t​a​j​on/

Honfoglalás-kori magyar család viselete - a kiállító jurtában

Hon­fog­la­lás-kori magyar csa­lád vise­le­te – a kiál­lí­tó jurtában

Atilla_Satra

For­rás: kurult​aj​.hu