Hírek Morzsák Hatal­mas föld alat­ti várost fedez­tek fel Török­or­szág­ban, keresz­té­nyek élhet­tek itt

Hatal­mas föld alat­ti várost fedez­tek fel Török­or­szág­ban, keresz­té­nyek élhet­tek itt

A török­or­szá­gi régé­szek hihe­tet­len szen­zá­ci­ó­ra buk­kan­tak – egy hatal­mas föld alat­ti várost fedez­tek fel, ahol való­szí­nű­leg keresz­té­nyek éltek, akik­nek a római üldö­zé­sek elől kel­lett elbúj­ni­uk. A kuta­tók azt fel­té­te­le­zik, hogy lele­tük akár a leg­na­gyobb is lehet a világon.

Hatal­mas föld alat­ti várost fedez­tek fel a régé­szek Török­or­szág­ban. A lelet­re Mar­din város Midyat kerü­le­té­ben talál­tak rá. A dél­ke­let-ana­tó­li­ai Mar­din kör­nyé­ke az UNESCO Világ­örök­ség része. A tör­té­nel­mi város­ban vég­zett taka­rí­tá­si és érték­meg­őr­zé­si mun­ká­la­tok során a mun­ká­sok vélet­le­nül fel­fe­dez­tek egy föld alat­ti járatot.

Az ezt köve­tő ása­tá­si mun­ká­la­tok során került nap­vi­lág­ra Mat­ia­te, azaz „a bar­lan­gok váro­sa”. A régé­szek eddig egy 100 méter hosszú, 49 helyi­sé­get tar­tal­ma­zó alag­út­rend­szert tár­tak fel, amely kul­ti­kus helye­ket, víz­ku­ta­kat, táro­ló siló­kat, vala­mint tár­gyi emlé­ke­ket és fal­fest­mé­nye­ket tartalmaz.

A keresz­té­nyek föld alat­ti váro­sok­ban keres­tek menedéket

„Ezt a föld alat­ti várost 1900 éven át folya­ma­to­san hasz­nál­ták” – mond­ja Gani Tar­kan, a Mar­di­ni Múze­um igaz­ga­tó­ja és a Mat­ia­te ása­tá­sok veze­tő­je. „Elő­ször rej­tek­hely­nek vagy mene­dék­nek épült. Mint isme­re­tes, a keresz­tény­ség a máso­dik szá­zad­ban nem volt hiva­ta­los val­lás. A keresz­tény­sé­get fel­ve­vő csa­lá­dok és cso­por­tok álta­lá­ban föld alat­ti váro­sok­ban keres­tek mene­dé­ket a római üldö­zés elől, vagy saját föld alat­ti várost ala­pí­tot­tak” – fej­tet­te ki.

60 – 70 ezer ember élt egy föld alat­ti város­ban Törökországban

„Lehet­sé­ges, hogy a midya­ti föld­alat­ti város egyi­ke volt az erre a cél­ra épí­tett élő­he­lyek­nek. Becs­lé­se­ink sze­rint leg­alább 60 – 70 000 ember élt ott a föld alatt” – mond­ja Tar­kan. A kuta­tók meg­íté­lé­se sze­rint a föld alat­ti város tel­jes mére­té­nek eddig csak 3%-át sike­rült fel­tár­ni­uk. Ezzel Mat­ia­te len­ne az eddig fel­fe­de­zett leg­na­gyobb bar­lang­vá­ros. Ez hatal­mas jelen­tő­ség­gel bír. Török­or­szág­ban már több mint 40 ilyen várost találtak.

For­dí­tot­ta: Nagy­né Bar­na Zsuzsanna

For­rás: Focus​.de/ 777b​log​.hu