Hírek Magyarországi hírek Hatal­mas az érdek­lő­dés az önkén­tes kato­nai szol­gá­lat iránt

Hatal­mas az érdek­lő­dés az önkén­tes kato­nai szol­gá­lat iránt

2021. szep­tem­ber 3. 13:06A Hon­véd­ség sze­rint az ere­de­ti­leg 400-as keret­tel ter­ve­zett szol­gá­lat­ra csak­nem 700-an jelent­kez­tek augusz­tus 31-ig.

Ben­kő Tibor hon­vé­del­mi minisz­ter júli­us 21-én jelen­tet­te be a Magyar Hon­véd­ség új szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nyát, az önkén­tes kato­nai szol­gá­la­tot. Ehhez cél­cso­port­ként­olyan fia­ta­lo­kat szó­lí­tot­tak meg, akik kény­te­le­nek egy idő­re tanul­má­nya­i­kat szüneteltetni

– mert vagy nem sike­rült bejut­ni­uk az álta­luk kivá­lasz­tott szak­kép­zé­si, fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény­be, vagy vala­mi­lyen oknál fog­va el kel­lett halasz­ta­ni­uk tanul­má­nya­ik meg­kez­dé­sét – és erre az idő­re sta­bil fog­lal­koz­ta­tá­si és kere­se­ti lehe­tő­sé­get kerestek.

Idő­köz­ben a kor­mány arról dön­tött, hogy az önkén­tes szol­gá­la­tot vál­la­ló fia­ta­lok fel­vé­te­li plusz pon­to­kat kap­nak. „Ugyan­ak­kor ez a kato­nai szol­gá­la­ti for­ma nem csu­pán egy ugró­desz­ka a fel­ső­ok­ta­tás­ba, hiszen olyan, a civil élet­ben is hasz­no­sít­ha­tó kva­li­tá­sok­kal gaz­da­gít­ja a részt­ve­vő­ket, ami nem csak az egye­te­mi évek sike­res tel­je­sí­té­sé­ben segít­het, hanem amellyel az élet bár­mely terü­le­tén helyt tud­nak áll­ni” – jegyez­ték meg a hon­véd­sé­gi olda­lon. A cikk­ben arra is kité­rek, hogy a Magyar Hon­véd­ség 2010-es lét­szá­má­hoz képest mint­egy4500-zal maga­sabb az aktív állo­mány lét­szá­ma, amely több mint húsz szá­za­lé­kos növe­ke­dést jelent.

A tar­ta­lé­kos kato­nák lét­szá­ma 2010-ben még mind­össze 17 volt, nap­ja­ink­ban már több mint 11 ezer önkén­tes tar­ta­lé­kos kato­ná­val ren­del­ke­zik a honvédség.

(For­rás: vasar​nap​.hu / MTI