Hírek Magyarországi hírek Hat hónap­pal meg­hosszab­bít­ja a kor­mány a hitelmoratóriumot

Hat hónap­pal meg­hosszab­bít­ja a kor­mány a hitelmoratóriumot

A minisz­ter­el­nök részt vett a gaz­da­sá­gi ope­ra­tív törzs mai ülé­sén, ahol a hitel­tör­lesz­té­si mora­tó­ri­um­mal kap­cso­la­tos javas­la­tot tár­gyal­ták meg. Mint Orbán Vik­tor a közös­sé­gi olda­lán beje­len­tet­te: ezt a kor­mány el is fog­ja fogad­ni, s janu­ár else­jé­vel meg­hosszab­bít­ják a mora­tó­ri­u­mot továb­bi hat hóna­pig, de csak egyes tár­sa­dal­mi csoportoknál.

A mora­tó­ri­u­mot decem­ber 31‑e után meg­hosszab­bít­ják (vár­ha­tó­an 2021. júni­us 30-ig) az arra tár­sa­dal­mi­lag foko­zot­tan rászo­ru­ló lakos­sá­gi ügy­fe­lek, ház­tar­tá­sok számára.

E kör­be tar­toz­nak a gyer­me­ket neve­lő csa­lá­dok – a gyer­me­kek szá­má­tól füg­get­le­nül –, a nyug­dí­ja­sok, a mun­ka­nél­kü­li­ek, vala­mint a köz­mun­ká­ban dol­go­zók. Az érin­tet­tek­nek sem­mit nem kell ten­ni­ük, a tör­lesz­tés ide­ig­le­nes fel­füg­gesz­té­se szá­muk­ra auto­ma­ti­ku­san jár, csak azt kell jelez­ni­ük, ha még­sem kérik.

A mora­tó­ri­um meg­hosszab­bí­tá­sá­nak lehe­tő­sé­ge a vál­lal­ko­zá­sok előtt is nyit­va áll, és meg is kap­ják, amennyi­ben a bevé­te­lük több mint 25 szá­za­lék­kal csök­kent. Ám a magán­sze­mé­lyek­kel ellen­tét­ben a cégek­nek be kell jelen­te­ni­ük a bank­juk­nál, ha élni kíván­nak a lehetőséggel.

Orbán Vik­tor továb­bá kiemel­te: a kor­mány dönt majd arról is, hogy a ház­tar­tá­sok és a vál­lal­ko­zá­sok egy­aránt 6 hóna­pig hitel­szer­ző­dés-fel­mon­dá­si tilal­mat fog­nak élvez­ni a jár­vány előtt fel­vett (vagy­is a mora­tó­ri­um­ban poten­ci­á­li­san érin­tett) hite­lek esetében.

A minisz­ter­el­nök elmond­ta azt is, hogy a hitel­mo­ra­tó­ri­um eddig 1,6 mil­lió csa­lád­nak és 60 ezer vál­lal­ko­zás­nak nyúj­tott segít­sé­get, decem­be­rig össze­sen körül­be­lül 2000 mil­li­árd forint­nyi hitel­tör­lesz­tés­től men­te­sít­ve őket.

For­rás: Magyar Nemzet