Hírek Elszakított területi hirek Három­szé­ken is kikam­pá­nyol­ta magát a román miniszterelnök,Ciolacu, nem ért­ve, hogy „a szé­ke­lyek gye­re­kei miért nem tanul­nak románul”

Három­szé­ken is kikam­pá­nyol­ta magát a román miniszterelnök,Ciolacu, nem ért­ve, hogy „a szé­ke­lyek gye­re­kei miért nem tanul­nak románul”

Szé­kely­föld­nek soha nem lesz auto­nó­mi­á­ja – jelen­tet­te ki Mar­cel Cio­la­cu minisz­ter­el­nök, a Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt (PSD) elnö­ke szom­ba­ton Kovász­na megyei látogatásán. 

„Szé­kely­föld­nek soha, de soha nem lesz auto­nó­mi­á­ja! Elma­gya­rá­zom, hogy miért. Elő­ször is, ami­kor volt auto­nó­mi­á­juk, nem mi, romá­nok adtuk meg nekik. Mi több, nem is mi, romá­nok vet­tük el tőlük” 

– jelen­tet­te ki Ciolacu. 

„Nem értem, hol hibá­zunk, miért har­co­lunk egy­más­sal, tekint­ve, hogy tör­té­nel­münk során soha nem har­col­tunk a szé­ke­lyek­kel, és a szé­ke­lyek sem har­col­tak soha a romá­nok­kal. Ha vala­ha igaz­ság­ta­lan­ság érte őket, azt vagy a szá­szok­tól vagy a magya­rok­tól szen­ved­ték el. Én azt tudom, hogy mi együtt har­col­tunk Mihai Vitea­zul zász­la­ja alatt. Talán job­ban el kel­le­ne magya­ráz­nunk gyer­me­ke­ink­nek a tör­té­nel­met, mielőtt kövek­kel dobál­nánk egymást” 

– mond­ta Ciolacu.

A minisz­ter­el­nök értet­len­sé­gét fejez­te ki ami­att, hogy „a szé­ke­lyek gye­re­kei nem tanul­nak romá­nul”.

„Még­is nem értem, hogy a szé­ke­lyek gye­re­kei miért nem tanul­nak romá­nul. Nap­ja­ink­ban sen­kit nem lehet kény­sze­rí­te­ni, a sza­bad Euró­pá­ban élünk, mind­annyi­unk vágya volt, hogy az Euró­pai Uni­ó­ban és a NATO-ban legyünk… nem értem, miért vág­ják le a saját szár­nya­i­kat. Nem értem, miért nem pró­bál­nak Romá­nia terü­le­tén fej­lőd­ni szak­ma­i­lag, és miért kény­sze­rül­nek rá las­sacs­kán ezzel a hoz­zá­ál­lás­sal, hogy annak a tele­pü­lés­nek a rab­ja­i­vá vál­ja­nak, ahol szü­let­tek, vagy hogy elmen­je­nek Magyar­or­szág­ra. Ezek fáj­dal­mas dol­gok, ame­lye­ket mi nem tudunk meg­vál­toz­tat­ni, mert a tör­té­nel­met soha nem tudod meg­vál­toz­tat­ni, de való­já­ban együtt, pár­be­széd révén jobb jövőt épít­he­tünk, egy olyan jövőt, amely első­sor­ban a tisz­te­let­re és nem a gyű­lö­let­re épül”

– idé­zi az Agerp­res hír­ügy­nök­ség Mar­cel Ciolacut. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro