Hírek Morzsák Három­perc­nyi test­moz­gás a boldogsághoz

Három­perc­nyi test­moz­gás a boldogsághoz

Koránt­sem biz­tos, hogy órá­kon keresz­tül kell gyö­tör­nünk magun­kat, hogy fit­teb­bek és vidá­mab­bak legyünk. Egy auszt­rál szak­em­ber sze­rint száz­nyolc­van másod­perc­nyi erő­tel­jes test­moz­gás is elég.

„Felejt­sük el a több­órás futó­pa­do­zást, helyet­te mozog­junk napon­ta három per­cet, de azt intenzíven!”

Kusal Goo­ne­war­de­na melbourne‑i fizio­te­ra­pe­u­ta sza­vai sokak­nál kiver­te a biz­to­sí­té­kot. Lás­suk be, okkal. Józan ésszel nehéz fel­fog­nunk, hogyan helyet­te­sít­het három­perc­nyi erő­tel­jes test­moz­gás egy kiadós futást vagy brin­gá­zást. Az auszt­rál szak­em­ber más meg­vi­lá­gí­tás­ba helye­zi a spor­to­lást. Azt állít­ja ugyan­is, hogy mind­össze 180 másod­perc­nyi pör­gős test­moz­gás­nak is van annyi hasz­na és értel­me, mint egy fél­órás, laza wor­kout­nak – utób­bi sze­re­pel az Egész­ség­ügyi Világ­szer­ve­zet (WHO) ajánlásában.

Mun­ká­ja során Goo­ne­war­de­na – aki auszt­rál élspor­to­lók fel­ké­szü­lé­sét segí­ti az olim­pi­á­ra – azt tapasz­tal­ta, ha három per­cig 85 szá­za­lé­kos erő­be­do­bás­sal vég­zünk gya­kor­la­to­kat, ugyan­azt a hatást érjük el, mint más, kevés­bé inten­zív moz­gás­for­mák­kal. Javas­la­tá­ban sze­re­pel az ugró­kö­te­le­zés, a sprin­te­lés és a csil­lag­ug­rás.

Érve­lé­sét arra ala­poz­za, hogy a több héten át tar­tó, rend­sze­res test­moz­gás­nak köszön­he­tő­en sokat javul fizi­kai álló­ké­pes­sé­günk, ám pont emi­att tes­tünk „jól­la­kik”: egy­re hosszabb és kevés­bé haté­kony gya­kor­la­tok­ra vál­tunk át.

Goo­ne­war­de­na moz­gás­re­cept­je olyan, mint­ha kifi­gu­ráz­nánk az álta­lá­ban 15 per­cig vég­zett, nagy inten­zi­tá­sú inter­val­lu­mos edzé­se­ket (HIIT train­ing), mivel mind­össze három perc­be sűrí­ti azokat.

Nincs abban sem­mi meg­le­pő, hogy a három­per­ces inten­zív edzés nép­sze­rű­sé­ge az egek­be szö­kött, hiszen szá­mos elfog­lalt­sá­gunk mel­lett sok­kal könnyebb beik­tat­nunk 180 másod­perc­nyi spor­to­lást min­den­nap­ja­ink­ba, ráadá­sul edző­te­rem­be sem kell jár­nunk. Goo­ne­war­de­na gon­do­la­tai egy­re nép­sze­rűb­bek, főként a híres­sé­gek köré­ben, jól­le­het közü­lük sokan tovább tor­náz­nak, mint három perc.

Bár­mi is az igaz­ság, a HIIT-edzé­sek elő­nye­it nem vitat­hat­juk el. Egy tipi­kus tré­ning alatt – kisebb meg­sza­kí­tá­sok­kal – körül­be­lül tíz-tizen­öt­ször kell végez­nünk 20 – 40 másod­per­cig tar­tó gya­kor­la­to­kat tel­jes erőbedobással.

Tudo­má­nyo­san alá­tá­masz­tott tény, hogy a HIIT-tré­ning elő­se­gí­ti a fogyást, fel­gyor­sít­ja az anyag­cse­rét, és 24 órán keresz­tül ége­ti a test­zsírt. Ami ennél is meg­le­pőbb, hogy egy 2014-es vizs­gá­lat sze­rint akik nagy inten­zi­tá­sú gya­kor­la­to­kat végez­nek, sok­kal job­ban élve­zik a test­moz­gást, mint azok, akik egy órán át kocog­nak a park­ban vagy az erdőben.

For­rás: csu​pa​sport​.hu