Hírek Sport hirek Három­na­pos nem­ze­ti gyász Argen­tí­ná­ban Mara­do­na emlékére

Három­na­pos nem­ze­ti gyász Argen­tí­ná­ban Mara­do­na emlékére

Magyar Nem­zet­Az egész világ Die­go Mara­do­nát gyá­szol­ja. Hazá­ja, Argen­tí­na külö­nö­sen. Az argen­tin elnök, Alber­to Fer­nán­dez három­na­pos nem­ze­ti gyászt jelen­tett be.

Hat­van­éves korá­ban elhunyt a világ lab­da­rú­gá­sá­nak ikon­ja, Die­go Mara­do­na. Hazá­já­ban, Argen­tí­ná­ban három­na­pos nem­ze­ti gyásszal búcsúz­nak a legendától.

– A világ tete­jé­re emel­tél min­ket. Elké­pesz­tő bol­dog­sá­got okoz­tál nekünk. Te vol­tál a leg­na­gyobb. Köszön­jük, hogy létez­tél, Die­go. Egész éle­tünk­ben hiá­nyoz­ni fogsz – búcsú­zott az ország legen­dá­já­tól az argen­tin elnök, Alber­to Fernández.

Az argen­tin hír­ol­va­sók könnyek között jelen­tet­ték be Mara­do­na halál­hí­rét a helyi médiában.

– Gyer­mek­ko­runk egy része meg­halt – pré­sel­te ki magá­ból egyi­kük, míg egy másik hír­ol­va­só hitet­len­ke­dett: – Azt gon­dol­tam, ő soha­sem hal­hat meg.

A sport­vi­lág így búcsú­zott Mara­do­ná­tól. Az argen­tin zse­ni leg­szebb vb-gól­ja­it itt gyűj­töt­tük össze.

For­rás: Magyar Nemzet