Hírek Clevelandi hirek Három­na­pos volt az idén a XIV. Csa­lá­di Hagyo­mány­őr­ző Sátorozás

Három­na­pos volt az idén a XIV. Csa­lá­di Hagyo­mány­őr­ző Sátorozás

Vasár­nap este ért véget az Észak Kelet Ohi­oi Magyar Kul­túr­köz­pont terü­le­tén meg­ren­de­zett csa­lá­di sátorozás. 

Cleve­land és kör­nyé­ke magyar­sá­gá­nak nem újdon­ság, hiszen XIV. alka­lom­mal kerül sor szer­ve­zett for­má­ban erre a sáto­ro­zás­sal egy­be­kö­tött csa­lá­di hét­vé­gé­re. A kez­de­mé­nye­zés több mint 17 éve tör­tént, ami­kor csu­pán 6 csa­lád jött össze, az akko­ri kis srá­cok, lányok most fel­nőtt­ként is állan­dó részt­ve­vői az éven­te meg­ren­de­zett eseménynek.

Az íjá­szat és az ostor hasz­ná­la­ta mel­lett meg­le­he­tett néz­ni hogyan készül a kűr­tős­ka­lács, hogyan kerül fel a malac a nyárs­ra és sül finom ropogósra. 

A magyar talál­má­nyú Teq­ball asz­ta­lon való játék egy­re nép­sze­rűbb az Egye­sült Álla­mok­ban, ezt is két asz­ta­lon ki lehe­tett pró­bál­ni. Érde­kes­nek és külön­le­ges­nek tart­ják azok akik elő­ször pró­bál­ták ki ezt a faj­ta labdajátékot.

A nagy közös gulyás már kora dél­után elké­szült, így a halász­lé és a vad­hús­ból készült pör­költ már csak ráadás volt.

Nem beszél­ve a ren­ge­teg sok pala­csin­tá­ról, melye­ket külön­fé­le fino­mabb­nál-fino­mabb ízek­kel töl­töt­tek meg az erre vál­la­ko­zó önkén­tes ven­dé­gek némelyike.

A vár­va várt közös foci­zás sem maradt el, majd az esti tábor­tűz mel­let­ti sütö­ge­tés, beszél­ge­tés, zene koro­náz­ta meg a napot.

A sok gyer­mek pedig sze­met gyö­nyör­köd­tet, van jövőnk, közös jövőnk van!!

Jövő­re, a XV. évfor­du­ló­ra egy kicsit más­képp ter­ve­zik a szer­ve­zők, addig is min­den ötle­tet, ész­re­vé­telt és javas­la­tot szí­ve­sen fogadnak.

Csi­bi Lóránd