Hírek Külföldi hirek Har­minc­éves a viseg­rá­di együtt­mű­kö­dés-együtt több­re vagyunk képesek

Har­minc­éves a viseg­rá­di együtt­mű­kö­dés-együtt több­re vagyunk képesek

Har­minc évvel ezelőtt, 1991. feb­ru­ár 15-én jött lét­re a viseg­rá­di cso­port – az évfor­du­ló­ról Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel kor­mány­fő a Magyar Nem­zet hasáb­ja­in emlé­ke­zett meg. 

30 éves a viseg­rá­di együtt­mű­kö­dés. Együtt több­re vagyunk képe­sek // The Viseg­rad coope­ra­ti­on turns 30. Toget­her we can achi­eve more 💪💪💪💪Pos­ted by Orbán Vik­tor on Mon­day, Feb­ru­ary 15, 2021

A len­gyel minisz­ter­el­nök cik­két a magyar kor­mány­fő is meg­osz­tot­ta közös­sé­gi oldalán.

Euró­pá­ban a kom­mu­niz­mus buká­sa követ­kez­té­ben meg­sza­ba­dul­tunk a szov­jet befo­lyás alól. A közép-euró­pai orszá­gok előtt új lehe­tő­sé­gek nyíl­tak, új kihí­vá­sok kelet­kez­tek. Har­minc évvel ezelőtt, alig több mint egy évvel e tör­té­nel­mi ese­ményt köve­tő­en, 1991. feb­ru­ár 15-én – a magyar­or­szá­gi Viseg­rá­don, ahol 1335-ben a magyar, a len­gyel és a cseh király tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű talál­ko­zó­ja volt – lét­re­jött egy szin­tén tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű, egye­dül­ál­ló együtt­mű­kö­dés: a viseg­rá­di cso­port – írta a len­gyel kormányfő.

„Ma a viseg­rá­di cso­port ere­je a közös együtt­mű­kö­dés­ben mutat­ko­zik meg, az EU struk­tú­rá­ján belü­li erő­sebb tár­gya­lá­si pozí­ci­ó­ban, régi­ónk érdek­kép­vi­se­le­té­ben és a stra­té­gi­ai céljai­nak bemu­ta­tá­sá­ban a nem­zet­kö­zi poron­don. Együtt több­re vagyunk képesek”

– fogal­ma­zott Mate­usz Morawiecki.

„Mint négy szu­ve­rén állam nem szük­sé­ges, hogy min­den kér­dés­ben egyet­ért­sünk, még­is a föld­raj­zi szom­széd­ság, a nagyon szo­ro­san össze­fo­nó­dó tör­té­nel­münk okoz­ta azo­nos­ság és a közös tár­sa­dal­mi-gaz­da­sá­gi kihí­vá­sok ered­mé­nye­zik, hogy a közös érde­ke­ink köre igen szé­les. Ezt bizo­nyít­ják a rend­sze­res és aktív ága­za­ti együtt­mű­kö­dé­sek tucat­nyi terü­le­ten, mint pél­dá­ul a biz­ton­ság, a mig­rá­ció és a poli­ti­kai össze­tar­tás, de ugyan­így az egy­sé­ges piac vagy épp a digi­tá­lis gaz­da­ság fej­lesz­té­se” – olvas­ha­tó a cikkben.

A len­gyel kor­mány­fő a cikk­ben kitért a V4-ek Euró­pai Uni­ón belü­li sike­re­i­re, kiemel­ke­dő muta­tó­ik­ra is. Szót ejtett a jár­vány­hely­zet­ről is, ami kap­csán kiemel­te a jószom­szé­di együtt­mű­kö­dés fon­tos­sá­gát a vál­ság­hely­ze­tek leküzdésében.

Mate­usz Mora­wi­ec­ki meg­em­lé­ke­zett a sok évszá­za­dos len­gyel-magyar barát­ság­ról is:

„Len­gyel­or­szág és Magyar­or­szág között rend­kí­vül erő­sek azok a kap­cso­la­tok, ame­lyek az évszá­za­dok során kiala­kul­tak. Büsz­kék vagyunk arra, hogy állam­pol­gá­ra­ink test­vér­ként tekin­te­nek egymásra.”

For­rás: Demok​ra​ta​.hu