Hírek Vélemények/Publicisztikák Harc a vég­zet ellen

Harc a vég­zet ellen

„Azok az elvek, ame­lye­ken egy civi­li­zá­ció fel­épül, s azok a tár­sa­dal­mi osz­tá­lyok, ame­lyek eze­ket az elve­ket meg­va­ló­sít­ják, idő­vel meg­gyön­gül­nek. Ez az erős, hiva­tá­sá­ra oly jól elő­ké­szí­tett új nemes­ség, amely annyi pro­vin­ci­á­ból volt kivá­lo­gat­va, szin­tén nem kerül­te el az álta­lá­nos sor­sot. Las­san­ként hanyat­lás állott be: az új arisz­tok­rá­cia, mint min­den más arisz­tok­rá­cia, bel­ső kime­rült­ség áldo­za­ta lett s más­részt mind kevés­bé tudott a kívül­ről jövő filo­zó­fi­ai tanok és új egye­te­mes val­lá­sok bom­lasz­tó befo­lyá­sá­nak ellenállni.”

Gug­li­el­mo Fer­re­ro olasz tör­té­nész, aki­nél keve­sen értet­ték job­ban a Római Biro­dal­mat, Az óko­ri civi­li­zá­ció buká­sa című művé­ben írja a fen­ti­e­ket. S hogy nehogy egyet­len pil­la­nat­ra is elhiggyük, hogy az embe­ri tör­té­ne­lem­ben van fej­lő­dés és meg­iga­zu­lás, nem pedig egy­sze­rű­en meg­es­nek velünk a dol­gok, külö­nö­sebb cél­rend­szer és ok nél­kül, de a téve­dé­sek­ből mit sem tanu­lunk – nos, erre bizony­sá­gul hasz­nál­juk a fen­ti leírást, kala­u­zul a leg­újabb kori nyu­ga­ti civi­li­zá­ció hely­ze­té­nek leírására.

Az ana­ló­gia szin­te bán­tó­an pon­tos. Meg­gyön­gült elvek és osz­tá­lyok – vagy­is az euró­pai keresz­tény­ség és annak leté­te­mé­nye­sei, az Euró­pá­ból kipusz­tu­ló arisz­tok­rá­cia, pol­gár­ság, paraszt­ság, ame­lyek élet­for­má­ja és hiva­tá­sa mára nem pusz­tán meg­vál­to­zott, de gya­kor­la­ti­lag el is tűnt. Új arisz­tok­rá­cia, amely nem kerül­he­ti el a sor­sát – azaz a fen­ti­e­ket fel­vál­tó libe­rá­lis elit, amely nagy­já­ból het­ven béke­év után elju­tott hatal­ma és befo­lyá­sa csú­csá­ra, de már a zuha­nás jele­it mutat­ja. Bel­ső kime­rült­ség – mind­azon tünet­együt­tes, ame­lyet a XXI. szá­zad ele­ji euró­pai embe­rek­re bocsá­ta­nak az „új arisz­tok­ra­ták”. Kívül­ről jövő filo­zó­fi­ai tanok és új egye­te­mes val­lá­sok – elő­ször a külön­fé­le vál­ság­kul­tu­szok, val­lás­pót­lé­kok, élet­ve­ze­té­si taná­csok, szek­ták, majd a világ­szer­te elő­re­tö­rő isz­lám és a gyö­ke­re­i­hez vissza­tán­co­ló kínai kon­fu­ci­a­niz­mus, ame­lyek belát­ha­tó időn belül eltör­lik a keresz­tény­sé­get már elő­ző­leg vissza­szo­rí­tó libe­rá­lis bulitársadalmakat.

A sor­sunk tehát ugyan­az, ami len­ni szo­kott nagy kor­szak­for­du­lók ide­jén. Jön az éhe­sebb, az erő­sebb, aki fel­fal min­dent, köz­te az ere­de­ti Euró­pa mara­dék híve­it és a meg­gyen­gü­lést oko­zó, elő­idé­ző „új arisz­tok­rá­ci­át” is. Az átme­net egy ide­ig eltart­hat, de a hír­köz­lés, a kom­mu­ni­ká­ció for­ra­dal­ma, az össze­szű­kült tér miatt ezút­tal néhány évti­zed alatt vég­be­me­het, ami a Római Biro­da­lom ide­jé­ben évszá­za­do­kig elhú­zó­dott. A bom­lá­si folya­ma­tot fel­tar­tóz­tat­ni nem lehet, csak las­sí­ta­ni. Illú­zió továb­bá elhin­ni, hogy elke­rül­het­jük a sor­sun­kat, leg­fel­jebb elodáz­hat­juk a tel­jes beke­be­le­zést. Ha jól sáfár­ko­dik a tör­té­nel­mi esé­lyek­kel, a viseg­rá­di tér­ség és Kelet-Euró­pa min­den­eset­re messzebb érhet az önvé­de­lem­ben, mint a szem­mel lát­ha­tó­an már­is öntu­dat­lan nyu­ga­ti világ. Küz­de­ni min­den­eset­re szük­sé­ges, ne felejt­sük Németh Lász­lót: „A való­szí­nű­ség szám­ta­ni foga­lom, hiány­zik belő­le a szá­mok­kal meg­fog­ha­tat­lan: a hero­iz­mus. Az ész­ér­vek ará­nya a magyar­ság ellen szól. […] Remény­te­len a har­cunk? A nagy­ság, mint maga az élet is, remény­te­len, s a remény­te­len­ség­ben, a fal­hoz állí­tott népek har­cá­ban van vala­mi két­szer­ket­tő fölöt­ti remény. A tör­té­ne­lem a tra­gi­kus élet­ér­zés cso­dá­ja. Marat­hon­nál a remény­te­len­ség győzött.”

Ami­ről tehát beszé­lünk, nem hol­nap követ­ke­zik be, de nincs is olyan messze. Hogy a jelen poli­ti­ku­sai közül csak keve­sen tud­nak a jövő­be tekin­te­ni, egé­szen ter­mé­sze­tes. Szá­mot vet­ni egy nem­ze­ti közös­ség jövő­jé­vel, meg­ér­te­ni a kort, amely­ben élünk, csak­is a nem­zet­hez tar­to­zó, abból szár­ma­zó, ugyan­ak­kor kivé­te­les „szi­ma­tú”, okos és tapasz­talt poli­ti­kus képes. Ezért remény­ked­he­tünk a kivé­te­les képes­sé­ge­it rend­sze­re­sen fel­vil­lan­tó Orbán Vik­tor­ban, és ezért nem bíz­ha­tunk olya­nok­ban, akik kizá­ró­lag a sze­mük előtt zaj­ló ese­mé­nye­ket igye­kez­nek értel­mez­ni (azo­kat is a leg­gyak­rab­ban rosszul), vala­mint kizá­ró­lag rész­kér­dé­se­ket érzé­kel­nek, az egész­ről azon­ban nincs tudomásuk.

A ren­del­ke­zé­sünk­re álló idő­ben, pate­ti­ku­sab­ban szól­va a saját korunk­ban, amely­ben élünk, néhány vég­ze­tünk elle­ni dol­got mi magunk is tehe­tünk. Az egyik, hogy nem adjuk át magun­kat a másik oldal­nak, nem fog­lal­ko­zunk velük éjjel-nap­pal, nem rea­gá­lunk min­den pro­vo­ká­ci­ó­juk­ra. Ha ezt tesszük, az ő játék­sza­bá­lya­i­kat követ­jük, és garan­tál­tan veszí­tünk, mert kár­oko­zás­ban, gát­lás­ta­lan­ság­ban, gonosz­ság­ban meg sem köze­lít­jük őket, követ­ke­zés­képp ered­mény­te­le­neb­bek leszünk. Part­ta­lan viták és állan­dó magya­ráz­ko­dás, vádas­ko­dás helyett tanul­nunk és műve­lőd­nünk kel­le­ne, a jobb­ol­da­li poli­ti­kai közös­ség egy­re siral­ma­sabb szel­le­mi álla­po­tán vál­toz­tat­ni szük­sé­ges. Köz­he­lyes jel­sza­vak, néhány tör­té­nel­mi, iro­dal­mi arc­él és ese­mény alkal­man­kén­ti fel­em­le­ge­té­se, vala­mint nyolc­van éve is avítt kife­je­ző­esz­kö­zök, reto­ri­ka helyett a nem­ze­ti gon­dol­ko­dá­sú magyar­nak 2021-ben muszáj meg­ér­te­ni a körü­löt­te zaj­ló vilá­got. Legyen inno­va­tí­vabb, vál­lal­ko­zó­ked­vűbb, moz­gé­ko­nyabb, mint a túl­ol­dal, épít­sen kap­cso­la­ti hálót, és enged­jen meg­örö­költ leg­rosszabb tulaj­don­sá­ga­i­ból, az alap­ta­lan nagy­ké­pű­ség­ből, hiú­ság­ból, irigy­ség­ből, mások mun­ká­já­nak és tudá­sá­nak lebe­csü­lé­sé­ből. Ugyan­így sza­kí­ta­nia kell a modern, nem­ze­ti fel­fo­gá­sú magyar ember­nek a múlt alap­ta­lan, haszon­ta­lan és öncé­lú fel­ma­gasz­ta­lá­sá­val. Egy­részt már sem­mi sem múlik azon, hogy tör­té­ne­ti szak­kér­dé­se­ket utó­lag hogyan magya­ráz­nak lai­ku­sok, más­részt a tudás helyé­re a tudat­lan­sá­got, a fel­zár­kó­zás helyé­re a lema­ra­dást, a reá­lis önér­té­ke­lés helyé­re a kisebb­sé­gi komp­le­xust vagy – ami ugyan­olyan káros – a hamis kivá­lasz­tott­ság­tu­da­tot állí­ta­ni nem más, mint a jelen és a jövő kifosztása.

Azok­nak a magyar poli­ti­ku­sok­nak, akik­nek egy egész nem­zet veze­té­sét tűz­te ki fel­ada­tul a Gond­vi­se­lés, meg kell érte­ni­ük: nem min­den a kom­mu­ni­ká­ció. A helyes és haté­kony kom­mu­ni­ká­ció a poli­ti­ká­ban erős stra­té­gi­ai fegy­ver, tovább­me­gyek, sors­dön­tő válasz­tá­so­kat dönt­het el, így a nem­zet éle­tét is helyes vágány­ra állít­hat­ja. Azon­ban ha nem tesszük fel a kér­dést, hogy mi a vég­cél, akkor a kom­mu­ni­ká­ció mint tár­sa­da­lom­for­má­ló erő nem­igen mutat elő­rébb a jelen idő­nél, s így a vég­cél, a nem­zet meg­ma­ra­dá­sa, annak kiko­vá­cso­lan­dó rész­le­te­i­vel, tel­je­sen homály­ban marad. Ide­je vég­re vala­mit üzen­ni a jövő­nek is, a helyes nem­zet­po­li­ti­kai, csa­lád­vé­del­mi, tele­pü­lés­fej­lesz­té­si, mun­ka­erő­pi­a­ci és a töb­bi intéz­ke­dés mel­lett álla­mi erő­vel új kul­túr­po­li­ti­kát is kell terem­te­ni. Ha kell, támo­ga­tás­sal, ha kell, erő­vel. A fel­ha­tal­ma­zást a magyar válasz­tók több­sé­gé­nek aka­ra­ta, a demok­ra­ti­kus és sza­bad válasz­tá­so­kon elnyert par­la­men­ti több­ség jelenti.

Ez ugyan­is a kulcs­kér­dés. Kul­tu­rá­lis ügyek­ben tovább­ra is a régi háló­zat dik­tál. Ők ele­ve mélyeb­ben fész­kel­tek a léte­ző szo­ci­a­liz­mus haj­szál­gyö­ke­re­i­nél, majd élte­tő nedv­ként szív­ták maguk­ba a rend­szer­vál­to­zás sza­bad ver­se­nyes kis­ka­pi­ta­liz­mu­sát. Kelet-Közép-Euró­pá­ban, de főleg hazánk­ban mind a mai napig azért van­nak előny­ben ren­dez­vény­szer­ve­zés­ben, könyv­ter­jesz­tés­ben, szín­ház­ban és kon­cert­te­rem­ben, azért ural­ják a kul­tu­rá­lis tájé­koz­ta­tás túl­nyo­mó részét, mert állam­pár­ti indít­ta­tá­sú, nem­zet­kö­zi támo­ga­tás­ból kinőtt magán­mo­no­pó­li­u­ma­i­kat sem­mi­lyen veszély nem fenye­ge­ti. Vál­to­zott a kor­mány, új alkot­mányt írtunk, örven­de­te­sen kiépült a nem­ze­ti tulaj­don a gaz­da­ság­ban, ezer­nyi jó dolog tör­tént, csak éppen a kul­túr­po­li­ti­ká­ban állunk ugyan­olyan rosszul, mint tíz évvel ezelőtt.

A Nyu­ga­ton kiépü­lő szó­lás­sza­bad­ság-kor­lá­to­zás, a til­tá­sok­kal fenye­ge­tő új dik­ta­tú­ra, a fel­tü­zelt kisebb­sé­gi cso­por­to­kat fel­hasz­ná­ló hatal­mi mani­pu­lá­ci­ók ide­jén éppen erős nem­ze­ti kép­vi­se­let­re vol­na szük­ség a kul­tú­rá­ban. Hogy az igaz szó, a magyar szel­lem, a való­di nem­ze­ti hagyo­mány ne szo­rul­jon vissza a csa­lá­dok­ba, hogy a köny­ves­bol­tok­ban, a kiál­lí­tó­ter­mek­ben, a szín­pa­do­kon a mi han­gunk is hal­latsszon, ne csak a poli­ti­ka­i­lag bal­ra moti­vált, kine­ve­zett és ránk tuk­mált sztá­ro­ké. Cél a való­di esély­egyen­lő­ség, ami­kor tény­le­ge­sen választ­ha­tunk külön­fé­le kul­tu­rá­lis ter­mé­kek közül, és nem dik­tá­tu­mok­kal kény­sze­rí­te­nek ránk külön­fé­le maga­tar­tás­for­má­kat, közízlést.

Ha már itt tar­tunk: szo­mo­rú, hogy értel­mes, egyéb­ként jóin­du­la­tú embe­rek elhi­szik azt a szö­ve­get, hogy a kul­tú­rá­ban nincs ilyen vagy olyan oldal. Kor­társ, vidék­ről fel­jött író mesél­te nekem, hogyan állí­tot­ták sor­ba fia­tal remény­sé­ge­ket a bel­vá­ro­si sza­lon néző­kö­zön­sé­ge előtt: tes­sék, nyi­lat­koz­za­tok, mond­ta a mode­rá­tor, sze­mély sze­rint mit tesz­tek a naci­o­na­liz­mus ellen… Aki hebe­gett-habo­gott, vagy rossz választ adott, eset­leg érdek­te­len­nek lát­szott, már­is a gya­nús kate­gó­ri­á­ba került, elve­szít­het­te az ösz­tön­dí­ját, nem finan­szí­roz­ták tovább a köny­ve­it. Kus­sol­tak is szé­pen, ahogy szok­tak, ezért ha tisz­telt olva­sóm beté­ved egy köny­ves­bolt­ba, az ő köny­ve­i­ket lát­ja min­de­nütt… Vagy mesél­jem a saját éle­tem­ből a sok haj­da­ni leke­nye­re­zé­si kísér­le­tet, a jó eszű, tehet­sé­ges vidé­ki gye­rek­re kive­tett háló­ról mesél­jek? Hogy meg is mond­ják nyíl­tan: vagy velünk, vagy elle­nünk? Hogy nincs átme­net, és csak­is „ők” van­nak, „mi” nem létezünk?

Nincs harc? Hát, tény­leg nincs. Részünk­ről leg­alább­is, mert igyek­szünk meg­őriz­ni mél­tó­sá­gun­kat és tár­gyi­la­gos­sá­gun­kat, miköz­ben éppen a tor­kun­kat igye­kez­nek átha­rap­ni sport­sze­rű­nek éppen nem mond­ha­tó hié­nák. Mind­ad­dig, amíg erőt nem muta­tunk, hát­rány­ban is leszünk.

Hogy a kul­tú­ra hova­tar­to­zá­sa, támo­ga­tá­sa milyen súlyú, mennyi­re fon­tos ügy, pon­to­san jel­zi a beve­ze­tő­ben leírt okfej­tés. Az eljö­ven­dő élet-halál harc idő­tar­tal­mát, szín­vo­na­lát, azt, hogy a magyar­ság mara­dé­kai milyen tuda­ti, lel­ki, fizi­kai álla­pot­ban tago­zód­nak majd be az új rend­be, első­sor­ban a nem­ze­ti kul­tú­ra és a nyelv ügye dön­ti el. Har­minc és száz év múl­va is a kohé­zió ter­mé­sze­te sze­rint tar­ta­nak össze vagy bom­la­nak szét közös­sé­gek, így egy-egy nem­zet is. Nem mind­egy, hogy a dön­tő pil­la­nat­ban a nyi­tott tár­sa­da­lom­ban vagy a nem­ze­ti önér­dek­ben hisznek‑e utó­da­ink, hiszen a válasz­tás el is dön­ti a sorsukat.

Csak ez szá­mít, a töb­bi fon­tos, de mel­lé­kes kér­dés. A vég­cél: a magyar­ság eljö­ven­dő csa­tá­i­ra való fel­ké­szí­tés. Azzal, hogy min­den nem­ze­dé­ket egy kicsit job­ban, tel­je­seb­ben kell átad­nunk a jövő­nek, mint ami­lye­nek mi vol­tunk. Ebben most elég rosszul állunk. Vagy fogal­maz­zunk derű­lá­tób­ban: sok még a teendő.

(A fotón Tho­mas Cole A Római Biro­da­lom buká­sa című fest­mé­nye látható.)

 Szen­te­si Zöl­di László

For­rás: 888​.hu