Hírek Sport hirek Han­ga Ádám Eur­oli­ga győztes!

Han­ga Ádám Eur­oli­ga győztes!

A Real Mad­rid játé­ko­sa az első magyar kosár­lab­dá­zó, aki magas­ba emel­het­te az Eur­oli­ga kupáját

Han­ga Ádám csa­pa­ta, a Real Mad­rid nyer­te meg a fér­fi kosár­lab­da Euro­li­gát, mivel a kauna­si négyes dön­tő vasár­na­pi finá­lé­já­ban 79 – 78-ra legyőz­te a görög Olim­pia­koszt.
    
A spa­nyol kirá­lyi gár­da a pén­te­ki elő­dön­tő­ben 78 – 66-ra ver­te az ősi rivá­lis Bar­ce­lo­nát – Han­ga elő­ző csa­pa­tát -, a magyar légi­ós 19 és fél perc alatt hat lepat­ta­nót és két gól­passzt gyűj­tött.
    
A finá­lé­ban a tíz EL-arany­ér­mük­kel rekor­der spa­nyo­lok hamar 12 pon­tos hát­rány­ba kerül­tek (12−24), ám a 15. perc­ben már ők vezet­tek. Kiéle­zett küz­de­lem­ben a nagy­szü­net­ben 45 – 45 volt az állás, a 34 éves Han­ga nyolc perc alatt két lap­at­ta­nót szer­zett.
    
A foly­ta­tás­ban a magyar kosa­ras meg­sze­rez­te első pont­ja­it Kaunas­ban, majd a görö­gök ötpon­tos előny­be kerül­tek. A 63 – 59-es pire­u­szi veze­tés­ről indu­ló záró­sza­kasz­ban a Real folya­ma­to­san futott az ered­mény után, az utol­só perc 78 – 77-ről indult. A „sluss­po­én” azon­ban a tavaly ezüst­ér­mes Rea­lé lett, mivel a 35 éves Ser­gio Llull 3,1 másod­perc­cel a vége előtt bedob­ta a győz­tes dup­lát.    
    
Han­ga a dön­tő­ben 11 perc alatt két pon­tot dobott és három lepat­ta­nót szer­zett. A 2011 óta Spa­nyol­or­szág­ban ját­szó, 34 éves kosa­ras összes­sé­gé­ben a negye­dik, soro­zat­ban pedig a har­ma­dik Final Four­já­ban sze­re­pelt, és egy arany‑, vala­mint két ezüst­érem a mér­le­ge.


    
A spa­nyol kirá­lyi gár­da 11. alka­lom­mal hódí­tot­ta el a leg­ran­go­sabb euró­pai tró­fe­át, ezzel tovább javít­va saját rekord­ját.
    
A bronz­ér­met a Mona­co sze­rez­te meg, amely – a Real­hoz hason­ló­an – 78 – 66-ra ver­te tavaly har­ma­dik helye­zett Bar­ce­lo­nát.
    
Ered­mé­nyek, hely­osz­tók:

dön­tő:
Real Mad­rid (spanyol)-Olimpiakosz (görög) 79 – 78 (17−24, 28 – 21, 14 – 18, 20 – 15)

a 3. helyért:

Mona­co (francia)-Barcelona (spa­nyol) 78 – 66 (24−13, 20 – 15, 16 – 17, 18 – 21)

fotók: Han­ga Ádám / facebook

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu