Hírek Morzsák Ham­va­zó­szer­dá­val kez­de­tét veszi a nagy­böjt – de hon­nan ere­dez­tet­he­tő az ünnep?

Ham­va­zó­szer­dá­val kez­de­tét veszi a nagy­böjt – de hon­nan ere­dez­tet­he­tő az ünnep?

Évről évre 40 napos lel­ki elő­ké­szü­let elő­zi meg hús­vét, Jézus fel­tá­ma­dá­sá­nak ünne­pét. De hogyan ala­kult ki a nagy­böj­ti idő? Hon­nan van a hamu, ami­vel ham­va­zó­szer­da ünne­pén meg­hin­ti a pap a híve­ket? Miért fon­tos a böjt? Nagy­böj­ti kis­oko­sunk­ból kiderül!

Hon­nan ere­dez­tet­he­tő a nagy­böjt és hamvazószerda?

A nagy­böjt tör­té­ne­te és kez­de­te nem tisz­tá­zott. Való­szí­nű­leg az apos­to­li idők óta tar­tot­ták, de a gya­kor­la­tot csak 325-ben, az első nice­ai zsi­na­ton tet­ték hiva­ta­los­sá. A nagy­böjt­ről már Szent Iré­ne­usz püs­pök (2. szá­zad), Szent I. Vik­tor pápa (155−199) és Ale­xand­ri­ai Szent Ata­náz püs­pök (298−373) is írt. A 4. szá­zad végé­re már léte­zett a nagy­böjt­ként ismert 40 napos hús­vé­ti elő­ké­szü­le­ti idő­szak, amely­nek elsőd­le­ges lel­ki cse­le­ke­de­tei az ima és a böjt volt.

Ham­va­zó­szer­da ünne­pe a 11. szá­zad­ra nyú­lik vissza, a ham­vaz­ko­dás hagyo­má­nya azon­ban még régeb­bi gyö­ke­rek­kel ren­del­ke­zik: ősi héber szo­kás sze­rint a hívek ‑a bűn­bá­nat jele­ként- zsák­ru­há­ba öltöz­tek és hamu­val hin­tet­ték be magu­kat. A Bib­lia nem rész­le­te­zi kife­je­zet­ten a nagy­böjt első nap­ját, de a Bib­li­á­ban szá­mos pél­dát talá­lunk erre a bűn­bá­na­ti cse­le­ke­det­re: „Zsá­kot varr­tam bőröm­re, és tes­te­met hamu­val borí­tot­tam” (Jób 16,15), és „Jaj neked, Koro­za­in! Jaj neked, Bet­sza­i­da! Mert ha Tírusz­ban és Szi­don­ban tör­tén­tek vol­na a ben­ne­tek vég­be­ment cso­dák, már régen zsák­ban és hamu­ban ülve tar­tot­tak vol­na bűn­bá­na­tot” (Lk 10,13). A hamu embe­ri tes­tünk halan­dó­sá­gát jel­zi: „Arcod verej­té­ké­vel edd kenye­re­det, míg vissza nem térsz a föld­be, amely­ből vétet­tél, mert por vagy, és vissza­térsz a por­ba!” (Ter 3,19). A ham­va­zás szer­tar­tá­sát végül II. Orbán pápa ren­del­te el 1091-ben, a 14. szá­zad­ra pedig ham­va­zó­szer­da a nagy­böjt kez­de­té­vé vált. A korai keresz­tény egy­ház­ban a bűnös embe­rek nyil­vá­no­san veze­kel­tek, bele­ért­ve a hamu és a zsák­ru­ha vise­lé­sét. Ahogy az Egy­ház haladt elő­re, ez a gya­kor­lat egy­re inkább kiszo­rult, és bűnös­sé­günk kül­ső­le­ges elis­me­ré­se ham­va­zó­szer­da ünne­pé­nek moti­vu­má­vá vált.

Hon­nan van a hamu?

A virág­va­sár­na­pi kör­me­ne­ten hasz­nált bar­kát elége­tik, amit az azt köve­tő év ham­va­zó­szer­dá­ján ham­vaz­ko­dás­ra fel­hasz­nál­nak. A hamut a pap meg­szen­te­li, majd a hívek hom­lo­ká­ra hin­ti a követ­ke­ző mon­da­tok egyi­ké­nek kísé­re­té­ben: „Emlé­kezz ember, hogy por­ból vagy, és por­rá leszel” vagy „Tér­je­tek meg, és higgye­tek az Evan­gé­li­um­ban”. A hamu a halan­dó­sá­gun­kat jel­ké­pe­zi; fizi­kai emlé­kez­te­tő arra, hogy tes­tünk el fog por­lad­ni, de lel­künk tovább él az örök életben.

Miköz­ben a hamu a bűn­bá­na­tot szim­bo­li­zál­ja, arra is emlé­kez­tet, hogy Isten kegyel­mes és irgal­mas mind­azok­hoz, akik bűn­bá­nó szív­vel hív­ják Őt. A hamu­ból hom­lo­kunk­ra raj­zolt kereszt azt jelen­ti, hogy elkö­te­lez­zük magun­kat, hogy a nagy­böj­töt az imád­ság és a bűn­bá­nat, az önma­gunk­nak való meg­ha­lás idő­sza­ka­ként vállaljuk.

Miért böj­töl­nek a kato­li­ku­sok hamvazószerdán?

A böjt a bűn­bá­nat jele, és segít meg­tes­te­sí­te­ni Krisz­tus irán­ti lel­ki éhsé­gün­ket, aki maga is 40 napig böj­tölt a pusz­tá­ban halá­la és fel­tá­ma­dá­sa előtt. A Kato­li­kus Egy­ház böj­ti sza­bá­lyai sze­rint a 14. élet­évü­ket betöl­tött kato­li­ku­sok ham­va­zó­szer­dán és nagy­pén­te­ken nem fogyaszt­hat­nak húst, a 18 és 60 év közöt­ti­ek eze­ken a napo­kon a hús­men­tes étke­zé­sen felül csak három­szor ehet­nek, és csak egy­szer lak­hat­nak jól. Egyéb­ként pedig a nagy­böj­ti idő­szak min­den pén­te­kén kerül­ni kell a hús­fé­lé­ket. A külön­le­ges fizi­kai szük­ség­le­tek­kel ren­del­ke­zők és a bete­gek nem köte­le­sek eze­ket a sza­bá­lyo­kat betartani.

A korai évszá­za­dok­ban a böj­ti sza­bá­lyok sok­kal szi­go­rúb­bak vol­tak, aho­gyan a kele­ti egy­há­zak­ban a mai napig azok. Napi egy étke­zés volt meg­en­ge­dett nap­nyug­ta után, és tilos volt a hús, a hal, a tojás és a vaj fogyasz­tá­sa. A kele­ti egy­ház a bor, az olaj és a tej­ter­mé­kek hasz­ná­la­tát is kor­lá­toz­za. Nyu­ga­ton eze­ket a böj­ti sza­bá­lyo­kat foko­za­to­san eny­hí­tet­ték. A római kato­li­ku­sok­nál a máso­dik világ­há­bo­rú alatt töröl­ték el a szi­go­rú böj­ti szabályokat.

Hogyan tudom lel­ki­vé ten­ni az idei nagyböjtöt?

Pél­dá­ul egy rossz szo­kás­ról való lemon­dás­sal. Koráb­ban össze­gyűj­töt­tünk 15+1 ötle­tet, hogy miről mond­hatsz le a nagy­böjt­ben. Ne feledd, a böjt­nek tovább­ra sem az önsa­nyar­ga­tás a lénye­ge, hanem hogy egy­re köze­leb­bi kap­cso­lat­ba kerül­jünk Istennel!

„Isten nem fáradt el ben­nünk, nem lan­kad el. Fogad­juk a nagy­böj­töt a kegye­lem kiemelt idő­sza­ka­ként, mely­ben újból elér ben­nün­ket Isten sza­va: Én vagyok az Úr, a te Iste­ned, én hoz­ta­lak ki Egyip­tom föld­jé­ről, a szol­ga­ság házá­ból. A nagy­böjt a meg­té­rés, a sza­bad­ság ide­je” – olvas­hat­juk Ferenc pápa idei nagy­böj­ti üze­ne­té­ben, mely segít­het ráhan­go­lód­ni az előt­tünk álló időszakra.

Áldott nagy­böj­töt!

For­rás: hal​low​.com, chris​ti​a​nity​.com/ 777b​log​.hu