Hírek Elszakított területi hirek Hama­ro­san szob­rot állí­ta­nak a szé­kely him­nusz szerzőjének

Hama­ro­san szob­rot állí­ta­nak a szé­kely him­nusz szerzőjének

Évek óta azon fára­do­zik a Balázs Ferenc Vegyes­kar, hogy szob­rot kap­jon Szé­kely­ud­var­he­lyen a helyi szü­le­té­sű Csa­nády György, a szé­kely him­nusz szer­ző­je. Több siker­te­len pró­bál­ko­zás után most abban remény­ked­nek, hogy a Haáz Rezső Múze­um udva­rán áll­hat a szobor.

Hamarosan szobrot állítanak a székely himnusz szerzőjének
A fotón Csa­nády György lát­ha­tó, tüzér­ként az első világ­há­bo­rú­ban. For­rás: Csa­nády György hagya­té­ka, a Haáz Rezső Múze­um tulaj­do­na

Közel három éve kez­de­mé­nyez­te a Balázs Ferenc Vegyes­kar, hogy Csa­nády György­ről elne­ve­zett par­kot ala­kít­sa­nak ki a szé­kely­ud­var­he­lyi Zöld utcá­ban, ahol a szé­kely him­nusz szer­ző­jé­nek szob­rát is elhe­lyez­het­nék, mél­tó emlé­ket állít­va ezzel a tele­pü­lés jeles szü­lött­jé­nek – írja a Székelyhon.ro por­tál. Pró­bál­ko­zá­suk azon­ban rövid távon meg­hi­ú­sult, hiszen a kör­nyék­be­li lakók a sze­mély­azo­nos­sá­gi iga­zol­vá­nya­ik cse­ré­jé­től, illet­ve a maj­da­ni zajon­gók­tól tart­va alá­írás­gyűj­tés­sel gátol­ták meg azt.

A kez­de­mé­nye­zők, akik­nek törek­vé­se­i­hez a tör­té­nel­mi vité­zi rend tag­jai, a Sza­bad Embe­rek Párt­ja (POL) kép­vi­se­lői, az Erdé­lyi Magyar Nem­ze­ti Tanács, a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács, vala­mint több civil szer­ve­zet is csat­la­ko­zott, végül bele­egyez­tek, hogy akkor csak egy utcát nevez­ze­nek el a híres szer­ző­ről, ami meg is tör­tént a Szél-dom­bon. Per­sze a szo­bor­ál­lí­tás­ról sem mond­tak le, így tovább­ra is folya­ma­to­san egyez­tet­tek erről a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal mun­ka­tár­sa­i­val és az önkormányzattal. 

Abban remény­ked­tek, hogy idő­köz­ben új terek ala­kul­nak ki, ame­lyek egyi­kén helyet kap­hat­na az emlék­mű. Ami­kor ez elhú­zód­ni lát­szott, javas­la­tot tet­tek: a Haáz Rezső Múze­um udva­rán legyen kiál­lít­va a mell­szo­bor

– Erről kell most dön­te­nie az önkor­mány­zat által idén meg­ala­pí­tott bizott­ság­nak, amely több szem­pont­ból vizs­gál­ja meg a kér­dést – tudat­ta Bíró Edit kórus­el­nök, a POL önkor­mány­za­ti képviselője.

Idő­köz­ben a Csa­nády Györ­gyöt ábrá­zo­ló mell­szo­bor elké­szí­té­se is elkez­dő­dött, a mun­ká­val szé­kely­ud­var­he­lyi művé­sze­ket bíz­tak meg. Ennek finan­szí­ro­zá­sa érde­ké­ben vet­tek részt a Fuss Neki! elne­ve­zé­sű ado­mány­gyűj­tő ren­dez­vé­nyen a kez­de­mé­nye­zők, akik más támo­ga­tók­ra is szá­mí­ta­nak. Az ado­mány­gyűj­tés jelen­leg is folyik.

Bíró Edit abban bízik, hogy minél hama­rabb kiál­lít­hat­ják a szob­rot, hiszen jövő­re lesz a szé­kely him­nusz bemu­ta­tá­sá­nak szá­za­dik évfor­du­ló­ja, ame­lyet mél­tó módon és meg­fe­le­lő hely­szí­nen sze­ret­né­nek megünnepelni.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu