Hírek Elszakított területi hirek Hama­ro­san meg­kez­dőd­het a Szat­már­né­me­ti­be veze­tő gyors­for­gal­mi út építése

Hama­ro­san meg­kez­dőd­het a Szat­már­né­me­ti­be veze­tő gyors­for­gal­mi út építése

A romá­ni­ai köz­úti inf­ra­struk­tú­rát keze­lő orszá­gos tár­sa­ság (CNAIR) meg­hir­det­te a köz­be­szer­zé­si eljá­rást a Szat­már­né­me­tit Magyar­or­szág­gal össze­kö­tő gyors­for­gal­mi út épí­té­sé­re – írta hét­főn az Eco​no​me​dia​.ro román gaz­da­sá­gi portál.

A romá­ni­ai köz­be­szer­zé­sek elekt­ro­ni­kus rend­sze­ré­ben (SEAP) köz­zé­tett kiírás sze­rint a Szat­már­né­me­ti-Óvá­ri gyors­for­gal­mi utat két év alatt kell meg­épí­te­nie a kivi­te­le­ző­nek. A beru­há­zás érté­ke 738 – 832 mil­lió lej (57,8−65,1 mil­li­árd forint) között mozog. A mun­ká­lat­ra jelent­ke­ző cégek már­ci­us 14-éig nyújt­hat­ják be ajánlataikat.

A Sza­mos Exp­ressz név­re keresz­telt gyors­for­gal­mi út Szat­már­né­me­ti kör­gyű­rű­jé­ről indul és Óvá­ri­nál (Oar) éri el a román-magyar határt. Magyar olda­lon Csen­ge­ren csat­la­ko­zik rá az M3-as autó­pá­lyá­ból leága­zó, épü­lő M49-es autó­út­ra, rákap­csol­va ezál­tal Szat­már­né­me­tit az euró­pai autó­pá­lya hálózatra.

A Máté­szal­ka-Szat­már­né­me­ti gyors­for­gal­mi út léte­sí­té­sé­ről 2021-ben írt alá meg­ál­la­po­dást Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter Cla­u­diu Nasui akko­ri román gaz­da­sá­gi, vál­lal­ko­zá­si és ide­gen­for­gal­mi miniszterrel.

A román fél által meg­épí­ten­dő Szat­már­né­me­ti-Óvá­ri út a kiírás sze­rint 11 kilo­mé­ter hosszú, menet­irá­nyon­ként két­sá­vos lesz, két cso­mó­pont és két par­ko­ló épül hoz­zá. Jelen­leg a par­ti­umi város­nak a román-magyar határ­ral való össze­kö­té­sét a DN19A jel­zé­sű, két­szer egy­sá­vos romá­ni­ai ország­út biz­to­sít­ja, bizo­nyos sza­ka­sza­in a nagy for­ga­lom miatt nehéz a közlekedés.

Az Eco​no​me​dia​.ro emlé­kez­tet, hogy a Szat­már megyei kap­cso­lat mel­lett Bihar megyé­ben is léte­sül egy új köz­úti kap­cso­lat Magyar­or­szág­gal. A közel­jö­vő­ben hir­de­tik meg a ten­dert a Nagy­vá­rad-Arad gyors­for­gal­mi út kivi­te­le­zé­sé­re, mely Sza­lon­tá­nál éri el a magyar határt és csat­la­ko­zik az M44-es gyors­for­gal­mi útra. A beru­há­zás Romá­ni­á­ban egye­dül­ál­ló módon a két megye – Bihar és Arad – köz­gyű­lé­se közöt­ti együtt­mű­kö­dés révén való­sul meg.

For­rás: demok​ra​ta​.hu