Hírek Amerikai hirek Hama­ro­san beje­len­ti indu­lá­sát Donald Trump?

Hama­ro­san beje­len­ti indu­lá­sát Donald Trump?

Joe Biden demok­ra­ta pár­ti ame­ri­kai elnök az inf­lá­ció mér­sék­lé­sé­nek ígé­re­té­vel kam­pá­nyolt hét­főn, a hol­na­pi ame­ri­kai fél­idős válasz­tá­si kam­pány utol­só nap­ján. Talán nem vélet­le­nül, hiszen szin­te min­den fel­mé­rés sze­rint az egek­be emel­ke­dő inf­lá­ció és üzem­anyag­árak miatt aggód­nak a leg­in­kább az ame­ri­ka­i­ak. A válasz­tó­pol­gá­rok több­sé­ge, 70 szá­za­lé­ka sze­rint halad rossz irány­ba az ország a jelen­le­gi kor­mány­zat irá­nyí­tá­sa alatt, de még a bal­li­be­rá­lis Demok­ra­ta Párt híve­i­nek több­sé­ge is elégedetlen.

A rend­kí­vül ala­csony, 40 – 41 szá­za­lé­kos támo­ga­tott­ság­nak örven­dő elnök ame­ri­kai idő sze­rint ma este a kele­ti par­ti Mary­land állam­ban készül beszé­det mon­da­ni, ahol a Demok­ra­ta Párt­nak nagy esé­lye van győz­ni a jobb­ol­da­li Repub­li­ká­nus Párt felett. Biden az elmúlt napok­ban demok­ra­ta pár­ti elő­de­it, a nála jóval nép­sze­rűbb Barack Oba­mát és Bill Clin­tont is segít­sé­gül hív­ta, hogy a sza­va­zó­kat a demok­ra­ta képviselő‑, sze­ná­tor- és kor­mány­zó­je­löl­tek meg­vá­lasz­tá­sá­ra biztassák.

Biden – a fel­mé­ré­sek­re fittyet hány­va – úgy véli, sok­kal nagyobb káoszt terem­te­ne és töb­bet árta­na a gaz­da­ság­nak, ha a repub­li­ká­nu­sok sze­rez­nék meg a hatal­mat a tör­vény­ho­zás egyik vagy mind­két házá­ban. Az elnök sze­rint a jobb­ol­dal első dol­ga a jólé­ti prog­ra­mok meg­kur­tí­tá­sa len­ne, továb­bá több­ször is poli­ti­kai erő­szak veszé­lyé­re hív­ta fel a figyel­met, mond­ván: a demok­rá­cia a válasz­tás tét­je. Ezzel töb­bek között a kép­vi­se­lő­ház elnö­ke, a demok­ra­ta Nancy Pel­o­si fér­je elle­ni mina­pi táma­dás­ra, illet­ve a tava­lyi janu­ár 6‑i Capi­to­li­um elle­ni, öt halá­los áldo­zat­tal járó ost­rom­ra utalt, ami­kor az elnök­vá­lasz­tást elvesz­tő repub­li­ká­nus Donald Trump hívei roha­moz­ták meg a washing­to­ni tör­vény­ho­zás épü­le­tét. Az eset­tel kap­cso­lat­ban a demok­ra­ták vizs­gá­ló­bi­zott­sá­got is fel­ál­lí­tot­tak a kong­resszus­ban, amely nem­rég hiva­ta­los, köte­le­ző ere­jű idé­zést kül­dött Trump­nak, hogy eskü alatt tett val­lo­mást kér­jen tőle.

Mind­eköz­ben Donald Trump Ohi­ó­ban készül fel­szó­lal­ni, ahol ame­ri­kai média­ér­te­sü­lé­sek sze­rint arra vonat­ko­zó­an ter­vez beje­len­tést ten­ni, hogy újraindul‑e az elnö­ki tiszt­sé­gért 2024-ben.

Trump több­ször utalt rá az elmúlt napok­ban, hogy hama­ro­san beje­len­tést tesz. A Repub­li­ká­nus Pár­ton belü­li fel­mé­ré­sek több­sé­ge sze­rint Trump a leg­nép­sze­rűbb poli­ti­kus, ami­kor az elnök­je­lölt­ség­ről van szó. Őt Ron DeS­an­tis flo­ri­dai kor­mány­zó köve­ti, aki a hol­na­pi kor­mány­zó­vá­lasz­tá­son is indul újra­vá­lasz­tá­sá­ért. Biden­hez hason­ló­an Trump is végig­jár­ta az orszá­got az elmúlt napok­ban, kemé­nyen osto­roz­va Bide­nék eddi­gi teljesítményét.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu