Hírek Külföldi hirek Halá­los áldo­za­ta is van a liba­no­ni tüntetésnek

Halá­los áldo­za­ta is van a liba­no­ni tüntetésnek

Két hóna­pig marad­na minisz­ter­el­nök Diáb

Elő­re­ho­zott par­la­men­ti válasz­tá­sok kiírá­sát java­sol­ta szom­ba­ton Haszan Diáb liba­no­ni kor­mány­fő, miu­tán több ezer ember köve­tel­te Bej­rút bel­vá­ro­sá­ban a kor­mány és a poli­ti­kai elit távo­zá­sát a bej­rú­ti kikö­tő­ben ked­den bekö­vet­ke­zett pusz­tí­tó ere­jű rob­ba­nást köve­tő­en, ahol az össze­csa­pá­sok­ban egy rend­őr meghalt.

„Elő­re­ho­zott válasz­tá­sok nél­kül nem tudunk kilá­bal­ni ebből a vál­ság­ból” – olvas­ta fel köz­le­mé­nyét a liba­no­ni kor­mány­fő. Diáb hoz­zá­tet­te, hogy nem ő a fele­lős az ország hóna­pok óta tar­tó gaz­da­sá­gi és poli­ti­kai vál­sá­gá­ért. Elmond­ta azt is, hogy még két hóna­pon át kész hiva­tal­ban marad­ni, amíg a poli­ti­kai erők meg­ál­la­pod­nak az elő­re­ho­zott válasz­tá­sok kiírá­sá­ról. „Én a vál­to­zás­ra vágyó liba­no­ni­ak­kal vagyok” – szö­gez­te le Diáb.

Halá­los áldo­za­ta is van a tüntetésnek

Pár órá­val koráb­ban ezrek gyűl­tek össze Bej­rút bel­vá­ro­sá­ban, és a kor­mány és a poli­ti­kai elit távo­zá­sát köve­tel­ték. Til­ta­ko­zók egy cso­port­ja kövek­kel és botok­kal dobál­ta meg a rend­őrö­ket, és át akar­ták tör­ni azt a kor­dont, amellyel a rend­őr­ség a par­la­ment­hez veze­tő utat lezár­ta. A rend­őr­ség könny­gázt és gumi­lö­ve­dé­ket is beve­tett a til­ta­ko­zók ellen. A helyi tévé élő adá­sá­ban vér­ző embe­re­ket lehe­tett lát­ni. A helyi vörös­ke­reszt infor­má­ci­ói sze­rint több mint szá­zan meg­se­be­sül­tek, 30-nál is több embert kór­ház­ba kel­lett vin­ni. Az erő­szak­nak leg­alább egy halá­los áldo­za­ta is van, egy rend­őr meghalt.

A fel­dü­hö­dött tün­te­tők kor­mány­épü­le­te­ket ost­ro­mol­nak, köz­tük a kör­nye­zet­vé­del­mi minisz­té­ri­u­mot, a liba­no­ni bank­szö­vet­ség szék­há­zát és az ener­ge­ti­kai minisz­té­ri­u­mot.  A par­la­ment épü­le­te előtt tűz ütött ki, lövöl­dö­zés­ről is érkez­tek hírek, de a par­la­men­ti őrség cáfol­ta ezeket.

A tün­te­tők elő­ző­leg meg­ost­ro­mol­ták a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um épü­le­tét, ame­lyet „a for­ra­da­lom főha­di­szál­lá­sá­nak” nyil­vá­ní­tot­tak. Bej­rút bel­vá­ro­sá­ban össze­csa­pá­sok zaj­la­nak a tün­te­tők és a biz­ton­sá­gi erők között. Egy rend­őr­sé­gi szó­vi­vő sze­rint egy rend­őr éle­tét vesztette.

A rob­ba­nás előtt is for­ron­gott Libanon

Liba­non már a ked­di rob­ba­nás előtt is hóna­po­kon át for­ron­gott. 2019 ősze óta hatal­mas tün­te­té­sek vol­tak ország­szer­te, az ország gaz­da­sá­ga és a liba­no­ni font érté­ke mély­re­pü­lés­be kez­dett, és a töme­gek köve­tel­ték az álta­luk a vál­sá­gért fele­lős­nek tar­tott poli­ti­kai elit távozását.

Ked­den hatal­mas rob­ba­nás ráz­ta meg a liba­no­ni fővá­rost. Több mint 2700 ton­na, évek óta a kikö­tő­ben tárolt ammó­ni­um-nit­rát rob­bant fel, ami miatt leg­alább 150 ember meg­halt, mint­egy hat­ez­ren meg­sé­rül­tek és száz­ez­rek ott­ho­na vált lak­ha­tat­lan­ná Bej­rút­ban. A deto­ná­ci­ót köve­tő­en kide­rült, hogy ille­té­ke­sek éve­ken át rend­sze­re­sen figyel­mez­tet­ték a ható­sá­go­kat, hogy a hatal­mas mennyi­sé­gű ammó­ni­um-nit­rát kikö­tői táro­lá­sa veszélyt jelent, de végül sen­ki nem tett sem­mit, hogy a vegy­szert elszál­lít­sák a rak­tár­ból. Ezt köve­tő­en egy­más­ra muto­ga­tás kez­dő­dött, és a ható­sá­gok 19 embert őri­zet­be vet­tek, köz­tük a bej­rú­ti kikö­tő és a vám­hi­va­tal vezetőjét.

For­rás: Man­di­ner / MTI