Hírek Sport hirek Haj­szál­ra volt a bra­vúr­tól a Fradi

Haj­szál­ra volt a bra­vúr­tól a Fradi

A hősi­e­sen fut­bal­lo­zó Ferenc­vá­ros hosszab­bí­tás­ban kapott gól­lal szen­ve­dett 2 – 1‑es vere­sé­get a Juven­tus ven­dé­ge­ként a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja cso­port­kö­ré­nek negye­dik for­du­ló­já­ban, így a tori­nó­i­ak tovább­ju­tot­tak a négyesből.

A végig bát­ran fut­bal­lo­zó Ferenc­vá­ros Myr­to Uzu­ni talá­la­tá­val szer­zett veze­tést a 19. perc­ben, így a magyar csa­pat eddig min­den BL-cso­port­mér­kő­zé­sén leg­alább egy­szer ered­mé­nyes volt. Az ötszö­rös arany­lab­dás Cris­ti­a­no Ronal­do a 35. perc­ben egyen­lí­tett, a haza­i­ak győz­tes gól­ját pedig a cse­re­ként beál­ló Alva­ro Mora­ta fejel­te a 92. percben.

Az FTC egy­elő­re rosszabb gól­kü­lönb­sé­ge miatt a Dina­mo Kijev mögött maradt a G cso­port­ban, mely­ből az ola­szok mel­lett szin­tén nyol­cad­dön­tő­be jutott a tovább­ra is száz­szá­za­lé­ko­san élen álló FC Barcelona.

Jövő szer­dán, az ötö­dik for­du­ló­ban a magyar baj­nok­csa­pat a kata­lán együt­test fogad­ja a Pus­kás Arénában.

Baj­no­kok Ligá­ja, cso­port­kör, G cso­port, 4. for­du­ló:
Juven­tus (olasz)-Ferencváros 2 – 1 (1−1)
Tori­no, Alli­anz Sta­di­on, zárt kapus, v.: Dani­el Siebert (német)
gól­szer­zők: Ronal­do (35.), Mora­ta (92.), illet­ve Uzu­ni (19.)

Juven­tus: Szczesny – Cuad­ra­do, Dani­lo, De Ligt, Sand­ro – McKen­nie (Kulus­evski, 62.), Ben­tanc­ur (Rabi­ot, 83.), Art­hur (Ram­sey, 83.), Ber­nar­desc­hi (Chie­sa, 62.) – Dyba­la (Mora­ta, 62.), Ronal­do
Ferenc­vá­ros: Dibusz – Lov­ren­csics (Bot­ka, 75.), Bla­zic, Frim­pong, Dva­li, Heis­ter – Sig­ér (Lai­do­u­ni, 75.), Som­alia – Zub­kov (Isa­el, 70.), Uzu­ni, Tok­mac Ngu­en (Boli, 70.)

A magyar csa­pat kezd­te a talál­ko­zót, és már tíz másod­perc után lövő­hely­zet­be is került, de Tok­mac kísér­le­tét Szczesny könnye­dén fog­ta. A gyors Fra­di-pró­bál­ko­zás után a Juven­tus igye­ke­zett kez­de­mé­nyez­ni – a nyol­ca­dik perc­ben McKen­nie teker­te közép­re a lab­dát, Ronal­do már emel­ke­dett vol­na, de Frim­pong szo­rí­tá­sá­ban nem tudott kel­lő­en elrugaszkodni.

A 15. perc­ben a Juven­tus is hely­zet­be került: egy szép, bal­ol­da­li össz­já­ték után Cuad­ra­do esté­ben lőtt, de Dibusz hatal­mas bra­vúr­ral hárított.

Négy perc­cel később meg­sze­rez­te a veze­tést az FTC: Tok­mac kapott remek lab­dát, aki a védő­jét leráz­va jobb­ról cen­te­re­zett, a Dani­lón meg­pat­ta­nó beadást Myr­to Uzu­ni a hazai kapu­ba jut­tat­ta (0−1)!

A tori­nó­i­ak a kapott gól után maga­sabb foko­zat­ra kap­csol­tak, beszo­rí­tot­ták a zöld-fehé­re­ket, akik viszont rend­re jól helyez­ked­tek. A 26. perc­ben sike­rült kisza­ba­dul­ni a nyo­más­ból, Zub­kov azon­nal a kapu felé for­dult, majd a tizen­ha­tos elő­te­ré­ből lőtt is, ám az elfor­du­ló De Ligt blok­kol­ni tudott. Pil­la­na­tok­kal később ismét Dibusz kapu­ja előtt zaj­lott a játék, de a hazai táma­dók nem tud­ták fel­tör­ni a fegyel­me­zett, jól záró vendégvédelmet.

A hazai nyo­más­ra a Fra­di vil­lám­gyors kont­ra­tá­ma­dá­sok­kal vála­szolt: fél óra játék után Lov­ren­csics taná­ri módon ugrat­ta ki Zub­ko­vot, aki ész­re­vet­te a közé­pen érke­ző Tok­ma­cot, de a védők­nek sike­rült köz­be­szúr­ni­uk. Másod­per­cek­kel később Dva­li passz­kí­sér­le­tét kap­csol­ta le Cuad­ra­do, a kolum­bi­ai pedig pont úgy nyúlt bele a lab­dá­ba, hogy az jó volt Dyba­lá­nak, aki kiug­rat­ta Ronal­dót, a por­tu­gál azon­ban lesen volt.

A 34. perc­ben ismét az ötszö­rös arany­lab­dás volt fősze­rep­ben: 24 méter­ről bal­lal lőtt a Fra­di kapu­já­ba, Dibusz nem érte el a lab­dát (1−1).

A zöld-fehé­re­ket nem fog­ta vissza a tori­nó­i­ak egyen­lí­tő gól­ja és a közép­kez­dés után szin­te azon­nal ott vol­tak a hazai kapu előtt, de Zub­kov lövé­sé­be egy védő ért bele, míg Heis­ter óri­á­si bom­bá­ját Szczesny­nek kel­lett a kapu fölé ütnie. A fél­idő végé­hez köze­led­ve a Juven­tus ismét beszo­rí­tot­ta a ferenc­vá­ro­si­a­kat a kapu­juk elé, de a Bla­zic-Frim­pong-Dva­li bel­ső­vé­dő-hár­mas nagy­sze­rű­en áll­ta a sarat a világ­sztá­rok­kal tele­tűz­delt ola­szok ellen, így 1 – 1‑gyel mehet­tek pihe­nő­re a csapatok.

Ahogy az vár­ha­tó volt, a Juven­tus a szü­net után szin­te azon­nal neki­esett a zöld-fehé­rek­nek, minél előbb sze­ret­ték vol­na meg­sze­rez­ni a veze­tést, de tovább­ra sem talál­tak rést a ferenc­vá­ro­si védő­fa­lon. A 60. perc­ben Ber­nar­desc­hi vet­te cél­ba Dibusz kapu­ját, de csak a kapu­fát talál­ta el. And­rea Pir­lo vál­toz­ta­tott elő­ször, ráadá­sul rög­tön hár­mat is cse­rélt: Dyba­lát Mora­ta, Ber­nar­deschit Chie­sa, McKennie‑t Kulus­evski váltotta.

A 69. perc­ben a cse­re­ként beál­ló Mora­ta ugrat­ta ki Ronal­dót, aki meg­pró­bál­ta eltol­ni a lab­dát Dibusz mel­lett, ám a magyar válo­ga­tott kapus elké­pesz­tő bra­vúrt bemu­tat­va meg­aka­dá­lyoz­ta a por­tu­gál kísér­le­tét. Egy perc­cel később Szer­hij Reb­rov is vál­toz­ta­tott: Tok­mac és Zub­kov hagy­ta el a pályát, helyük­re Boli és Isa­el érkezett.

A Juven­tus folya­ma­to­san nyo­más alatt tar­tot­ta a magyar csa­pat védel­mét, de a beívelt lab­dá­kat rend­re sike­rült elta­ka­rí­ta­ni. Reb­rov a 75. perc­ben ismét ket­tőt vál­to­za­tott: Lov­ren­csics helyett Bot­ka, Sig­ér helyett Lai­do­u­ni érkezett.

A 77. perc­ben Mora­ta indult a les­ha­tár­ról, majd egye­dül vit­te a kapu­ra a lab­dát, de éles szög­ből leadott bal­lá­bas pró­bál­ko­zá­sa a kapu­fán csat­tant. Per­cek­kel később ismét a haza­i­ak veszé­lyez­tet­tek: Chie­sa beadá­sát még sike­rült kife­jel­ni, ám pont Ben­tanc­ur elé, aki lőtt is, de Dibusz érin­té­sé­vel fölé ment a lab­da. A Juven­tus ismét vál­toz­ta­tott: Art­hurt Ram­sey, Ben­tanc­urt Rabi­ot váltotta.

A játék­ve­ze­tő a meccs végén négy per­cet hosszab­bí­tott, ezt pedig nem sike­rült kihúz­ni: a 92. perc­ben egy gyors táma­dás végén, egy jobb olda­li beadást köve­tő­en Mora­ta fejelt sze­ren­csé­vel a kapu­ba, ezzel eldönt­ve a talál­ko­zót és a három pont sor­sát (2−1).

Nem mond­hat­ni, hogy a Juve érdem­te­le­nül szer­zett három pon­tot, de a Fra­di játé­kát lát­va a dön­tet­len is igaz­sá­gos lett vol­na – magyar szem­szög­ből sok­kal igaz­sá­go­sabb –, hiszen a Reb­rov-csa­pat nagyon szer­ve­zet­ten véde­ke­zett és veszé­lyes kont­rá­kat veze­tett. Erre a tel­je­sít­mény­re min­de­nest­re büsz­kék lehet­nek az Üllői úton.

A cso­port másik meccsén:
Dina­mo Kijev (ukrán)-FC Bar­ce­lo­na (spa­nyol) 0 – 4 (0−0)

1. FC Bar­ce­lo­na 12 pont – már tovább­ju­tott
2. Juven­tus 9 p. – már tovább­ju­tott
3. Dina­mo Kijev 1 p.
4. Ferenc­vá­ros 1 p.

For­rás: Demokrata