Hírek Sport hirek Haj­rá, Magyarok!

Haj­rá, Magyarok!

Hét­főn a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott is meg­kez­di sze­rep­lé­sét a 2024-es Euró­pa-baj­nok­ság selej­te­ző­so­ro­za­tá­ban: a G cso­port máso­dik for­du­ló­já­ban a bol­gár csa­pa­tot fogad­ja a Pus­kás Arénában.

A nyi­tó­kör­ben sza­bad­na­pos nem­ze­ti együt­tes egy­ér­tel­mű­en győz­tes rajt­ban remény­ke­dik az elmúlt évek sike­re­it és Eb-rész­vé­te­le­it tekint­ve, de koránt­sem vehe­ti fél­váll­ról a mér­kő­zést, mert koráb­ban több­ször – pél­dá­ul a leg­utób­bi vb-selej­te­ző­kön Albá­nia ellen – meg­gyűlt a baja, ami­kor irá­nyí­ta­nia kel­lett a játé­kot. Már­pe­dig a világ­rang­lis­tán 71. Bul­gá­ria ellen min­den bizonnyal az ellen­fél sze­ret­ne inkább a biz­tos véde­ke­zés­ből indí­tott gyors ellen­tá­ma­dá­sok­kal pró­bál­koz­ni, ami éppen a magya­rok leg­na­gyobb erőssége.

Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány­nak az min­den­kép­pen gon­dot okoz, hogy a válo­ga­tot­tól tavaly vissza­vo­nult Sza­lai Ádám helyén ki legyen a közép­csa­tár, mert a csü­tör­tö­ki barát­sá­gos mér­kő­zé­sen az ész­tek ellen győz­tes gólt szer­ző Ádám Mar­tin – elmon­dá­sa sze­rint – nincs olyan fizi­kai álla­pot­ban, hogy végig­bír­jon 90 per­cet. Éppen ezért könnyen lehet, hogy Sal­lai Roland sze­mé­lyé­ben „hamis kilen­ces­sel” áll fel a nem­ze­ti együt­tes, így viszont a Fre­i­burg táma­dó­já­nak helyet­te­sét kell megtalálni.

Az olasz szak­em­ber a játék olva­sá­sá­ban, a védők­től az elő­re ívelt átadá­sok sem­le­ge­sí­té­sé­ben, a közép­pá­lyá­sok­tól pedig a lepat­ta­nó lab­dák meg­szer­zé­sé­ben vár javulást.

Az első ellen­fél a Mon­te­neg­ró­tól elszen­ve­dett fájó vere­ség­gel kez­dett pén­te­ken, ugyan­is a tavaly júli­us­ban kine­ve­zett Mla­den Krs­ta­jic irá­nyí­tá­sá­val elő­ször kapott ki. A bol­gá­rok min­den bizonnyal nagy elszánt­ság­gal küz­de­nek majd, mert két vere­ség­gel bár nem pecsé­te­lő­dik meg a sor­suk, de min­den­kép­pen hatal­mas hát­rány­ba kerül­né­nek. A szerb szak­ve­ze­tő­vel amúgy is sok­kal agresszí­vebb fut­ballt ját­sza­nak, mint koráb­ban, ami­kor három éve a magya­rok 3 – 1‑re nyer­tek Szó­fi­á­ban az Eb-pót­se­lej­te­ző elődöntőjében.

A cso­port másik talál­ko­zó­ján dél­szláv rang­adót ren­dez­nek, amely az éllo­vas pozí­ci­ó­ról dönt majd, mivel éppen a nyi­tó­kör­ben győz­tes szerb és mon­te­neg­rói válo­ga­tott csap össze egy­más­sal Pod­go­ri­cá­ban. Előb­bi könnyed papír­for­ma siker­rel kez­dett a kvin­tett leg­gyen­gébb­nek tar­tott tag­ja, Lit­vá­nia ellen, míg utób­bi éppen Bul­gá­ri­á­ból hoz­ta el a három pon­tot. A máso­dik dia­dal mind­két csa­pat­nak hatal­mas önbi­zal­mat adna és nye­reg­ben érez­het­né magát, a dön­tet­len­nek pedig min­den bizonnyal a tör­té­ne­tük első világ­ese­mé­nyé­ért haj­tó mon­te­neg­ró­i­ak örül­né­nek jobban.

A 2024-es, német­or­szá­gi kon­ti­nens­vi­a­dal­ra az első ket­tő utaz­hat az ötös­ből. A magyar csa­pat­nak némi biz­ton­sá­got adhat, hogy a tava­lyi remek Nem­ze­tek Ligá­ja-sze­rep­lés­sel – az élvo­nal­ban nyol­ca­dik lett -, szin­te biz­to­san pót­se­lej­te­zőn javít­hat­na siker­te­len kva­li­fi­ká­ció ese­tén. Amennyi­ben a magya­rok lecsúsz­nak az első két pozí­ci­ó­ról, csak akkor marad­nak le a pót­se­lej­te­ző­ről is, ha a Nem­ze­tek Ligá­já­ban előt­tük vég­ző hol­land, hor­vát, spa­nyol, olasz, dán, por­tu­gál, bel­ga hetes­ből leg­alább négy nem jut ki hagyo­má­nyos módon az Eb-re, ami­re mini­má­lis az esély. Mar­co Ros­si tanít­vá­nya­i­nak ugyan­ak­kor egy­ér­tel­mű cél­ja, hogy ezút­tal ne kény­sze­rül­je­nek „pót­vizs­gá­ra”, azaz az 1986-os világ­baj­nok­ság óta elő­ször jus­son ki a csa­pat egye­nes úton egy nagy tor­ná­ra. Az elő­ző két alka­lom­mal egy­for­mán pót­se­lej­te­zőn vív­ta ki az Eb-rész­vé­telt a magyar válogatott.

Eb-selej­te­ző, G cso­port, 2. forduló:

hét­fő:

MAGYAR­OR­SZÁG-Bul­gá­ria, Pus­kás Aré­na 20.45

Mon­te­neg­ró-Szer­bia, Pod­go­ri­ca 20.45

Koráb­bi eredmények:

1. for­du­ló (már­ci­us 24.):

Szer­bia-Lit­vá­nia 2 – 0 (1−0)

Bul­gá­ria-Mon­te­neg­ró 0 – 1 (0−0)

A cso­port továb­bi programja:

3. for­du­ló (júni­us 17.):

Lit­vá­nia-Bul­gá­ria, Kaunas 15.00

Mon­te­neg­ró-MAGYAR­OR­SZÁG, Pod­go­ri­ca 18.00

4. for­du­ló (júni­us 20.):

Bul­gá­ria-Szer­bia, Raz­grad 20.45

MAGYAR­OR­SZÁG-Lit­vá­nia, Pus­kás Aré­na 20.45

5. for­du­ló (szep­tem­ber 7.):

Lit­vá­nia-Mon­te­neg­ró, Kaunas 20.45

Szer­bia-MAGYAR­OR­SZÁG 20.45

6. for­du­ló (szep­tem­ber 10.):

Mon­te­neg­ró-Bul­gá­ria 18.00

Lit­vá­nia-Szer­bia, Kaunas 20.45

7. for­du­ló (októ­ber 14.):

Bul­gá­ria-Lit­vá­nia 18.00

MAGYAR­OR­SZÁG-Szer­bia, Pus­kás Aré­na 20.45

8. for­du­ló (októ­ber 17.):

Lit­vá­nia-MAGYAR­OR­SZÁG, Kaunas 20.45

Szer­bia-Mon­te­neg­ró 20.45

9. for­du­ló (novem­ber 16.):

Bul­gá­ria-MAGYAR­OR­SZÁG 20.45

Mon­te­neg­ró-Lit­vá­nia 20.45

10. for­du­ló (novem­ber 19.):

MAGYAR­OR­SZÁG-Mon­te­neg­ró, Pus­kás Aré­na 15.00

Szer­bia-Bul­gá­ria 15.00

For­rás: demok​ra​ta​.hu