Hírek Amerikai hirek Haj­lék­ta­lan­ból lett repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­nőt is megválasztottak

Haj­lék­ta­lan­ból lett repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­nőt is megválasztottak

Egy­re több kon­zer­va­tív női kép­vi­se­lő fog­lal helyet az ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház­ban. Van közöt­tük olyan is, aki az utcá­ról küz­döt­te fel magát egé­szen a sze­ná­tu­sig. Nyolc, koráb­ban demok­ra­ták által elfog­lalt szé­ken ül majd repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő, és a 8‑ból 6 nő. 

Leg­alább 13 repub­li­ká­nus nő csat­la­ko­zik a 117. ame­ri­kai kong­resszus­hoz a 2020-as válasz­tá­sok után. Ezzel a kép­vi­se­lő­ház­ban helyet fog­la­ló nők szá­ma a leg­ma­ga­sabb lesz Ame­ri­ka történelmében.

Egy­re több repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő ül a szék­so­rok­ban, és a 8, koráb­ban demok­ra­ta hely­ből 6‑ot nők fog­lal­nak el. A Washing­ton Post cik­ke alap­ján a mos­ta­ni 13 kép­vi­se­lő­nő­höz több mint egy tucat csat­la­koz­hat, ezzel meg­dup­láz­va számukat.

A repub­li­ká­nus párt (Grand Old Par­ty, GOP) új kong­resszu­si kép­vi­se­lői maguk is tör­té­nel­met írnak. A dél-karo­li­nai Nancy Mace pél­dá­ul az első nő, akit meg­vá­lasz­tot­tak az állam­ban, a flo­ri­dai Kat Cam­mack pedig a leg­fi­a­ta­labb női GOP-kép­vi­se­lő lett.

Kat Cam­mack Flo­ri­da har­ma­dik válasz­tó­kör­ze­té­ben nyert, több szem­pont­ból is külön­le­ges a története.

Cam­mack haj­lék­ta­lan lett, miu­tán a csa­lád­ja egy meg­bu­kott Oba­ma-prog­ram miatt elve­szí­tet­te a szar­vas­mar­ha­far­mot, ahol fel­nőtt. Hóna­po­kig az utcán élt, majd Ted Yoho kép­vi­se­lő kam­pány­me­ne­dzse­re lett, aztán maga is indult a kép­vi­se­lői posztért.

Maria Elvi­ra Sala­zar Flo­ri­da 27. válasz­tó­kör­ze­té­nek kép­vi­se­lő­je lett.

Egé­szen fia­ta­lon meg­ta­nul­ta, mit jelent a sza­bad­ság, ami­kor szü­lei Fidel Castro ide­jén emig­rál­tak Kubá­ból. A szo­ci­a­liz­mus elle­ni harc­ra tet­te fel az életét.

Mar­j­orie Gree­ne Geor­giá­ban nyert óri­á­si fölénnyel, a 14. válasz­tó­kör­ze­tet képviseli.

Gree­ne a szo­ci­a­liz­mus elle­ni küz­de­lem egyik élhar­co­sa, három gyer­mek any­ja, saját biz­ni­szét veze­ti hosszú évek óta. Meg­ala­pí­tot­ta, fej­lesz­tet­te és elad­ta az USA egyik leg­na­gyobb CrossFit-edzőtermét.

Ash­ley Hin­son Iowa 1. válasz­tó­kör­ze­té­ben ara­tott győzelmet.

Azt mond­ja, ő az, aki a hét­köz­na­pi embe­re­ket kép­vi­se­li a kis­bu­szá­val és a hite­lé­vel. Az iowai embe­rek gaz­da­sá­gi hely­ze­té­nek javí­tá­sá­ért küzd évek óta, így kam­pá­nyá­ban főleg adó­csök­ken­tést és inf­ra­struk­tú­ra-fej­lesz­tést ígért.

Lau­ren Boe­bert Col­ora­do állam 3. válasz­tó­kör­ze­té­nek kép­vi­se­lő­je lett.

Kam­pá­nyát a fegy­ver­tar­tás, az ener­gia és az alkot­má­nyos jogok köré épí­tet­te fel. Poli­ti­kai kar­ri­er­jén kívül egy étter­met üze­mel­tet (Shooter’s Grill).

Vic­to­ria Spartz India­na állam 5. kör­ze­té­ben nyert.

A félig ukrán, félig ame­ri­kai kép­vi­se­lő pénz­ügyi ügy­ve­ze­tő­ként dol­go­zott nagy­vál­la­la­tok­nál, amíg állam­pol­gár­sá­gát meg­sze­rez­te. Koráb­ban sze­ná­tor­ként, most a kép­vi­se­lő­ház­ban küzd az alkot­mány máso­dik adden­du­má­ért, a fegy­ver­tar­tá­si jogokért.

Ame­ri­ka-szer­te egy­re több női kép­vi­se­lőt válasz­ta­nak meg: Lisa McC­la­in Michi­gan­ben, Michel­le Fisch­bach Min­ne­so­tá­ban, Yvet­te Her­rell Új-Mexi­kó­ban, Step­ha­nie Bice Okla­ho­má­ban, Nancy Mace Dél-Karo­li­ná­ban, Dia­na Harsh­bar­ger Tenn­es­se­e­ben zse­bel­te be a leg­több szavazatot.

For­rás: 888​.hu