Hírek Clevelandi hirek Hagyo­mány­őr­zés a diasz­pó­rá­ban + videó

Hagyo­mány­őr­zés a diasz­pó­rá­ban + videó

A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány és a cleve­landi Cser­kész Regős Cso­port közö­sen szer­vez­te a magyar hagyo­má­nyok sze­rin­ti tél­te­me­tést, far­sang­te­me­tést vagy más szó­val a kiszehajtást. 

2023. Feb­ru­ár 19-én. a vasár­na­pi Szent Imre temp­lo­mi szent­mi­se után, a temp­lom előt­ti kör par­ko­ló­ban került sor az ese­mény­re. Illést, a szal­ma­bá­but masz­kos török, busó kecs­ke, vén­asszony és más ala­kos­ko­dók, han­gos kerep­lés­sel, ostor­csat­to­gás­sal, nagy zaj­jal kísér­ték a  “vesz­tő­hely­re”.

Az íté­le­tet azon­nal a hely­szí­nen vég­re­haj­tot­ták, tűz­re került Illés, majd közös kör­tánc­cal űzték el a telet. For­ralt bor, far­san­gi fánk és csö­rö­ge mel­lett ele­ve­ní­tet­ték fel emlé­ke­i­ket ezzel az egye­di magyar hagyo­mánnyal kapcsolatban.

Ezt a majd­nem fele­dés­be merült nép­szo­kást sze­ret­nék meg­őriz­ni, újra rend­sze­res­sé ten­ni, hogy fenn­ma­rad­has­son a követ­ke­ző nem­ze­dé­kek­nek is.

Gaz­dag magyar népi hagyo­má­nya­in­kat ápol­ni és tovább örö­kí­te­ni kötelesség.

Ez a cleve­landi magyar egye­sü­le­tek­nek egyik leg­fon­to­sabb törek­vé­se, ennek jegyé­ben szü­let­nek és való­sul­nak meg az ehhez hason­ló események.

Kas­sai Lajos lovas­íjász mot­tó­ját tűz­ték a zászlójukra 

Nem az ősö­ket kell követ­ni, hanem azt, amit ők követ­tek

Csi­bi Lóránd