Hírek Amerikai hirek Hac­ker­tá­ma­dás érte az Ame­ri­kai kor­mány­za­ti háló­za­to­kat is

Hac­ker­tá­ma­dás érte az Ame­ri­kai kor­mány­za­ti háló­za­to­kat is

A washing­to­ni kor­mány szer­dán meg­erő­sí­tet­te, hogy egy nem­ré­gi­ben tör­tént hac­ker­tá­ma­dás kiha­tott a kor­mány­za­ti háló­za­tok­ra, érté­ke­lé­se sze­rint a táma­dás „jelen­tős és folya­ma­tos” volt.

A The Washing­ton Post című napi­lap és a Reu­ters hír­ügy­nök­ség vasár­nap ame­ri­kai kor­mány­za­ti ille­té­ke­sek­re hivat­koz­va azt írta:feltételezhetően orosz hac­ke­rek hoz­zá­fér­tek a pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um bel­ső leve­le­zé­sé­hez és a keres­ke­del­mi minisz­té­ri­um­hoz tar­to­zó Nem­ze­ti Táv­köz­lé­si és Infor­má­ci­ós Hiva­tal (NTIA) adataihoz,

figye­lem­mel kísér­ték a két tár­ca bel­ső elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­sét. A jelen­tés­ben olyan embe­re­ket idéz­tek, aki­kat­tól tar­ta­nak, hogy az eddig fel­tárt beha­to­lás csak a jég­hegy csú­csa lehet.

Az ame­ri­kai hír­szer­zés ami­att aggó­dik, hogy a hac­ke­rek a fel­hasz­nált esz­kö­zök­kel más kor­mány­za­ti ügy­nök­sé­gek háló­za­tá­ba is képe­sek lehet­tek bejut­ni. A Reu­ters hír­ügy­nök­ség­nek három for­rás is meg­erő­sí­tet­te, hogy a kor­mány­zat Orosz­or­szá­got sej­ti a táma­dá­sok mögött.Dimitrij Pesz­kov, a Kreml szó­vi­vő­je hét­főn valót­la­nok­nak minő­sí­tet­te azo­kat a saj­tó­hí­re­ket, ame­lyek sze­rint Orosz­or­szág áll a hac­ker­tá­ma­dá­sok mögött,

ame­lyek­kel az ame­ri­kai pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um és a Nem­ze­ti Táv­köz­lé­si és Infor­má­ci­ós Hiva­tal (NTIA) szá­mí­tó­gép­rend­sze­ré­be hatol­tak be.

Az ame­ri­kai Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da (FBI), a bel­biz­ton­sá­gi tár­cá­nak a válasz­tá­sok biz­ton­sá­gá­ért fele­lős inf­ra­struk­tu­rá­lis és kiber­biz­ton­sá­gi ügy­nök­sé­ge (CISA), vala­mint a Nem­ze­ti Hír­szer­zé­si Igaz­ga­tó Hiva­ta­la (ODNI) egy közös köz­le­mény­ben szer­dán azt írta: tovább­ra is azon dol­goz­nak, hogy fel tud­ják mér­ni a beha­to­lás mélységét.

A Solar­Winds Corp ame­ri­kai tech­no­ló­gi­ai vál­la­lat, ame­lyen keresz­tül kez­dőd­tek el a beha­to­lá­sok, arról szá­molt be, hogy ügy­fe­lei közü­l­akár tizen­nyol­cez­ren is letölt­het­tek egy olyan szoft­ver­fris­sí­tést, amely lehe­tő­vé tet­te a hac­ke­rek­nek, hogy ész­re­vét­le­nül kém­ked­je­nek vál­lal­ko­zá­sok­nál és ügy­nök­sé­gek­nél mint­egy kilenc hónapig.

Az elmúlt napok során az FBI, a CISA, az ODNI „jelen­tős és folya­ma­tos kiber­biz­ton­sá­gi tevé­keny­ség­re lett figyel­mes” – írták a közös közleményben.

A doku­men­tum sze­rint az FBI vizs­gá­la­tot foly­tat és hír­szer­zé­si ada­to­kat gyűjt a fele­lő­sök kide­rí­té­se, üldö­ző­be véte­le és tevé­keny­sé­gük meg­za­va­rá­sá­ra érdekében.

Az FBI, a CISA és az ODNI egye­sí­tett kiber­ko­or­di­ná­ci­ós cso­por­tot hozott lét­re annak érde­ké­ben, hogy össze­han­gol­ja az Egye­sült Álla­mok kor­má­nyá­nak válaszlépéseit.

Robert O’B­ri­en, a Fehér Ház nem­zet­biz­ton­sá­gi tanács­adó­ja ked­den meg­sza­kí­tot­ta euró­pai útját, és vissza­tért Washing­ton­ba, hogy fog­lal­koz­zon a történtekkel.

 For­rás: MTI – 888​.hu