Hírek Amerikai hirek Ha vala­ki tud sze­mé­lye­sen tün­tet­ni, akkor tud sze­mé­lye­sen sza­vaz­ni is

Ha vala­ki tud sze­mé­lye­sen tün­tet­ni, akkor tud sze­mé­lye­sen sza­vaz­ni is

Ha vala­ki tud sze­mé­lye­sen tün­tet­ni, akkor képes sze­mé­lye­sen sza­vaz­ni is – írta Donald Trump ame­ri­kai elnök a Twit­te­ren szer­dán. A koráb­bi tün­te­té­sek­re utal­va az elnök ismét amel­lett érvelt, hogy a levél­sza­va­zás alkal­mat teremt­het a csalásra.

Donald Trump és a repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok több­sé­ge ellen­zi a levél­sza­va­zást, pél­dá­kat hoz­va arra, hogy a mos­ta­ni elő­vá­lasz­tá­so­kon is több helyen – leg­utóbb pél­dá­ul New York­ban – kése­del­me­sen hir­det­tek ered­ményt, mert nem sike­rült idő­ben össze­szá­mol­ni a vok­so­kat. A demok­ra­ták a koro­na­ví­rus-jár­vány­ra hivat­koz­va a levél­sza­va­zást szor­gal­maz­zák. Egyes szö­vet­sé­gi tag­ál­la­mok­ban, pél­dá­ul New Jer­sey­ben a demok­ra­ta pár­ti kor­mány­zó már el is ren­del­te, hogy min­den sza­va­zó­pol­gár­nak küld­jék ki pos­tán a sza­va­zó­cé­du­lá­kat, füg­get­le­nül attól, hogy kérték‑e vagy sem.

A Trump-kam­pány ked­den bíró­ság­hoz for­dult Phil Murphy dön­té­sé­nek meg­vál­toz­ta­tá­sa érde­ké­ben, arra hivat­koz­va, hogy ezen vál­toz­ta­tás­sal a kor­mány­zó meg­sér­tet­te „a pol­gá­rok jogát a válasz­tás­hoz”, s a válasz­tá­si tör­vény módo­sí­tá­sa a tag­ál­la­mi tör­vény­ho­zás hatás­kö­re. Az eddi­gi elő­vá­lasz­tá­si tapasz­ta­la­tok ugyan­ak­kor azt mutat­ják, hogy a jár­vány miatt töb­ben választ­ják a levél­ben­sza­va­zást. Ked­den három állam­ban – Alasz­ká­ban, Wyom­ing­ban és Flo­ri­dá­ban – tar­tot­tak elő­vá­lasz­tást, és friss saj­tó­hí­rek sze­rint Flo­ri­dá­ban a 2016-os elő­vá­lasz­tá­sok­hoz képest jóval töb­ben, több mint két­mil­li­ó­nyi­an dön­töt­tek úgy, hogy pos­tai úton voksolnak.

A válasz­tá­sok mód­ja miat­ti poli­ti­kai viták nyo­mán bírá­la­tok kereszt­tü­zé­be került az álla­mi pos­ta­szol­gá­lat (USPS) is, ame­lyet demok­ra­ta pár­ti poli­ti­ku­sok azzal vádol­nak, hogy az új reform­in­téz­ke­dé­sek­kel aka­dá­lyoz­ná a levél­sza­va­zás zavar­ta­lan lebo­nyo­lí­tá­sát. Lou­is DeJoy, az USPS új veze­tő­je ked­den jelen­tet­te be, hogy a novem­be­ri válasz­tá­so­kig fel­füg­gesz­ti az előd­je által kidol­go­zott és meg is kez­dett refor­mok meg­va­ló­sí­tá­sát. Köz­le­mé­nyé­ben DeJoy hang­sú­lyoz­ta: azért dön­tött így, hogy még a lát­sza­tát is elke­rül­je annak, hogy az USPS befo­lyá­sol­ni akar­ná a válasz­tá­si folya­ma­tot. Közöl­te egy­ben azt is, hogy nem zár­nak be pos­ta­hi­va­ta­lo­kat, nem csök­ken a nyit­va­tar­tá­si ide­jük és nem csök­ken­tik a pos­ta­lá­dák szá­mát sem. 

Egyes demok­ra­ta pár­ti poli­ti­ku­sok a beje­len­tés elle­né­re is ragasz­kod­nak ahhoz, hogy a pos­ta­szol­gá­lat veze­tő­jét a jövő héten meg­hall­gas­sák a kong­resszus­ban. Állás­pont­ju­kat Trump az egyik Twit­ter-bejegy­zé­sé­ben szer­dán „nevet­sé­ges­nek” minősítette.

For­rás: MTI