Hírek Vélemények/Publicisztikák „Ha Trump len­ne az elnök, nem biz­tos, hogy kitört vol­na a háború”

„Ha Trump len­ne az elnök, nem biz­tos, hogy kitört vol­na a háború”

„Niall Fer­gu­son sze­rint ha Trum­pot újra­vá­lasz­tot­ták vol­na, akkor nem biz­tos, hogy kitört vol­na az orosz – ukrán hábo­rú. A világ­hí­rű brit tör­té­nész a Die Welt német lap­nak adott inter­jú­ban támasz­tot­ta alá, amit Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök már tus­nád­für­dői beszé­dé­ben is elmon­dott” – hív­ta fel rá a figyel­met Face­book-bejegy­zé­sé­ben Orbán Balázs, a minisz­ter­el­nök poli­ti­kai igazgatója.

„Ha Trump lenne az elnök, nem biztos, hogy kitört volna a háború”

Fotó: Drew Angerer

A Trum­pot egyéb­ként nem ked­ve­lő, Ame­ri­ká­ban élő tör­té­nész sze­rint az ukrá­nok már a hábo­rú har­ma­dik heté­ben elő­nyös békét köt­het­tek vol­na az oro­szok­kal, mivel ele­in­te Orosz­or­szág súlyos vesz­te­sé­ge­ket szen­ve­dett, míg Ukraj­na hősi­e­sen harcolt.

„A béke­kö­tés lehe­tő­sé­gét azon­ban elsza­lasz­tot­ták, mert az ame­ri­kai elnök, Joe Biden abban bízott, hogy minél tovább tart a konf­lik­tus, annál gyen­géb­bé válik Orosz­or­szág, ami a Nyu­gat­nak ked­ve­zett vol­na” – idéz­te Niall Fer­gu­son véle­mé­nyét Orbán Balázs. Orbán Vik­tor poli­ti­kai igaz­ga­tó­ja kiemel­te, mára már egy­ér­tel­mű­vé vált, hogy a szank­ci­ók hatástalanok.

Az inter­jú­ban Fer­gu­son arról is beszélt, hogy míg az orosz gáz és olaj talál magá­nak más­hol pia­co­kat, addig a rubel erős marad, és Orosz­or­szág túl­éli a gaz­da­sá­gi nyo­más­gya­kor­lást. Hoz­zá­fűz­te: most már túl késő, hiszen Orosz­or­szág egy­re erő­seb­bé, Ukraj­na pedig egy­re gyen­géb­bé válik.

A tör­té­nész rávi­lá­gí­tott, Joe Biden sok­kal töb­bet ártott az Egye­sült Álla­mok és Euró­pa kap­cso­la­tá­nak és a NATO-nak, mint Donald Trump. 

Ezt csak Euró­pá­ban nem értik, mert azt mond­ják, Trump a leg­rosszabb. De Biden sok­kal rosszabb!

– tet­te hoz­zá a Die Welt­nek adott inter­jú­ban.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu