Hírek Magyarországi hírek „Ha a minisz­te­re­tek Ukraj­ná­ba jön, nagy vér­on­tás­ra készül­je­tek, magyar vér fog folyni”

„Ha a minisz­te­re­tek Ukraj­ná­ba jön, nagy vér­on­tás­ra készül­je­tek, magyar vér fog folyni”

Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter szer­dai hiva­ta­los kije­vi láto­ga­tá­sá­nak elő­es­té­jén, ked­den vér­on­tás­sal fenye­ge­tő, „Ukraj­nai haza­fi­ak” alá­írás­sal ellá­tott leve­let kapott Magyar­or­szág kije­vi nagy­kö­vet­sé­ge, az ung­vá­ri főkon­zu­lá­tus, a bereg­szá­szi kon­zu­lá­tus, a II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főis­ko­la és az Egán Ede Kár­pát­al­jai Gaz­da­ság­fej­lesz­té­si Központ. 

„Mi, ukraj­nai haza­fi­ak közöl­jük vele­tek, hogy amennyi­ben kül­ügy­mi­nisz­te­re­tek, Szij­jár­tó Péter Ukraj­ná­ba uta­zik, cse­le­ked­ni fogunk. Elfá­rad­tunk azt szem­lél­ni, aho­gyan Magyar­or­szág meg­pró­bál­ja elven­ni a terü­le­tün­ket. Cse­le­ked­ni fogunk. Szél­ső­sé­ge­sen kemé­nyen. Ha a minisz­te­re­tek Ukraj­ná­ba jön, nagy vér­on­tás­ra készül­je­tek, magyar vér fog foly­ni” – áll az ukrán nyel­vű levélben.

A fenye­ge­tő levél­ről szó­ló érte­sü­lést a kije­vi nagy­kö­vet­ség az MTI-nek meg­erő­sí­tet­te, és közöl­te, hogy az ügy­ben fel­je­len­tést tett.

For­rás: demok​ra​ta​.hu